10 دسامبر 2014

در زمره اسناد معتبرجهانی،آنچه بلا تفکیک به تمام شهروندان جهان تعلق دارد،مبرمترین آن اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. این اعلامیه زبان حقوقی مشترک بخاطر حفاظت جهانی از کرامت انسانی وحقوق طبیعی واساسی بشرمی باشد.                                                                                  

درخـــاکسترجنگ جهانی دوم، درحالیکه هنوز ترس ازعواقب هولناک جنگ (این سیاهترین برگه تاریخ ) در اذهان مستولی بود، سکاندارن جهان قادر گردیدند تا موسسه ملل متحد را ایجاد ومنشور آنرا به تصویب برسانند. درپرتواهداف مرامی منشور این موسسه، اعلامیه جهانی حقوق بشر،به حساب خردجمعی اعضای آن و درپرتو نظرات انسانگرایان بزرگ همانند مهاتا گاندی بمثابه دستاورد مشترک بشریت در ( 1948 ) به تصویب موسسه ملل متحد رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشردر (30 ) ماده وبندهای جداگانه (49 ) حق اساسی انسان را مسجل کرده است. فلسفه حقوقی مندرج درین اعلامیه متکی برحقوق طبیعی میباشد که با نظریات مدرن در مورد حقوق بشر دوستانه تکمیل گردیده است.  حقوق مندرج این اعلامیه از ممیزائی چون : جهانشمول بودن،سلب ناشدنی وغیرقابل انتقال برای تمام شهروندان جهان بدون تبعیض وامتیاز و براساس انسانی بودن وضع شده است. جدا از آرمانگرائی در طرح این اهداف والا ، هرگاه در روابطه بین المللی معیارهای اخلاقی رعایت گردد، اعلامیه جهانی حقوق بشر میتواند بمثابه اتکائی نیرومند بشریت به گذار بمدارج عالی، احترام به مقام انسان ورعایت کرامت ابنای بشر، پنداشته میشود.

حقوق اساسی بشر مندرج درین اعلامیه ابعاد معنوی،مدنی ، سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را احتواء مینماید که با هم مرتبط بوده ونمیتوان آنرابحساب سلیقه وخواست حکومات تجزیه وطراز بندی کرد. ازاعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقها و کنوانسیونهای مکمل ومتمم زیاد ناشی و به تصویب رسیده است

ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی   ودها کنوانسیون واعلامیه جهانی دیگر شامل آن میباشد.   متاسفانه با وجود این دستاورد نظری بزرگ واسناد معتبر حقوقی جهانی، درعمل طی بیشتر از شش دهه موانع جدی در راه تحقق آن وجود داشته است وموارد نقض بسیار خشن از ناکامی شورای امنیت موسسه ملل متحد در راستای تحقق مفاد آن حکایه مینماید وچهره ئی مدافعان کذابی بین المللی را افشا میسازد. ( در(60 ) سال از 1953 تا 2013 شورای امنیت بیشتراز(70 ) بار علیه جنایات اسرائیل فیصله صادرکرده است، اما درعمل همه روزه کشتار اهالی ملکی دوام دارد و (27000 ) خانه فلسطینیها معدوم گردیده است ودرتمام این مدت اسرائیل روزانه تا (8،5 ) ملیون دالر کمک (پاداش) دولت امریکا را دریافت کرده است).

عمده ترین مانع زمانی متبارز گردید که قدرتهای رقیب اعضای دایمی شورای امنیت از این اعلامیه بمثابه ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی خود استفاده نموده وحتی امریکا آنرا به اصطلاح بحیث دوکتورین سیاست خارجی خویش قلمداد و به این بهانه رقبای جهانی را زیر فشار قرار داد.                                                                              برخورد ایدولوژیک با این اعلامیه از عوامل دیگرمنفی در راه تحقق آن بشمار میرود و در نتیجه طی سالیان متمادی سازمانهای همانند عفو بین الملل، فدراسیون جهانی حقوق بشروغیره ،توانسته اند کارنامه درخشان ازفعالیت خود بجا بگذارند.   در احوال ناهنجار جاری جهان ، تهدیدات جدی در برابر حقوق بشر از افراطیت دینی وسونامی بنیادگرائی اسلامی ناشی میگردد، فقرونا برابری اجتماعی وحرص سیر ناپذیر کارتل های جهانی و جهانکشائی بزرگترین قدرت نظامی جهان ( امریکا) این مصائب را دامن میزند.

عوامل متذکره و مداخلات خارجی ، وطن عزیز ما افغانستان را به سرزمین فاجعه دوامدار حقوق بشر مبدل ساخته اند و در چند دهه اخیر نقض حقوق بشر انجام میآبد. اساسی ترین حق انسانی یعنی هستی و زنده گی ( مندرج ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر) در معرض تهدید وخطرات جدی قرار دارد.

جرایم ضد بشری و جنایات جنگی و کشتار اهالی ملکی همه روزه انجام میآبد. افغانان کماکان بلندترین رقم مهاجرین جهان را تشکیل میدهد، افغانستان را بعضی از مراجع بین المللی بد ترین مکان برای زنان و کودکان قلمداد کرده اند. رقم بالائی تا بیشتر از شصت فیصد بیکاری از عدم دسترس، بخصوص جوانان به حق کار ، مندرج ماده (23) اعلامیه جهانی حقوق بشر، حکایه مینماید.

مدعیان دروغین اسلام و دهشت افگنان بین المللی اعم از طالب و شرکای القاعده و....آن به مثابه دشمنان سوگند خورده حقوق مردم ، همه روزه به کشتار اهالی بیگناه ملکی دوام مدهند و تراژیدی میآفرینند.

در مجموع عدم استقرار حاکمیت قانون و ضعف اورگانهای حراست حقوق و قوه قضائیه فاسد و شعاری و همچنان انجوئی شدن حقوق بشر، آب به آسیاب ناقضان شریر حقوق انسان افغان میریزند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بهترین تجلیل شایسته از روز جهانی حقوق بشر را در بلند کردن صدای مشترک مدافعین راستین حقوق مردم و دفاع از حاکمیت ملی و تطبیق بلاشرط مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ناشی از آن میداند.

حقوق بشر باید تعمیم و ترویج همگانی یابد. جامعه مدنی ، وزارت معارف و مطبوعات و رسانه ها باید مروج و مبلغ اصل جهانی احترام و رعایت حقوق بشر باشند.

جامعه مدنی و وزارت عدلیه باید پیوسته طرح قوانین جدید را بخاطر تحقق مفاد میثاق های جهانی را مطمح نظر داشته باشند

در کارزار صادقانه برای تحقق ارزش های جهانی و جاویدان اعلامیه جهانی حقوق بشر باید جسارت، انتقاد از گذشته درناک و اعتراف به حقایق ، جامعه پر التهاب افغانی را بطرف تساهل، تسامح ، مدارا و همدیگر پذیری سوق نماید.

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا