فریاد ملت

این فریاد به آغای دکتور عبدالله برسد تاازمتحدین طالبی کمپاین انتخاباتی اش که مولوی قلم الدین از اعضای ارشد شورای رهبری طالبان مقیم کابل انرا رهبری میکرد بخواهد که از کشتار نوزادان ، کودکان ، زنان در حال زایمان وجمیع بیگناهان دست بردارند .مولوی در مجلس آغاز کمپاین انتخاباتی آغای عبدالله در حَضورداشتش گفت " داکتر صاحب مارا نکشید" حالا داکتر صاحب! باید به ایشان بگوید " متحدین من جناب مولوی صاحب مردم رانکشید ،بیگناهان را نکشید ، درشفاخانه ها نکشید وحین ادای نماز جنازه نکشید" . اما چرا نمیگوید ، چه پلانی درقبال این همنوایی های سیاسی وجود دارد که در کربلای خون هم بیکدیگر چیزی نمیگویند . این هردو در تفکر وعمل وجه مشترک دارند .
وقتی پنجاه فیصد قدرت بدست جمعیت اسلامی وپنجاه باقیمانده میان پرتاب شدگان‌غرب ودیگر گروههای جهادی وطالبی تقسیم شده است همه از نعمات سرشار داده شده بهره میگیرید حالا کم از کم به طفلان نوزاد شفاخانه دشت برچی ومادران شان با چشم عاطفه نگاه کنید .
چهل سال است که میکشید چرا کینه تان با این ملت ازسینه هایتان بیرون نمیشود ؟ صاحب همه چیز شدید هیچ عقده وکمبودی درزندگی تان باقی نمانده است وبرای نواسه ونبیره تان هم باقی نمی ماند .پس به این ملت مظلوم دروازه های ظلم وکشتاررا بسته کنید ، از بازی های سیاسی ویرانگر دست بردارید ، به اتش بس حاضر شوید انچه را هردو طرف درشرارت وجنگ بدست اوردید درصلح هم بدست می اورید ، شما ابزار وفادار امریکا وپاکستان وایران هستید ودر صلح هم میباشید وحمایت میشوید ، چه میشود که دیگر خون این ملت را نریزید ؟ مگر استعداد گذار از وحشت به اهلیت را ندارید ؟ مگر معتادان خون واشک بیگناهان شده اید؟ یا به حفظ منافع وحضور تان در شرایط صلح باور ندارید ؟

به آغای دکتور اشرف غنی برسد که به امریکایی ها بگوید تا چه وقت دولت مخلوط شده جهادی وطالبی وبرگشته امریکایی را وسیله تحقق سیاستهای تان میدانید ؟ بد نام جهان شده اید در جنگهای کوریا، ویتنام، جنگ اول خلیج ، جنگ عراق وجنگ جاری افغانستان به قدر کافی منفور مردمان جهان شده اید ، دست از توطئه وجنایت بردارید.
به ملل متحد وجمیع کشورهای جهان روی اورد وجنایات مستند علیه این ملت را از جنگها تا انفجارات وغریق ساختن افغانها ی بی پناه در دریاهارا به جهانیان ارائه نماید واز جهان طالب ترحم در حق این ملت شود .
رئیس جمهور بر طبق ماده شصت وسوم قانون اساسی دوبار در حضور داشت سران ارگانهای دولتی ، نمایندگان خارجی ونمایندگان مردم به نام خداوند" ج" سوگند وفاداری به این ملت را بجا اورد ه است ، وقتی افراد این ملت با چنین حالات فاجعه بار در داخل وخارج مظلومانه کشته میشوند ازیاد کردن نام خدا وسوگند در مراسم تحلیف بخود نمی لرزد که چرا به سوگند یاد کرده اش وفادار نیست؟
صاحبان زرو زور ودولت درین کشور چه سرخمی دربرابر تروریستها دارند که به یک اقدام‌موثر ملی وبین المللی علیه انها متوسل نمیشوند ، چرا گل روی انهارا نسبت به خون ملت رجحان میدهند . امریکارا رعایت میکنند ، تروریستها را حمایت میکنند واز انها در انتخابات طلب استعانت می نمایند اما ملت رافراموش میکنند؟
شما که خودرا نماینده ملت جا میزنید چرا دربرابر دشمنان ملت کرنش میکنید ؟
چرا تروریستهای گرفتار شده را به مردم معرفی نمیکنید ، مخفی میدارید تا به فرمایش امریکا انهارا رها سازید . پس از پنج سال از انفجار چهارراهی زنبق که مرگبارترین نوع انفجار بود حالا میگویید که عامل ان زندانی است وطالبان طالب ازاد سازی اش شده اند، اشد مجازات را بر چه کسی تطبیق میکنید . فریاد ان پسرک را که پدرش دران انفجار کشته شده بود بیاد دارید که گفت اواز نمبر پلیت موتر پدرش دانست که درینجا کشته شده وگفت ما مراسم فاتحه خوانی پدرم را برویت همین نمبر پلیت بجا اوردیم .در انفجار شفاخانه دشت برچی اقارب یک خانم خاکستر شده گوشواره هایش را نشانی مرگش گفتند . بازهم‌این جنایت کاران را مخفی نگهمیدارید تا کی وتا چه وقت ؟ کارد از استخوان گذشته است صبر هم حد واندازه دارد .