پیشنهاد قبل ازوقت برای دولت بعد از اشغال

 

این پیشنهادرا بدولتی مینویسم که پس از اشغال افغانستان تشکیل میشود شاید تا ان زمان زنده باشیم یا نه باشیم.
همه نامگذاری های محلات (جاده ها ، چهار راهی ها ، گذرها) وموسسات علمی ونظامی که بنام اشخاص صورت گرفته است ، نامگذاری های هفته ها وروزهای هفته ، اعطای رتبه های نظامی بلند که در هر محله وگذر یک ستر جنرال است (دیگران را که بگذارید ) ، القاب ، مدالها ونشانهای اعطا شده ، معاهدات وقراردادهای انعقاد یافته با کشور اشغالگر وجمیع تصامیمی که به تارخ واینده کشور رابطه میگیرد باید ملغا گردد ، زیراچنین کردارها مطابق به اراده مردم ومصالح ملی کشور نمیباشد ودلایل ان چنین است :

۱-- کشور تحت اشغال بوده برخی این امتیازات بنابر اراده وهدایت اشغالگران صورت گرفته است .

۲- درشرایط زور سالاری ، زورمندان ؛ بنابر اراده وتصمیم وذوق خود دست به چنین کارها زده اند .

۳-- دولت تحت اشغال قانون شکن و غیر پابند به موازین حقوقی بوده این تصامیم اش قانونیت ندارد.

۴-- اعطای امتیازات ونامگذاری ها بربنیاد مصالح ملی نه بلکه بنابر معامله گری میان اشخاص روی حفظ یا تقسیم قدرت بعمل امده که قطعآ به مردم تعلق نمیگیرد .

اگر دولت پس از اشغال چنین تصمیم گرفته وعملی بتواند درجه استقلالیت وقانونیت ان تمثیل میگردد که میتواند اثرات اشغال وعمال اشغالگران را ازذهنیت ها بزداید .

ومن الله توفیق .