از خون جوانان وطن لاله دمیده

درچهل ودو سال جنگ چهل ودو بهار وخزان عمر سپری شد ، بهار عمر هزاران جوان در خزان چهل ودو ساله جنگ یا افسرده گردید یا به افسردگی نا رسیده برای ابد خشکید. هنوز عفریت خون اشام جنگ به مکیدن خون جوانان ادامه میدهد وکمتر شب وروز یست که کم از کم تا بیست جوان به مراد نا رسیده فدای جنگ وتروریسم نشود.
در گرفتاری هر تروریست یا تصفیه کاری محلات ازوجود انها سرباز وصاحب منصب جوان سر میدهد وباز ماندگانشان نه تنها در گلیم غم که در شطرنجی فقر، تگدی، محرومیت از تعلیم وتربیه وبی سر پرستی زانوی غم به سینه می فشارند.
بار مصائب مقابله با تروریسم را جوانان چه زنان ودختران جوان وچه مردان وپسران جوان بیشتر ازهمه متحمل میشوند . کاش مرجعی وجود میداشت که تعداد شهدای جنگ بیست سال اخیر را با تفکیک نوع حادثات ، حملات ودسته بندی شهیدان ثبت ونشر میکرد تا در مذاکرات با طالبان روی میز میگذاشتند و میگفتند حاصل جنگ وجهاد شما این است باید ازان دست بردارید.
بالندگی نسل جوان ازهمینجا ثابت میگردد که با گذشت این زمان طولانی کشته ومعلول ومعیوب میشوند اما باز هم صفوف رزمندگان دفاع از وطن از جوانان عاری نمیگردد یکی جای دبگررا میگیرند ویکی به جای دیگر درفش نبرد علیه تروربسم را بر شانه می افرازند ، برای مردم ووطن میرزمند وشهید میشوند . جوانان در هر دو عرصه حضوردارند ازین سبب این نسل نسل بالنده وسازنده حال واینده وطن دانسته میشود که نباید نسبت به ان بی پروایی صورت گیرد.
نسل نیرومند جوان عقلآ وجسمآ سرشار از توانائی برای اموزش وکار است ، جوانان مشعل داران کوره راههای نا ازموده شده اینده کشور اند . این هاخط سرحد جدایی کهنه ونو هستند ، نورا می افرینند وکهنه های تاریخ زده را به گورستان تاریخ دفن میکنند ، اینده سازان ، خدمتگذاران وعلم برداران تجدد ونو گرایی اند،نباید این چشمه زلال حیات بخش کشور بیشتر ازین قربانی تروریسم شود ، به بیراهه برود ، معتاد مواد مخدر شود ، به بیرون کشور ور پی لقمه نانی سرگردان وناامید پناه ببرد ، در خدمت اقلیت زور مند وثروتمند بی دانش وعقبگرا به گذشته های سیاه قرارداده شود . اینها اکثریت توانمند نفوس کشور را میسازند وهر سال بر تعداد شان افزوده میگردد ، داکتر ، انجنیر ، اقتصاد دان ، حقوقدان ، قاضی ، ژورنالست ، معلم ، کار مند اداره ودولت ، تاجر وسرمایدار ، دانشمند واستاد پوهنتون ، سرباز وصاحب منصب ازهمین نسل به پختگی وکمال میرسد.
شور جوانی در اموزش وتوان کاری در پیشبرد امور محرک رفتار جسورانه جوانان در دفاع وابادی کشور است ، در هر مرحله حیات باید از محرکه های کاری استفاده کردونسل در نسل در حفظ این شور وهیجان رزمید،اما دریغا که این بازوان توانای کشور را مصائب والام گوناگون تحت تهدید قرارداده است .
نباید این نسل بالنده الوده قومگرایی ومحل گرایی ، نا هنجاری های ناشی از اخلاق منحط اشغالگران امریکایی والوده با نیت صرفآ پول اندوزی وچاپیدن مردم گردند ، از ابتلا به ایدیولوژی های نفرت وجنگ‌وکشتار دوری جویند تا میتوانند به افزایش دانش مسلکی شان بیافزایند .
