شعبه تبلیغات و مطالعات سیاسی و ستراتیژیک  حزب وطن

چند سخن کوتاه با رئیس جمهور 

درباره اظهارات آقای داکتر اشرف غنی در مورد استعفای شهید داکتر نجیب الله

آقای داکتر اشرف غنی !

این کمال خردمندیست که از تجارب تلخ خود و دیگران بیآموزیم . این آموزش زمانی میتواند موثر و مفید باشد که هم بر شرایط زمان وقوع وهم نیات و اهداف آن تمرکز بعمل آید .

زمانیکه  داکتر نجیب الله گفت نتنها از مقام خود بلکه از جان خود هم بخاطر تامین صلح و قطع جنگ حاضر است بگذرد « چهل » حامی امروزی رژیم و شرکای غارتگر قدرت سیاسی ان ، جنگ تا آخرین افغان را شعار میدادند  همسایه ها شعار میدادند کابل باید به آتش کشیده شود.د ،

ملل متحد بمثابه سازمان با اعتبار بین المللی همچون وسیله فشار نخست بر عدم اشتراک شخص داکتر نجیب الله در مرحله حکومت عبوری پا فشرد  در مرحله بعدی کناره گیری داکتر نجیب الله را  از قدرت  مطرح نمود و بلاخره خروج داکتر نجیب الله رااز کشور شرط  تاسیس حکومت موقت  که در بر گیرنده تمام نیروهای فعال  سیاسی کشور باشد  مشروط نمود .  

شما جناب رئیس جمهور کدام وقت فرصت یافتید و بخود زحمت دادید تا پلان پنج فقره یی ملل متحد را ملاحظه نمائید ؟ در انتخاب جنگ وصلح داکتر نجیب الله کدام یک را انتخاب مینمود ؟

به باور ما اگر هدف آموزش از تجارب تلخ میبود ٬ چنین اقدام بزرگ تاریخی را باژست واقعآ کومیک  به تمسخر نمی گرفتید و آنرا یک فلم خطاب نمی کردید .

فلم ( در واقع سریال ) زمانی آغاز شد که اسلاف و شرکای امروزی قدرت  یکجا با « یهودا های» درون حزبی ما در برابر پلان ملل متحد کودتا نمودند و اهداف پاکستانی را تحقق بخشیدند . کابل به آتش کشیده  شد ٬ نیرومند ترین اردوی کشور منحل و تاراج گردید ٬ این سریال که با تسلط طالبان بر اریکه قدرت اوج افتضاح را به نمایش گذاشت ادامه یافت تا زمینه تجاوز برکشور مساعد گردید .  شرم آور ترین سری آن « کمیدی بن » بود  تا تجاوز را توجیه و قباحت زدایی نماید .   حکومت وحدت ملی که مخلوق جان کیری بود و اینک حکومت اشتراکی با تدوام همان افتضاح اولی  به عنایت و هدایت خلیلزاد چشم امید دوخته  تا هنوز چند بار از« خط سرخ » اعلام شده خود عقبنشینی نموده است ؟

آن گریه ها و آن چیغ زدنهای در امتداد این سریال فلم بود که با وزش هر بادی چون شاخه بی ثمر کج شدید و « تواضع» نمودید  یا آن شجاعت داکتر نجیب الله که تا پایان به راه و آرمان خود وفا دار ماند؟ زمان قاضی عادل و در عین حال بی رحم است

جناب رئیس جمهور !

زبانهای شرین ووزین دری و پښتو که شما اکثرآ گویا در بیانیه های تان به آن تکلم میکنید زبانهای پر بار و دارای واژه های متعددی که اوج اخلاق ووجاهت را به نمایش میگذارد استند  آنرا بیاموزید . واگر  به  آموزش از تجارب تلخ گذشته مایل اید ٬ حزب ما حاضر است شما را در تحلیل و بررسی تجارب خود کمک نماید