خیلی آرزو داشتم که در این همایش خجسته حضور داشته باشم .

 

هالند ، نوامبر2014

پوهاند داکتر مجاور احمد زیار از زمرۀ آن فرهیخته گان و فرزانه گانِ   علم و ادب کشور است که سایۀ قلمش را تنها وتنها در تارکها و چکادها باید پی گرفت . او بزرگ است و در دامنه ها نمیتواندهستیت داشته باشد و «در آیینۀ کوچک » هم ننماید . این بهینه مرد بیشتراز پنجاه سال خم و پیچهای زنده گی ، اوراق کتابها و دهلیزهای دانشگاهها و مدارس را عاشقانه پیموده ومنزل زده تا به جایگاه امروزین خویش رسیده است . این فرزانه ،مردیست خود جوش و خود ساخته که از روستای «حصارک »از دامنه های « سپین غر» با اشک و آه بر خاسته وتا فراز های اکادمیهای سویس و دانشگاههای برن ، هومبولت برلین و اکسفورد لندن راه زده است . کمتر ده و قریه در کشور ما یافته میشود که نقش تایرِ موتر سایکل این پژوهشگر و محقق آنجا ها نقش نبسته باشد . او به دور ترین دره ها و قشلاقها بخاطر دریافت ریشه های واژه ها و شناخت زبانها و گویشهای رایج در کشور سر زده است . او عاشق علم و پژوهش و آفرینش است . افزون بر بیست دفتر شعر و داستان در حدود یکصدو سی جلد اثر علمی و پژوهشی دارد که از آن میان سی و هشت اثر تاکنون زینت چاپ یافته اند . و افزون بر اینها بیشتر از سه هزار مقاله به زبانهای پشتو ، فارسی دری ، المانی و انگلیسی نگاشته است که با این حد و مقدار پس از علامه عبدالحی حبیبی مقام دومین پژوهشگرپرکاردرکشوررااحرازمیکند .                                                                                             کدام مکتب رو و دانشگاهیی باشد که نام والای این گسترده دانش را نشنیده باشد . او یگانه متخصص ورزیدۀ زبانهای آریانی در کشور ست . پوهاند زیار زبانشناس ، ادبیاتشناس ، نژاد شناس ، پژوهشگر ، شاعر ، ژورنالیست ، نویسنده ، مترجم و نقاد ادبی و اجتماعیست . استاد زیار در عیار ساختن زبان پشتو با معیار های زبانشناختی نوین جایگاه بی بدیل دارد . همچنان او  یکی از پایه گذاران و نوگرایانِ نستوۀ شعر نو و آزاد پشتو بشمار میرود.                                                                                                    

فرزانه گانِ کشور پیرامون شخصیت والای علمی و ادبی ایشان زیاد قلم فرسایی نموده اند و ابعاد مختلف زنده گی ایشان را با مهر ومحبت بر جسته ساخته اند تا جاییکه شاعر نامدار فارسی دری جناب سید رفعت حسینی در مورد معرفت ایشان میگوید : « شعر کمترین فضیلت اوست »                                        

استاد زیار با فضیلت گستری به زبان فارسی و پشتو شعر می سراید و سروده هایش سر شار از پیامهای انسانیست:

                                                                                                                   

یوګوربت یم ،د ویلاړ له دنګو غرونو راالوتی

نه د چا د دانې ښکار او ، نه د چا په دام کې نښتی

د تاریخ نیاوتون مې للي ، سپیناوی په هسکه غاړه

نه مې سترګې چاته ټیټې ، نه د چا پشوته پریوتی

څه د وخت ټګی برګی او، څه زما رشتینولې وه

که پردا دومره سپین نمرو ،دیوتایانو یم تیروتی

د توپان مرغه په شان کښم ،خپله لار په غر څپو کې

نن سبا که یم په بوښته ، د ناخوالو کی کښیوتی

په تورتم کی ما بلینده ، بله ساتلې د سره شعر

د ازمونله سرې بټی ، لکه پولاد مخسور راوتی

و یا :

آب و خاک وباد و آتش ،

سنگ و ستاره و خورشید و

همه را پرستیدیم

و به نیایش نشستیم

ولی این همه

مارا به هم یگانه نساخت ،

هر روزی از یکدیگر دورتر گشتیم . . .

