کمی آب و دیگر هیچ . . .

هزاران کیلومتر دور تر از خاک وطن ، هموطن من آب میخواست ، فقط جرعه ای آب ، آن را هم نمیدانم که به او رساندند و یا نه ؟
این ها پیرو حسین " رض " هستند و یا شمر و یزید ؟


ایران تنها کشوری نیست که مهاجران ما به آنجا میروند ، نشنیده ام که در هیچ کشور دیگری چه اسلامی و یا غیر اسلامی چنین بلاهایی بر سر هموطنان من آمده باشد .
یک روز هموطنان من را به دریا می اندازند و روز دیگر به آتش میکشند ، ادعای همزبانی و هم مذهبی هم دارند .
فرانسه نه هم زبان ماست نه هم دین ما ولی چند تن از افراد پولیس اش را به جرم بد رفتاری با یک مهاجر افغان محاکمه کرد ، یکی از آنها که به صورت هموطن من سیلی زده بود به چهار سال زندان محکوم شد ، پولیس دیگر هم بخاطر اهانت به ۱۸ ماه حبس محکوم شد و وظیفه نفر سوم به حالت تعلیق درآمد .
هم زبان بودن با شما برای من سر سوزنی ارزش ندارد ، مسلمان بودن تان را که خودتان نشان دادید .
نمیدانم دولت ایران انتقام چه چیز را از ما میگیرد ؟
مگر در جنگ ایران و عراق که اکثر کشورها پهلوی صدام حسن ایستادند مردم ما در کنار مردم ایران با صدام حسین نجنگیدند ؟
مگر هموطنان من برای دفاع از اسد ، متحد ایران هزاران نفر کشته و زخمی ندادند؟
اشتباه از ما بود که وقتی کشورهای دیگر منجمله جیبوتی روابط شان را با شما قطع کردند ما بخاطر همزبانی و هم دینی این کار را نکردیم .
ننگ ، ننگ بر افغان هایی که سنگ ایران را به سینه میزنند
اگر زمان احمدشاه بابا و یا شاه زمان این اتفاق می افتاد لشکر امپراتوری درانی خاک ایران را به توبره میکشید
اگر در زمان حیات شهید محمد داود خان و یا داکتر نجیب الله دولت ایران چنین جسارتی میکرد به طور حتم در ازای هر هموطن به آتش کشیده من ، یکی از شهرهای ایران به آتش کشیده میشد .
و چقدر دردناک است که در میان سی میلیون افغان ، یک نفر مانند ذوالفقار خان و یا سیدال خان ناصری نداریم .