I

محمد ولی

I

هفتهء شهید

I

تجلیل وگرامیداشت از شهدا حرمت وارجگزاری به روح کسانیست که درراه دفاع از وطن وآزادی به شهادت رسیده اند ویا بدون کدام جرم وگناه قربانی اعمال دهشت افگنی وتروریسم گردیده اند.
جنگ جاری افغانستان بنابر دخالت اردوهای بیگانه واستخبارات کشورهای دور ونزدیک از دیدگاه های مختلف به بررسی گرفته میشود ازین جهت کشته شدگان ان نیز ازدید طرفین جنگ به عین لقب یاد نشده هر جانب کشته شدگان خودش را شهید می نامد و جانب مقابل را واجب القتل. مردم که اکثریت کشته شدگان را تشکیل میدهد ازدید هردوجانب درین امار گیری شامل نمیباشد.
قربانیان جنگ تنها انانی نیستند که درجنگهای جبهوی جان شان را از دست داده اند بلکه انانی نیز شامل اند که در منازل شان، درشفاخانه ها و در مساجد بمبارد شده اند یا توسط راکت های کور درجاده ها،بازارها ومکاتب وخانه ها یاازاثر حملات خودکش کشته شده اند ویاهم ترور شده اند.
وقتی گفته میشود شهید باید قاتل هم وجود داشته باشد ، قاتلان یکدیگر را متهم به خدمتگذاری بیگانه ، عامل تجاوز واستخدام شدگان استخبارات خارجی قلمداد میکنند .
با این سردرگمی ، اتهامات ، مداخله ارتش های بیگانه وتحریکات تروریستی استخبارات خارجی حقیقت موضوع یعنی حقیقت شهید را چگونه میتوان دریافت ومیان قاتلان کشته شده و قربانیان اعمال انها چطورفرق قایل شد؟
ماهیت جنگ ۴۶ ساله جدآ قابل بررسی است . جنگ برای چه بود ؟ وبرای چه جریان دارد؟
آغاز جنگ به نام جهاد ، جریان ونتیجه ان که یکی با دیگری گره خورده است نشان دهنده ماهیت جنگ است.
آغازگر جنگ آی.اس.آی. بود که جنگ علیه جمهوری نو بنیاد محمد داود را راه انداخت، دوام ان تحول هفت ثور ، بعدآ ورود قطعات عساکر شوروی به افغانستان وبازی استخباراتی امریکا علیه شوروی ونتیجه ان هجوم اردوی امریکا - ناتو ونزده سال تداوم ان میباشد.
دربیان این جنگ که غرب در راس امریکا انرا جنگ مقدس (جهاد) نام گذاشت بعد از پاره ای تحولات در تبلیغات غرب تغیر امد و نیز گفتار وکردار مجاهدین در تناقض باانچه جهاد میگفتند واقع شد . اگر این جنگ مقدس بود کشت وخونهای جهادی ها در دوران جهاد وبعد بر سر اقتداری شان چه بوده میتواند؟
جنگی راکه طالب زیر نام جهاد علیه اشغال امریکا ادامه میدهد چه است ؟
سیاف بارها جنگ طالبان را حرام گفته است.
جنرال ضیاالحق حاکم نظامی پاکستان ویکی از آغازگران جهاد در بیانیه ای خطاب به پاکستانی ها گفت جهاد افغانها برای ازادی خود شان نه بلکه برای دفاع از پاکستان است . مراجع مختلف امریکایی گفته اند که افغانها برای انها می جنگند ، اخیرآ این جنگ را نیابتی گفته اند. شواهد تاریخی وافشای اسناد ، مصدق ان است که آغازگر ، ادامه دهنده، تمویل کننده وتسلیح کننده جنگ ، امریکا وغرب وپاکستان بوده اندو افغانهارازیر نام جهاد برای اهداف سیاسی - نظامی شان به جنگ گماشته اند . وقتی ماهیت جنگ در ابهام است به کشته شدگان ان چه گفته میشود؟ ایا کشته شدگان اهداف یهود و نصارا را میتوان شهید گفت؟
جنگ ۴۶ ساله در چهار مقطع با اسباب بیرونی وداخلی بلای جان ومصیبت زندگی مردم گردید:
۱- تحول رژیم شاهی به جمهوری که دران زمان آی .اس. آی. عده ای از اخوانی های فراری را تجهیز وتسلیح کرده به جنگهای محدوددر چند ولسوالی مانند پنجشیر وزیروک پکتیا وغیره به کار گرفت وسرکوب شد.

