محمد ولی

 

ازدوحه تاکابل ، ازاسناد امضاء شده تابیانیه ها

 

برخی شکوک وشبهات که در مورد موافقت امریکا وطالبان درزمینه خواست دوطرف وموقف افغانستان وجودداشت تقریبآ مرفوع گردید.
ازاقدامات وتدابیر درمورد تشریفات و محتوی قرارداد دردوحه وکابل چنین بر می اید که مساعی ایالات متحده امریکا درین دپلماسی دردو جهت متمرکز بوده است ؛ یکی تقلیل تعداد عساکر درپایگاهها ودیگری حفظ حضور و حفظ پایگاههادرافغانستان. باهردو تعامل پیش گرفته شده امریکا ، طالبان روی اسناد رسمی موافقت کردند . امریکا در افغانستان باقی می ماند .حضور امریکا این بار با شهادت سی وزیر خارجه ونمایندگان سازمانهای بین المللی تائید شد. میتوان گفت که موافقت نامه امریکا با طالبان در برخی موارد حیثیت سند ضمیموی را در مورد معاهده دوجانبه امنیتی میان دولت افغانستان وایالات متحده امریکا که پنج سال قبل امضا شده بود دارد یعنی امریکا تائید معاهده امنیتی مردود دانسته از جانب طالبان را با این سند ضمیموی زیر نام ( موافقتنامه برای اوردن صلح برای افغانستان ) بدست اورد.
اعلامیه منتشره بین رئیس جمهور افعانستان ، منشی عمومی ناتو ووزیر خارجه امریکا درحقیقت اخد تائید دولت افغانستان از معاهده دوحه بوده باقی مسائل مربوط به جانب دولت وطالبان بعد ازده روز اینده روشن میگردد که یقینآ ازمحور اصلی اعلامیه مشترک کابل وموافقتنامه دوحه دور بوده نمیتواند .
تبصره هاوابراز نظرهای عاجل طی چند ساعت بعد از مراسم کابل ودوحه نظر به دیدگاه هرگروه وهر شخص متفاوت بوده است.
عده ای میگویند امریکا سند شکستش را درجنگ افغانستان امضاکرده است .
دردهه هفتاد قرن گذشته امریکا چنین سند را باحکومت ویتنام شمالی بعد از شکست مفتضح امضا کرده ویتنام را ترک گفت .حالادردهه اول قرن بیست امضای این سند همان حالت را در ذهن تداعی میکند زیرا لوی درستیز امریکا یک روز قبل در مجلس سنای امریکا گفته بود که نه امریکا طالبان راونه طالبان امریکا رادر جنگ شکست داده میتوانند این سخنان حالت درماندگی امریکا را در جنگ نشان میدهد .
رهبری شرکت کننده طالبان بااکت وحرکت فاتحانه با بیرقهای سفید وکلمه طیبه وارد دوحه شدند (اکت نیروی کفر شکن). عباس استانکزی با قرائت سوره مبارکه ( اذا جاء نصرالله والفتح) بیانیه ای ایراد کرده این روزرا روز فتح نامید وانرا به ملت مسلمان افغانستان تبریک گفت او اضافه نمود که جهاد بیست ساله شان باعث نجات افغانستان از اشغال امریکا شده است .
انطرف دیگر انس حقانی به استقبال همان استاد امریکایی که از سرک دارالامان بصورت مرموز ربوده شده ونزد شان زندانی بود به میدان هوایی دوحه رفته دریک موتر با او به محل امضای معاهده حاضر شد .(توچه دانی که پس پرده چه ها میگذرد).
مارکس پوزل نماینده خاص المان برای افغانستان گفت :" امضای توافقنامه بین امریکا وطالبان یک گام مهم برای مذاکرات مستقیم دولت افغانستان وطالبان است".
امریکایی ها این موافقتنامه را مشروط گفته اند یعنی در صورت عدم پابندی طالبان قوای نظامی امریکا درموقف اولی قرارداده میشود.
دراعلامیه مشترک حمایت ورهنمایی نظامیان افغان توسط امریکایی ها محفوظ خوانده شده است وذکر شده است که به مبارزه علیه القاعده وشاخه خراسان داعش ادامه میدهند.
رئیس جمهور غنی در بیانیه امروزی اش نیز توافقنامه را مشروط گفته از دوام کمکهای امریکا درامور نظامی ابراز امتنان کرد.این بیانیه ومتن اسناد همه موئید بودن نظامی های امریکا در افغانستان است وچنین حالت باشکست امریکا در ویتنام شباهت نمیرساند .
موافقتنامه میان امریکا وطالبان چراغ سبز (خیره نه روشن) رسیدن به صلح نزد مردم بوده میتواند اگر درین مسیر سیر نماید میشود انرا اقدام موثر تلقی کرد.
اما،
افغانستان که میدان جنگ است وطرفین جنگ را قوای مسلح افغانستان عساکر ناتو وامریکا وطالبان تشکیل میدهد امضای موافقتنامه برای اوردن صلح در افغانستان در غیابت نماینده افغانستان ازعجایب سیاست امریکاست .اما حضور وزیر خارجه پاکستان بحیث حامی طالبان و دخیل پوشیده در جنگ نیش دندانیست که دور نمای حوادث را تمثیل نیک نمی کند .