I

بیننده های نهایت محترم ،

محترم عبدالبشیر پیوستون رییس شورای سراسری حزب وطن ، در این ویدیو در پیرامون موضوعات مربوط به زندگی درون حزبی و اوضاع جاری کشور ، به تعدادی از پرسش های هموطنان عزیز از جمله عده یی از اعضای حزب وطن  که به وسیله ی دست اندر کاران « راه ما »ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن ؛ جمعبندی گردیده است ،پاسخ ارایه داشته اند .  در اینجا توجه بیننده عزیز را به قسمت اول این پرسشها و پاسخها جلب می کنیم . البته در روز های نزدیک قسمت دوم این ویدیونیز به دسترس قرار خواهد گرفت . 

  با سپاس

« راه ما »

ارگان نشراتی شورای سراسری حزب و طن