پس بیایید :

زنده گی را پرستیم

و

به خاطر زنده گی بهار صلح و آزادی را !

در مورد فعالیتهای ژورنالیستیکی این ابر مرد کمتر گفته شده است . میخواهم تاکید کنم که در سال سیزده سی وهشت خورشیدی هنگامی که هنوز شاگرد صنف اول دانشکدۀ زبان و ادبیات بود دست به فعالیتهای ژونالیستیکی زد . از گزارشگری ساده برای روزنامۀ هیواد آغازید و تا مدیریت نشریۀ وزین« آینده » ار گان مرکزی نهضت آینده افغانستان ادامه داد . قابل یاد آوریست که در فاصله میان این دو عهده داری از 1351 تا 1354خورشیدی- زمانی که هنوز محصل بود - مسؤلیت نشریۀ « وژمه » و نشرات پشتوی دانشکدۀ ادبیات را نیز به عهده داشت . همچنان باید گفت که روزگاری نماینده گی افتخاری روزنامۀ « پیام » ارگان نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در المان شرق نیز به گردن ایشان بوده است .                    

پوهاند زیار با نگارش مقالات متعدد و عضویت در کمیته های نظارت وکنترول نشرات رادیو وتلویزیون و روزنامه ها و جراید کشور ، جوانان قلم بدست این عرصه را در سمت و سو دادن   فعالیتهای ژورنالیستیکی شان مدد رسانده و در پاکیزه نگهداشتن زبان کوشیده است .                                                      

   اما پرداختن داکتر زیار به داستان و داستاننویسی هم مساله ایست   در خور توجه . او به زبانهای فارسی دری و پشتو خیلی نیکو داستان مینویسد و در آفرینش آثار داستانیش از توانمندیهای ویژه یی نیز بر خوردار است . او با نگارش داستانهایش اتوم و هستۀ نظام های فرتوت سیاسی- اجتماعی کشور را با دقت و موشگافی برهنه میسازد و به این گونه در بیداری ملی و طبقاتی سهم برازنده میگیرد . داستانهایش از زبان و تکنیک عالی و مستحکم بر خوردار هستند . آثار داستانی زیار با بیان ریالیزم نقاد ارایه شده اند و معیار گزینشش واقعیت بوده است . او همواره پرسوناژهای داستانهایش را از میان زنده گی واقعی جامعه گزین کرده است و این چیزیست نظیر کار های نویسنده گان بزرگ . وقتی   داستان کوتاۀ« زنش را پس بدهید »نوشتۀ این نویسنده را میخوانیم میبینیم که نویسنده به « چه گفتن » و « چرا گفتن » و « برای کی گفتن »بیشتر نظر دارد. هنر را بیداری میداند و هنر مند را بیدار کننده .                   .                                                     

از کار های برازنده و بی بدیل دیگر این محقق والا مقام یکی هم پرداختن به زبانشناخی و گویشهای زبان فارسی دری در گسترۀ داستانهای افغانیست . بی گمان میتوان گفت که تا کنون هیچ پژوهشگری - به فراخنای کارکردِ داکتر زیار - به این معمول دست نه یازیده است . پردازش به ویژه گیهای گویشیِ   رُمانِ حجیمِ « کفتربازان » و یا رُمان دو جلدی « لبخندِ شیطان »- به مثابۀ رمانهای وطنی - باب تازه یی را برای پژوهشگران زبان و گویشهای فارسی باز کرده است  . واضح است که داستانها منابع پر فیض و غنی و با اهمیت در عرصه بیان گویشها میباشند .                                                                              

فرا نمودن سجایای علمی و فضیلتهای ادبی استاد زیار به وسعت یک علامه از حوصلۀ این نوشته بیرون است. من این بزرگداشت را نیکو میدانم و به این باور هستم که جناب پوهاند مجاور احمد زیار از زمرۀ آن شخصیتهای بزرگ ، نیک اندیش ، دانشمند و عدالت پسندی است که با برخورد علمی و اکادمیک خود در عرصۀ خردِ زبانشناختی و ادبیات معاصر کشور به ویژه   رشد و غنی سازی زبان پشتو بی بدیل است . عمرش طولانی باد و راهش هموار .   

 

خیلی آرزو داشتم که در این همایش خجسته حضور داشته باشم .

