ع. بصیر دهزاد

 

افغانستان دریک  پرتگاه و میدان تقابل جنگ های مخفی استخباراتی

 

قتل مرموز دو تن از فیگور های کلیدی طالبان پاکستانی در شهر کابل هوشدار از فعالیت های خطرناک استخباراتی ، دستگاه استخباراتی سی. آی . ای آمریکا  تا ام ای 6   انگلیس و از جی آر یو روسیه تا استخبارات چین وهمچنان استخبارات منطقوی مانند آی اس آی پاکستان  و استخبارات ایران ، میدهد که میدان برای هرگونه عملیات های استخباراتی آنان به احتمال قوی با همکاری و زمینه سازی نهاد های مخصوص در دستگاه دولت کنونی افغانستان  ایجاد میگردد.

ممکن است این ایده و حکم من  خیالی و صوری به نظر برسد، اما دها واقعات قتل های مرموز که در رسانه های اجتماعی انتشار یافته اند، دال بر چنین یک تصور و گمان و یا حکم را مستدل میسازد.

ما در سابق فیلم های پولیس مخفی  007 را دیده بودیم، ولی این عملیات های مخفی کنونی را عملن میبینیم و میشنویم که  سریال های هنری از کار های استخباراتی و حادثه آفرینی پولیس 007  در عمل پیاده میشوند.

برای  من این مهم نیست که کی به قتل رسید و چه کسی بود و مصروف چه کاری بود، دوست بود یا دشمن؟  اما هدف بیان این واقعیت است که  قتل های بدون کدام پروسه عدلی و قضائی و در نتیجه عملیات  های مخفی شبابه قابل تشویش و نگرانی جدی است.

قتل آقای وحید مژده در حین پروسه مزاکرات  و انهم در مرحله که کم و بیش طالبان و آمریکائیان با هم نزدیک شده بودند ، شکشکه توافق شنیده میشد، خیلی ها سوال بر انگیز بوده است، زیرا وحید مژده ممکن یک فرد نسبی ، متفکر ، مستقل و نزدیک به طالبان و چهره نرم مزاج برای یک فیگور میانجی بین گروه های اسلامگرا و شیفته سهم در قدرت ، محسوب میگردید. حمله بر چهره دیگر نکتائی پوش طالبان که همیشه در تلویزین ها ظاهر میگردید، مثال دیگری از این واقعیت است.

ناگفته نباید گذاشت  که قتل های بدون یک پروسه عدلی و قضائی که  خلاف همه نورم های حقوق انسانی و جنگی اند،  مانند قتل چهار برادر از یک خانواده در جلال آباد توسط نیرو های خاص امنیت ملی و چندین قتل های مشابه در هفته اخیر گواه بر این حقیقت است که نقش عملیات های مرموز برای قتل های سیاسی خیلی وحشتناک و بیان دخیل بودن و نفوذ قوی چینل های استخباراتی بیگانه در درون سیستم استخباراتی و اورگانهای خاص دولتی اقغانستان میباشد. بعد از چندین عملیات های نیروهای ویژه امنیت ملی ،اشارات مبنی بر رهبری و تطبیق دساتیر این عملیات های شبانه و بدون  پروسه عدلی و قضائی توسط یک  چینبل عملیاتی سی آی ای در درون امنیت ملی صورت گرفته است. اکنون هم  نمیتوان از نقش استخبارات پاکستان و یا سی آی ای  در قتل دو تن از فیگور های کلیدی طالبان پاکستانی، عاری از شک و گمان،  فکر کرد.

اخیرن اعترافات یکی از تفنگد اران غیر مسئول ، بدماش و آدمکشان حرفوی در شهر کابل  که وی به دستور افراد آقای اتمر، اتمر که مضنون به روابط استخباراتی با ام  ای 6 انگلیس است،  باید در بدل هر یکصدو پنجاه لک  افغانی باید یکی ازشش فرد را مطابق یک لست سیا حذف فزیکی مینمود. این هم یک سوال است که اگر این اعترافات درست باشند، یا استخبارات انگلیس و یا امنیت ملی افغانستان در صدد حذف فزیکی افراد و چهره های سرشناس و یا مخالف ،  باشند، پس نقش و مسئولت رهبری درجه اول و دوم دولت کنونی نیر مورد سوال جدی قرار میگیرد.