۲- بعد از تحول هفت ثور ۱۳۵۷ ومتعاقبآ لشکر کشی شوروی به افغانستان توام با جنگهای چریکی وبعضآ جبهوی تا حمله مشترک نظامی پاکستان وتنظیم های جهادی بر جلال اباد.
۳- جنگهای میان تنظیمی توام با ویرانی وکشتار بخصوص در شهر کابل تا سپردن مسالمت آمیز قدرت از جانب جمعیت اسلامی وشورای نظار به طالبان.

۴- هجوم نظامی امریکا - ناتو ومتحدین ان که در گذشته در عقب جهاد بودند ، سقوط حاکمیت طالبان ، دوباره حضورشان در عرصه جنگی ، بعدآ سیاسی تا وًضعیت نا معین نظامی- سیاسی کنونی.
درهمه این مراحل طرفین جنگ کشته ها داده اند، اما زیاد ترین بار تلفات را مردم متحمل شده اند مانند قتل عام افشار ، جنگ چنداول ، جریان انداختهای راکتی وتوپچی بر شهریان کابل تا ویرانی کامل این شهر بدست مجاهدین ، کشته شدگان جنگ نزده ساله امریکا، کشته شدگان کمپنی بلیک واتر وغیره .
درین بازی استخباراتی کسان زیاد جانهایشان را از دست داده اند وکسانی هم سر به نیست شده اند که تا کنون سر نوشت شان معلوم نیست .
پس شهید کیست وهفته شهید برای کی؟
اگر منظور ازشهید کشته شدگان جنگ ۴۶ ساله است باید انرا شهدا گفت وهفته را به نام هفته شهدا یاد کرد.
این ایده از کجا پیداشد ؟
نیروی اصلی که امریکارا دعوت به مداخله نظامی در افغانستان کرد جمعیت اسلامی وشورای نظار بود . بر طبق کتاب (جنگ اشباح) قبل از حمله امریکا به افغانستان ، احمد شاه مسعود زیر نام سخنرانی در پارلمان اروپایی به استراسبورگ فرانسه خواسته شد ودرانجا نمایندگان سی. آی.ای. با او ملاقات کردند " گیری شرون از بخش شرق نزدیک وریچ مسئول بخش بن لادن به دیدن او به پاریس رفتند " ص.۶۲۸
گبری شرون در یک مجمع کلان با مسعود ملاقات کرد" مسعود به افسران سی.آی.ای. به اواز اهسته گفت ، امریکا باید کاری بکند ورنه مقاومت در برابر طالبان سقوط خواهد کرد . امریکایی ها به او گفتند به تلاشهای شان ادامه میدهند" ص ۶۲۹.
ادامه تلاشهای امریکا لشکر کشی به افغانستان شد وخواست مسعود پس از مرگش براورده گردید.
حمله کنندگان یکجا با جمعیت اسلامی وشورای نظار بر همه امور مملکت مسلط شدند" جنوری ۲۰۰۲ آقای یونس قانونی وزیر داخله سابقه افغانستان درحالیکه اقای عبدالله عبدالله وزیر خارجه وقسیم فهیم وزیر دفاع افغانستان حضورداشتند سند استقرار قوتهای نظامی خارجی را در مناطق افغانستان موافقه وبه امضا رسانیدند"( ترجمه ازمتن المانی توسط آغای گلزار کاوش ).
ازان زمان تا کنون به جمعیت وشورای نظار با حمایت پولی وسیاسی امریکا وسی .آی.ای . دست بلند تر از دیگران داده شد انها هرچه خواستند کردند که مردم شاهد اعمال شان است .
هفته شهید آغاز از روز ۱۸ سنبله یعنی روز فتل مسعود بنام هفته احمد شاه مسعود با لقب خود ساخته قهرمان ملی تجلیل میشود. گویا یک تنظیم هم میخرد ، هم می برد ، هم میدوزد ، هم میپوشد وهم بیکدیگر تبریک میگوید ، دیگران را دران دخل وغرضی نیست. این خود کردگی ها بنام مردم جازده میشود.
لقب ملی با پیشوند قهرمان به کسی گفته شده میتواند که متکی به ملت، معتقد به وحدت ملی وحافظ منافع ملی بوده جدا از وابستگی های استخباراتی، معاش خور بودن بیگانه، دعوت از مداخله نظامی بیگانه غرض رسیدن به قدرت دربدل سپردن خاک عمل کرده باشد ، عامل قتل وویرانی نباشد، به همه اقوام وقبایل کشور بیک نظر ببیند ، جنگیدنش بخاطر برتری جوی یک قوم یا یک محل به سرتاسر کشور نباشد ، وسایل حافظ شرف وناموس ملت را به بیگانه نسپارد ( چناچه همه دار وندار اردوی صد ساله را ربانی ومسعود برطبق یک پروتکول به پاکستان تسلیم کردند . درزمینه به اسناد نشر شده در کتاب زرد طلایی مراجعه شود) . مهمتر انکه کارمند واجنت استخبارات بیگانه نباشد.