 

داکتر ببرک ارغند

 

هالند ، نوامبر2014

 

پوهاند داکتر مجاور احمد زیار از زمرۀ آن فرهیخته گان و فرزانه گانِ   علم و ادب کشور است که سایۀ قلمش را تنها وتنها در تارکها و چکادها باید پی گرفت . او بزرگ است و در دامنه ها نمیتواندهستیت داشته باشد و «در آیینۀ کوچک » هم ننماید . این بهینه مرد بیشتراز پنجاه سال خم و پیچهای زنده گی ، اوراق کتابها و دهلیزهای دانشگاهها و مدارس را عاشقانه پیموده ومنزل زده تا به جایگاه امروزین خویش رسیده است . این فرزانه ،مردیست خود جوش و خود ساخته که از روستای «حصارک »از دامنه های « سپین غر» با اشک و آه بر خاسته وتا فراز های اکادمیهای سویس و دانشگاههای برن ، هومبولت برلین و اکسفورد لندن راه زده است . کمتر ده و قریه در کشور ما یافته میشود که نقش تایرِ موتر سایکل این پژوهشگر و محقق آنجا ها نقش نبسته باشد . او به دور ترین دره ها و قشلاقها بخاطر دریافت ریشه های واژه ها و شناخت زبانها و گویشهای رایج در کشور سر زده است . او عاشق علم و پژوهش و آفرینش است . افزون بر بیست دفتر شعر و داستان در حدود یکصدو سی جلد اثر علمی و پژوهشی دارد که از آن میان سی و هشت اثر تاکنون زینت چاپ یافته اند . و افزون بر اینها بیشتر از سه هزار مقاله به زبانهای پشتو ، فارسی دری ، المانی و انگلیسی نگاشته است که با این حد و مقدار پس از علامه عبدالحی حبیبی مقام دومین پژوهشگرپرکاردرکشوررااحرازمیکند .                                                                                             کدام مکتب رو و دانشگاهیی باشد که نام والای این گسترده دانش را نشنیده باشد . او یگانه متخصص ورزیدۀ زبانهای آریانی در کشور ست . پوهاند زیار زبانشناس ، ادبیاتشناس ، نژاد شناس ، پژوهشگر ، شاعر ، ژورنالیست ، نویسنده ، مترجم و نقاد ادبی و اجتماعیست . استاد زیار در عیار ساختن زبان پشتو با معیار های زبانشناختی نوین جایگاه بی بدیل دارد . همچنان او  یکی از پایه گذاران و نوگرایانِ نستوۀ شعر نو و آزاد پشتو بشمار میرود.                                                                                                    

 

فرزانه گانِ کشور پیرامون شخصیت والای علمی و ادبی ایشان زیاد قلم فرسایی نموده اند و ابعاد مختلف زنده گی ایشان را با مهر ومحبت بر جسته ساخته اند تا جاییکه شاعر نامدار فارسی دری جناب سید رفعت حسینی در مورد معرفت ایشان میگوید : « شعر کمترین فضیلت اوست »                                        

 

استاد زیار با فضیلت گستری به زبان فارسی و پشتو شعر می سراید و سروده هایش سر شار از پیامهای انسانیست:

                                                                                                                    

 

یوګوربت یم ،د ویلاړ له دنګو غرونو راالوتی

 

نه د چا د دانې ښکار او ، نه د چا په دام کې نښتی

 

د تاریخ نیاوتون مې للي ، سپیناوی په هسکه غاړه

 

نه مې سترګې چاته ټیټې ، نه د چا پشوته پریوتی

 

څه د وخت ټګی برګی او، څه زما رشتینولې وه

 

که پردا دومره سپین نمرو ،دیوتایانو یم تیروتی

 

د توپان مرغه په شان کښم ،خپله لار په غر څپو کې

 

نن سبا که یم په بوښته ، د ناخوالو کی کښیوتی

 

په تورتم کی ما بلینده ، بله ساتلې د سره شعر

 

د ازمونله سرې بټی ، لکه پولاد مخسور راوتی

 

و یا :

 

آب و خاک وباد و آتش ،

 

سنگ و ستاره و خورشید و

 

همه را پرستیدیم

 

و به نیایش نشستیم

 

ولی این همه

 

مارا به هم یگانه نساخت ،

 

هر روزی از یکدیگر دورتر گشتیم . . .

