اعلامیه ریاست هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

در مورد رویداد های  اخیر در مرز میان افغانستان و ایران

 
درین اواخر حوادث فاجعه بار قتل و کشتار عمدی مهاجرین افغان در آنسوی مرز ایران وجدان بشریت را تکان داد . هنوز  بررسی رویداد به رود خانه انداختن و کشتن جوانان مهاجر افغان  به  پایان نرسیده که آتش زدن گروه دیگر مهاجرین بر آن علاوه گردید  
ما این اقدامات  وحشیانه مرزبانان ایران را که در مغایرت کامل با قوانین مدنی و  قانون  فقه و شرعیت اسلامی قرار داشته و از جانب دولت به شدت متعصب و خود کامه آخندی ایران حمایت و پشتبانی میشود  با شدید ترین کلمات تقبیح میکنیم و از نتائیج آن در مناسبات میان مردمان   همکیش  و همفرهنگ هر دو کشور ابراز تشویش مینمایم 
 
همزمان با آن سکوت سوال برانگیز حکومت افغانستان و قشرچپاولگر که نام سیاسیون را برخود گذاشته و مدعی نماینده گی از مردم کشور اند را به شدت تقبیح و افشای روابط غیر سیاسی شانرا که ننگی بر جبین حیثیت تاریخی افغانستان است از اهم وظایف نیروهای ملی و وطندوست کشور میدانیم 
با وجود آن که ملیارد ها دالر کمک جهانی به افغانستان سرازیر گردیده و نتیجه آن توسعه فقر ٬ گرسنه گی ، بیکاری و مهاجرت های ناگزیر برای دریافت لقمه نان بخور و نمیر برای خانوادها ست به تعداد  میلیونر های چپاولگر افزوده میشود . مبارزه با این وضیعت با مبارزه بر علیه دولتمردان  وابسته و گوش به فرمان  باهم ره خورده است . این است حلقه اصلی مبارزه ، نه اینکه چند وزیر از کدام قوم و کدام تنظیم برای چاپیدن مردم  مقرر میگردند.