محترم هارون یوسفی

 

کرونا کراسی

 

نام این کشور به زودی طالبستان می‌شود

با کرونا درد و رنج ما فراوان می‌شود

دختران در برقع می‌مانند و ساجق میجوند

بچه‌ها بی‌مکتب و درس و دبستان می‌شود

تبله و تنبور و توله همره چنگ و رباب

توته توته گشته در پایه «اویزان» می‌شود

از هراس سوته و دربِ درمسال سوختن

خیل هندو بر سر منبر به «آذان» می‌شود

قیمتِ نادان و بی‌فرهنگ بالا می رود

نرخ نقاشی و شعر و قصه پایان می‌شود

این بهار نیمکله در شهر من، در شهر تو 

با ورود این برادرها زمستان می‌شود

بد رقم بی‌نظمی آید ای رفیق ای هموطن!

حاکم لاهور، والیِ سمنگان می‌شود

آن کسی که لاف آن دیوار برلین می‌زند

راهی «کولاب» و «وخشِ» تاجکستان می‌شود

خلص این که هموطن جان، روزگار ما و تو 

بدتر از حال خران و خردجالان می‌شود

هارون یوسفی 

لندن - ۲۲ مارچ ۲۰۲۰