باید این نسل با قلب گرم ، مغز سرد ، بادست پاک ونیت نیک درمانگرزخم های خون چکان جنگ وتروریسم گردد ، از مرض مهلک عقبگرایی که ریشه در بنیاد گرایی داردوقایه شود واز تندروی وتروریسم دوری گزیند .
نسل جوان کشور !
ما هم زمانی مانند شماجوان بودیم ، جوانی خودرا صرف اموزش ، مطالعه ومبارزه نمودیم ، پیوسته میکوشیدیم جوانان اگاه را باخود همفکر ساخته به تعداد صفوف ترقیخواهان بیافزاییم . دران وقت امکانات دسترسی به اثار علمی بسیار محدود بود، بار بار بعضی اثار ونوشته هارا با کاغذ کاربن تا سه کاپی دستنویس میکردیم که به مطالعه اعضای حزب برسد ، به رادیوهای معتبر گوش میدادیم ، دران زمان‌رادیویکه به زبان فارسی حوادث حهان جنگ وسرمایه راانعکاس میداد رادیوی حزب توده ایران بود ، اما حالا شما خوشبخت هستید که بهترین اثار علمی دربازار کتاب وجود دارد ، دهها شبکه خبری صوتی وتصویری حوادث جهان را انعکاس میدهدوحین حدوث ان دراولین فرصت ازان اگاه میشوید ، تعداد زیاد شما به لسانهای خارجی مسلط هستند وازان میتوانند بر غنای دانش تان بیافزایند . لحظه ای غفلت نکنید بالاخره این سور وتوان در مغز وبازوی تان به ضعف میگراید تا میتوانید بیاموزید وکار کنید ، به حال واینده کشورتان بیاندیشید وبا قوت دانش وزور بازوی جوانی تان درهمه عرصه های زندگی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ودر نهایت با ایجاد یک نظام عادلانه ودولت کارا ومتعهد به مردم ومردم سالاری حق تانرا بدست اورید .
همانطوریکه بار جنگ‌، فقر ودهها مصیبت دیگر برشانه های تان قرار دارد باید فریاد بلند کنید که صلح واشتی را کهنه گرایان بی مسئولیت در انحصار نگیرند وبه شما نقش ندهند . شماکه می جنگید ، می اموزید وکار میکنید صلح را نه یک معامله بلکه یک ضرورت تاخیر ناپذیر برای نسل تان ومردم تان میدانید باید نقش تان‌درین عرصه همانند عرصه های دفاعی وکاری برجسته باشد .
در دفاع از وطن خون ازشمادودرصلح امتیاز از جنگ افروزان باشد ، این عادلانه نیست باید نسل عدالت گستر وعدالت خواه باشید وعدالت را از جنگ تا صلح وساختمان مجد در محراق پیکار تان قرار دهید . نگذارید معامله گران سودجو از بودجه های خارج ازکنترول بنام صلحوبرخون شمادبساط تجارت وبهره گیری برپا کنند . شما میتوانید، به شرطیکه بجنبید ، صدا بکشید واز سلطه انحصارگران قدرت ، ثروت وسلاح خودرا برهانید ، بدست بوسی اینها قامت رسای جوانی تانرا خم نکنید وبدانید که اینها نه کلید داران بهشت اند ونه رهمایان دنیا واخرت شما ، عظمت، حشمت وقدرت شیطانی اینها از برکت شما وتسخیر روح وروان‌ شما است . شما خود شخصیت شویید ، با فکر نو ، تدبیر نو زعامت نو بیافرینید ووطن را ازطلسم این اختاپوتهای که در هر تار وهر پود تنیده شان هزاران مکر وحیله استخبارات بیرونی تعبیه شده است بسوی نوگرایی وترقیخواهی رهنمون شویید وشعار بدهید که :

نوبت کهنه گرایان در گذشت
نو فروشانیم واین بازار ماست