کسانیکه در بدل گرفتن پول از استخبارات یک کشور خارجی معلومات واسراردریک مورد معین را برای بیگانه جمع اوری وبه ان میدهد او جاسوس است .
راویان آثار وناقلان اخبار اندر باب مسعود در همین کتاب در صفحات ۵۲۵ و۵۲۶ چنین اورده اند: " چند هفته بعد از مراسم هزاره سوم آغاز سال ۲۰۰۰ میلادی سی.آی.ای. بدست اورد که بن لادن به کمپ درونته در نزدیکی جلال اباد رفته است. کمپ یاد شده در محراق قصر سفید و سی .آی.ای. به منظور جنع اوری اطلاعات قرار گرفته بود ...
سی.آی.ای. با استفاده از تماسهای جدید با مسعود وسایل جمع اوری اطلاعات را به خطوط جنوب جنگی مسعود فرستاد، این کار سبب شد تا افرادمسعود به مکالمات رادیویی طالبان در کابل وجلال اباد گوش داده بتوانند .
از سوی دیگر سی.آی.ای. یک ایینه خاص را به افراد مسعود داد که بوسیله ان اجسامی که تا ۱۶ کیلو متر موقعیت میداشتند تصویر برداری میشد.
در جای دیگر همین کتاب امده است:" سی.آی.ای از زمان سفر گیری شرون به تالقان در سال ۱۹۹۷ با او (مسعود) تماس منظم داشت ازان زمان به بعد گروه های کوچکی از افسران سی.آی.ای. چندین نوبت با او دردره پنچشیر ملاقات نموده بودند ، انها باخود وسایل کشف مخابره ومقداری پول نقد میبردند که در هر نوبت به دولک وپنجاه هراردالر میرسید.
ستو کول کارمند بلند پایه سی.آی.ای. در کتابش مینویسد که برای قوماندانان پنجهزار دالر وبرای سیاف، مجددی،ربانی، تورن اسمعیل ، حکمتیار وربانی ماهانه پنجاه هزار دالر پرداخته میشد.
برای مسعود تا دوصد هزار دالر ماهانه داده میشد تاشاهراه سالنگ را مسدود سازد.
در اسناد منتشر شده سی.آی.ای. ذکر شده که قبلآ هم همین مبلغ به مسعود داده میشد.
در سال ۱۹۹۹ سه گروه دیگر سی.آی.ای. به انجا سفر نمودند وانها معمولاا در دهکده بهارک که با مرکز فرماندهی مسعود فاصله نزدیک داشت یک یا دوهفته را سپری نموده با او چندین مرتبه ملاقات می نمودند . وسایل کشف مخابره ایکه انها به مسعود میدادند اورا قادر میساخت به مخابرات رادیویی طالبان گوش دهد. در عوض سی.آی.ای از مسعود میخواست تا اطلاعات بدست اورده در باره تحرکات بن لادن را بصورت فوری در اختیار انها بگذارد ." ص ۴۸۲ و۴۸۳.
الغیب وعندالله. قضاوت بد ست خواننده .
هفته شهید بنابر سلطه جمعیتی ها وشورای نظار بخاطر قتل احمد شاه مسعود برگزار میگردد وبا شهدای جنگ بخصوص ۶۰ هزار کابلی ربطی ندارد .
اگر موقفی راکه جمعیت وشورای نظار دران زمان نزد امریکایی داشتند ، حزب اسلامی حکمتیار میداشت شاید زرداد وقلم وچمن قوماندانان ان حزب بحیث قهرمانان ملی سر مردم تحمیل میگردید.
این روز با تفنگ وتفنگ کشی وفایرهای هوایی وبعضآ قتل همشهریان به یاد کشتار های گذشته بر گزار میگردد که ایجاب میکنند ازین برگزاری های بی مورد وبی رابطه با شهدا جلو گیری شود.
میشود برای جاویدانگی خاطرات شهدای حقیقی جنگ که خود قاتل مردم نباشند روزی را به نام شهید گمنام تجلیل کرد ووطن را از شر ماجراهای خود ساخته رهایی دادتا وحدت ملی خدشه دار نشده ویاد شهداگرامی داشته شود.
مردم کم زجر روانی فایر ها وکشته شدن هارا تحمل میکند که سال یکبار جاده به جاده وکوچه به گوچه این رنج را بخاطر قتل مسعود تحمل نماید .
ملت به ستوه امده است .
ماجراجویی ها باید خاتمه یابد .
جلو جنایتکاران وماجرا جویانیکه درین روز نمایش قدرت میکنند گرفته شود.
ارامش جسمی وروحی مردم نباید برهم خورد.