 

پس بیایید :

 

زنده گی را پرستیم

 

و

 

به خاطر زنده گی بهار صلح و آزادی را !

 

در مورد فعالیتهای ژورنالیستیکی این ابر مرد کمتر گفته شده است . میخواهم تاکید کنم که در سال سیزده سی وهشت خورشیدی هنگامی که هنوز شاگرد صنف اول دانشکدۀ زبان و ادبیات بود دست به فعالیتهای ژونالیستیکی زد . از گزارشگری ساده برای روزنامۀ هیواد آغازید و تا مدیریت نشریۀ وزین« آینده » ار گان مرکزی نهضت آینده افغانستان ادامه داد . قابل یاد آوریست که در فاصله میان این دو عهده داری از 1351 تا 1354خورشیدی- زمانی که هنوز محصل بود - مسؤلیت نشریۀ « وژمه » و نشرات پشتوی دانشکدۀ ادبیات را نیز به عهده داشت . همچنان باید گفت که روزگاری نماینده گی افتخاری روزنامۀ « پیام » ارگان نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در المان شرق نیز به گردن ایشان بوده است .                    

 

پوهاند زیار با نگارش مقالات متعدد و عضویت در کمیته های نظارت وکنترول نشرات رادیو وتلویزیون و روزنامه ها و جراید کشور ، جوانان قلم بدست این عرصه را در سمت و سو دادن   فعالیتهای ژورنالیستیکی شان مدد رسانده و در پاکیزه نگهداشتن زبان کوشیده است .                                                      

 

   اما پرداختن داکتر زیار به داستان و داستاننویسی هم مساله ایست   در خور توجه . او به زبانهای فارسی دری و پشتو خیلی نیکو داستان مینویسد و در آفرینش آثار داستانیش از توانمندیهای ویژه یی نیز بر خوردار است . او با نگارش داستانهایش اتوم و هستۀ نظام های فرتوت سیاسی- اجتماعی کشور را با دقت و موشگافی برهنه میسازد و به این گونه در بیداری ملی و طبقاتی سهم برازنده میگیرد . داستانهایش از زبان و تکنیک عالی و مستحکم بر خوردار هستند . آثار داستانی زیار با بیان ریالیزم نقاد ارایه شده اند و معیار گزینشش واقعیت بوده است . او همواره پرسوناژهای داستانهایش را از میان زنده گی واقعی جامعه گزین کرده است و این چیزیست نظیر کار های نویسنده گان بزرگ . وقتی   داستان کوتاۀ« زنش را پس بدهید »نوشتۀ این نویسنده را میخوانیم میبینیم که نویسنده به « چه گفتن » و « چرا گفتن » و « برای کی گفتن »بیشتر نظر دارد. هنر را بیداری میداند و هنر مند را بیدار کننده .                   .                                                     

 

از کار های برازنده و بی بدیل دیگر این محقق والا مقام یکی هم پرداختن به زبانشناخی و گویشهای زبان فارسی دری در گسترۀ داستانهای افغانیست . بی گمان میتوان گفت که تا کنون هیچ پژوهشگری - به فراخنای کارکردِ داکتر زیار - به این معمول دست نه یازیده است . پردازش به ویژه گیهای گویشیِ   رُمانِ حجیمِ « کفتربازان » و یا رُمان دو جلدی « لبخندِ شیطان »- به مثابۀ رمانهای وطنی - باب تازه یی را برای پژوهشگران زبان و گویشهای فارسی باز کرده است  . واضح است که داستانها منابع پر فیض و غنی و با اهمیت در عرصه بیان گویشها میباشند .                                                                              

 

فرا نمودن سجایای علمی و فضیلتهای ادبی استاد زیار به وسعت یک علامه از حوصلۀ این نوشته بیرون است. من این بزرگداشت را نیکو میدانم و به این باور هستم که جناب پوهاند مجاور احمد زیار از زمرۀ آن شخصیتهای بزرگ ، نیک اندیش ، دانشمند و عدالت پسندی است که با برخورد علمی و اکادمیک خود در عرصۀ خردِ زبانشناختی و ادبیات معاصر کشور به ویژه   رشد و غنی سازی زبان پشتو بی بدیل است . عمرش طولانی باد و راهش هموار .