I

محمد ولی

I

ایا ملت امریکا شعور دارد ؟

I

از روزیکه با سیاست سروکار پیدا کردم این جمله را درنوشته ها وکتاب ها میخواندم که مجموع یک ملت را نمیتوان مورد ملامتی قرارداد بلکه محافل وحلقات یا طبقات حاکم کشورها اند که سیاست میسازند وعمل میکنند ومسئول عمل شان میباشند.
امااز سال ۲۰۰۱ به این سو وسوسه ای در ذهنم جاگرفته است که چگونه یک اقلیت دروغگو توده وسیعی از مردم امریکارا فریب میدهد وان ملت همان فریبکران ودروغگویان را برای دو دور بحیث زعیم شان بر می گزینند وحمایت میکنند. این اصل در مورد پیشرفته ترین کشور جهان یعنی امریکا حیرت انگیز تر ازدیگران است زیرا از اغاز حمله بر افغانستان برملا شد که هیئات حاکمه امریکا ذهن مردم را بادروغ وفریب به جانب سیاستهای وحشیانه وخونین شان معطوف میدارد .
جنگ ویتنام با یک دروغ کلان توسط جانسن آغاز شد اوبه ملت امریکا گفته بود بچه های ما در اب شنا میکنند منظور این بود که گویا ویتنامی ها امریکایی هارا کشته وبدریا انداخته اند تا احساسات مردم به دفاع ازحمله امریکا به ویتنام را برافروخته سازد در حالیکه بعدها گفتند ان یک دروغ بود.
جورج بوش گفت ما ازافغانستان مورد تعرض قرار گرفته ایم . در مورد عراق گفت ان کشور سلاح اتمی دارد ، کولن پاول وزیر دفاع گفت عراق دستگاههای سیار تولید اتمی دارد که تروریستان سلاح اتمی تولید کرده علیه ما استعمال میکنند .
دروغگوی نامدار تاریخ تونی بلیر گفت صدام حسین در ظرف چهل وپنج دقیقه همه سلاحهای اتمی وکیماوی اش را میتواند علیه ما توجیه کند .
گفتند درسوریه انبارهای سلاح کیمیاوی است اما باز رسانهای بین المللی پس از بررسی گفتند آثاری ازین سلاحهارا در سوریه ندیده اند.
اما در برابر این همه دروغها نه یک دانشمند ونه مردم امریکا صدا بلند نکردند که چرا تا این حد دروغ میگویید .
حال اسناد محرم افشا شده بیان میدارد که بوش ، اوباما وترامپ به مردم امریکا دروغ گفته اند ومردم را فریب داده اند. ملتی که طی دوران حضور امریکای جنگجو در صحنه جهانی یعنی قرن نزده تاحال فریب میخورد یا شعور ندارد یا ازعمق دل از جنایت وجنایتکاران حمایت میکند.
هزاران صاحب منصب وجنرال ، سناتورهاو روسای جمهور دروغ میگویند وملت خودرا فریب میدهند ، متحدین شانرا فریب داده ومردم جهان را نیز اغوا می نمایند .
مزدوران معاش خوار روحانی وسیاسی شان درافغانستان همان دروغهارا نشخوار کردند وپیمان امنیتی را برما قبولاندندودر خط دروغ گویان امریکایی شرمسار دنیا وآخرت شدند .
حالا امریکا باز به دروغها متوسل شده میخواهد شرم شکستش در افغانستان را به پای افغانها پیوند دهد وبا دروغهای شاخدار این ملت را اهانت کند .

میگویند " ما بامردمی کار میکردیم که پول را نمی شناختند ،از اشغال افغانستان توسط شوروی خبر نداشتند ، ازبودن ما ( امریکا) در کشور شان بی خبر بودند . هنوز از پول برای معاملات روز مره استفاده نمیکردند ، ما تکنالوژی قرن ۲۱ رابه جای که به عصر دیگر تعلق داشت برده بودیم " شرم تان باد با این دروغ!
اول اینکه درسراسر افغانستان تبادله با پول صورت میگیرد نه تنها پول افغانی بلکه دالر ، کلدار پاکستانی ، پول کشورهای عربی ودیگر ممالک .
وقتی دراریانای قدیم وخراسان باستان سکه برای خرید وفروش مروج بود کشور شما در مرحله زندگی وحشی وجنگلی بسر میبرد واز تمدن اثاری وجود نداشت .
شما که اجداد تان را ماجراجویان ومجرمین امپراطوری انگلیس تشکیل میداد بسیار ناوقت از وحشت به تمدن روی اوردید .
مردم ما در عصر دیگر زندگی نمیکند بلکه سیاست جنگی شما نظام این کشوررا برهم زد وشما بر وحشی های جنگجو زیر نام دین ومذهب تکیه کردید وهم اثار تمدن مارا در اتش جنگ استراتژیک تان با شوروی سوختید.
میگویید مر م ان از اشغال شوروی خبر ندارند .به گفته های سناتور ها ، روسای جمهور ، محققین ونویسندگان تان مراجعه کنید که چطور میگفتند ومیگویند مردم علیه شوروی قیام کردند .میگویید دو ملیون کشته داده اند زخمی ومعلول ومعیوب واواره های جنگ را به ملیونها نشان میدهید باز در موقع دروغگویی حافطه تانرا از دست میدهید واگر از امدن تو خبر ندارد تابوتهای کشته شدگان پوشیده بابیرقت را که انتقال میدهی درکجا کشته شداه اند وهزران معلول وزخمی ات را چه کسی به این حال در اورده است ؟
گفته یک افسر ویژه امریکایی:" ما مدارس جدید را درکنار مدارس خالی احداث میکردیم . کاریکه با عقل جور نمی امد چراکه افغانها بوضوح به ما گفته بودند که انها مدرسه نمیخواهند . انها به کودکان خود نیاز دارند تا گله را چوپانی کنند "
مالداری وچوپانی کدام عیب نیست این جزء اقتصاد کشور ماست اما دروغی با این بی شرمی برایتان ننگین است اول بگویید کدام مدرسه را ساخته اید ودر کجا؟ اگر مدرسه خالی را دیدید که شاگرد ندارد روی کدام حماقت مدرسه دیگر را در کناران ساختید . این ازهمان دروغهایست که شاید در ملک شما پذیرفته شود چون ملت تان را بدروغ عادت داده اید اما در افغانستان غیر قابل باور است گیریم که ساخته باشید معنی ان این است که صرف برای گزارش دادن چند خشت وگلی را سر به سر ساخته نام انرا تعمیر گذاشته دزدانه پول انرا به جیب زده اید .
باز درجاییکه مکتب خالی وجود داشت وجوانان به چوپانی علاقمند بودند ان مناطق از مراکز شهرها انقدر به دور اند که دل شیر راهم بدل تان پیوند میزدید جراءت رفتن به انجا هارا نمیداشتید چه رسد به کار دوامدار ساختمانی . شما برای ساختن وطن مارا اشغال نکرده اید بلکه برای ویران کرده امده اید . افغانها شمارا یک نیروی تجاوزگر ، اشغالگر وویرانگر میدانند .به گفته ها وتوصیفهای چند مزدور خریده شه تان وتلویزیوهای استخدام شده تان دل خوش نکنید که مردم از اعمال تان نفرت دارد .
وزارت دفاع تان در اسناد گفته است که طی هیجده سال تجاوز وخونریزی در افغانستان حدود یک تریلیون دالر مصرف کرده اید . کی از شما بپرسد که این پولها به کجا رفت وبه جیب چه کسانی افتید وچه کسانی صاحب قصرها در خارج شدند اینها همه متحدین چهل ساله شمااند که مثل شما دروغگو ، ادمکش ودزد هستند . حالاکه دم تانرا بین دو پای تان تاب داده روبه فرار هستید ملت مارا به این اوصاف بد یاد نکنید .