بدون شک حذف فزیکی  مخالفین سیاسی، رقبای نظامی و استخباراتی با عملیات های مخفی و قتل های مرموز، به مشکل میتوانند، ردیابی عد لی و قضائی شوند و دلایل قتل و دلایل الزام بر مجرم بدست آیند. ولی شکاکیت ها و مضنونیت ها میتوانند مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.

قتل عای سیاسی و یا حذف فزیکی مخالفین و چهره های صاحب نفوذ در کشور ها  توسط استخبارات تعداد از کشور های غربی بخصوص سی آی ای آمریکا و ام اکس 6 انگلستان، فرانسه  و تعداد اعضای ناتو  در پنجاه سال اخیر پیوسته عملی شده است. بخصوص  در ادامه  سقوط پی در پی  استعمار درکشور های آسیا، آفریقا و اآمریکای لاتین  یک شیوه حفظ تسلط غیر مشروع و خلاف کنوانسیون های بین المللی بخصوص اسناد معتبر ملل متحد ، از جانب این مدافعین به اصطلاح حقوق بشرو طراحان  احترام گذاشتن به حق حاکمیت ملی و استقلال ملل ، بوده است.

بطور مثال قتل های سیاسی مرموز در سالهای شصت توسط کلاه آبی های قوای صلح ملل متحد که متشکل از نظامیان کشور های مختلف ، عمدتن از اعضای ناتو، در خط فاصل بین طرفین جنگ در لبنان، چنین عملیات های مخفی شبانه را در ساحات مسلمان نشین انجام میدادند و شخصیت های صاحب نفوذ را حذف فزیکی میکردند. کشته شدن چگوارا  در آمریکای لاتین و پاتریس لوممبا در شاخه آفریقای در حال مبارزه بر ضد استعمار و دها مثال های دیگر.

قضیه حذف فزیکی افراد صاحب نفوذ در ولایت اوزگان در سالهای موجودیت قطعات نظامی هالند در آن ولایت وقتی در رسانه های هالندی خبر ساز شد که یک فرد افغان بنام ابراهیم . ب. وعده دو ملیون ایرو را از وزارت دفاع هالند بدست آورده بود تا او در برابر این پول معلومات،  آدرس و کروکی تعداد از افراد صاحب نفوذ در اوروزگان  را به هالندی ها دهد تا آنها شب هنگام درعملیات های خاص و مخفی این افراد را خذف فزیکی نمایند. مراجعه شود به مقاله این جانب در سایت های انتر نتی تحت نا" م حقوق بشر و قتل های سیاسی بدون پروسه های عدلی و قضائی" .

مسآله اصلی در آن است که  کشور ما و شهر کابل ما  اکنون به یک میدان خطرناک عملیات مخفی استخباراتی برای حذف فزیکی افراد تبدیل شده که  شاخه و یا شاخه های از امنیت ملی و دستگاه های خاص ،در درون ساختار دولت در این جرایم بزرگ یعنی حذف فزیکی بدون کدام پروسه عدلی و قضائی دخیل اند.

اگر چنین همدستی های استخباراتی با استخبارات منطقه و سی آی ای و استخبارات انگلستان صورت گیرد، بیان یک سایه و یا شبه خطرناک و بوی یک دیکتاتوری آرام ، با رو پوش دموکراسی است که در گشت و گذار است.

بدون شک این قتل های سیاسی بدون پروسه عدلی و قضائی  و در همکاری با دستگاه های استخباراتی بیگانه  مسئولیت و الزامیت قانونی را در برابر افراد مسئول یعنی مجرمین و همدستان شان  در یک سیستم عدالتمندانه و زیر چتر حاکمیت قانون متوجه خواهد ساخت.