چهل روز پوره شد

وقتی مادری نوزاد به دنیا می اورد پس از چهل روز ازبستر زچگی برمیخیزد وبه کار آغاز میکند ، چهل روز از فوت متوفی که گذشت خانواده متوفی گلیم غم را جمع کرده به زندگی عادی می پردازد .چهل روز از امضای موافقتنامه آغایون عبدالله وغنی پوره شده ولی طرفین متقاعدین سر ازبستر نقاهت بر نمیدارند وبه کار اغاز نمی نمایند .
کابینه سنگک شده است ، اعضای شورای عالی مصالحه معلوم نیست ، شورای عالی دولت تشکیل نشده است .
آغای دکتور عبدالله چه میکند ؟
حاصل غریدن های تحلیف ریاست جمهوری که میگفت من رئیس جمهور منتخب مردم ودر خدمت همه شما هستم همین است که چند وزیر ومعین نمی یابد تا معرفی نماید. همه شمول نه که نیمه شمول هم ندارد ؟
غوغای ابتکار شورای عالی دولت به کجا رسیده وترکیب انفرادی اعضای شورای مصاله ملی با پنج معاون چه وقت تکمیل وارائه میگردد ؟
آغای دکتور عبدالله درین رژیم در موقف مرحوم مارشال شاه ولیخان غازی دررژیم شاهی قرار گرفته است که ازطرف خاندان شاهی توظیف در شرکت مراسم فاتحه خوانی بود ، حالا اغای عبدالله هم کار اساسی اش را با بودجه کلان غیر قابل بررسی در نوشتن تسلیت نامه ها در صفحه مجازی اش خلاصه کرده است وخودرا بنده بیدخل معرفی میدارد .
آغای غنی رهبر تیم دولت ساز چه مصروفیت دارد ؟
مضحک ترین دور دولت داری در همین دور ریاست جمهوری دیده میشود ، یک روز یک فرمان بده وروز دیگر انرا لغو کن ، شب یک چیز بگو وروز ازان منکر شو .
وزارت مالیه را طی فرمانی به واحدهای جداگانه تقسیم کرد اما عملی ناشده فرمان ضد فرمان راصادر نمود .
در فرمان تقرری رئیس مواد نفتی که در صفحات مجازی به نمایش گذاشته شد نوشته شده بود که ۳۵ سال عمر دارد و۲۵ سال سابقه کاری گویا شخص مذکور در سن ده سالګی با تکمیل دوره های تحصیلی ابتدائیه وثانوی وعالی به کار اغاز کرده بود وحالا پس از ۲۵ سال دوره کاری به سن ۳۵ سالگی عز تقرر حاصل کرده است .
تقرری وزرای سر پرست معارف وشهر سازی که یکی سواد فارسی وپشتو ندارد ودیگری در فساد مشهور جهان است شمه یی از دولت سازی گفته میشود .
وضعیت بانک مرکزی وکودتای تشکیلاتی با بی ابی دم دروازه بانک چه حکمت در امر دولت سازی میتواند داشته باشد؟
افتضاح گمرکات که زور مندان مسلح جهادی محلی عواید انهارا میدزدند وبزور میگیرند داغ درپیشانی حکومت داری دولت سازان نیست ؟
سرحد ملیونها دالر کمک شده برای مبارزه با کرونا به کجا رسیده است ؟ مریضان ازاثر نبود اکسیجن جان میدهند وماشینهای تنفس مصنوعی دزدیده میشود این چه نوع مسئولیت پذیری در برابر مردم است به خدا که عاطفه ، ترحم و نوع دوستی از ین حکومت و مسئولین ان رخت بر بسته وانسانیت از حیوانیت فروتر رفته است حکومت جهادیها وبرگشتگان غربی دموکرات وطن را تباه کرده اید وانسان این وطن را پامال زروزور وسلاح ودالر ساخته اید . شرم اور نیست که مریض داران برای بدست اوردن یک بالون اکسیجن دردروازه شفاخانه باهم مشت وگریبان میشوند یکبار به تصاویر منتشره در تلویزیونها نگاه کنید انگاه سرهای تان را به گریبان فرو کنید با وجدان تان محاسبه نمایید که دولت داری همین است ودر خدمت مردم بودن همین گونه است ؟
چرا معاش دکتوران معالج کرونا که شب وروز درخدمت مریضان هستند اجرا نمیشود ایا معاشات دالری کادمندان ریاست جمهوری ولشکر مشاورین وسپاه دستیاران وسخنگویان ومعاون سخنگویان ان یک روز هم پس وپیش میشود ؟ چرا وجدانها بیدار نمیشود ؟ چرا معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بدفاع از عدم پرداخت معاشات جویده جویده وبدون منطق دفاع میکند ؟ چرا بازخواست وپرسان درین رژیم دموکراسی امریکایی رخت بربسته است ؟ مردم به کی وکجا مراجعه کند ایا مانند دوره سلطه انگلیسها در قرن نزده که بخاطر عدم پرداخت معاشات سفارت انگلیس را اتش زدند سفارت امریکا را به اتش بکشند این توان در مردم نمانده است وازفاصله های دور سفارت امریکا با دیوار های سمنتی قلعه بندی شد ه است اخر شما دوتابعیتی ها که ازپدر ومادر افغان هستید حداق ترحم به حال این ملت مبذول دارید خدا از شما حق این ملت را بستاند زور مردم نه به شما ونه به حاکم اصلی تان ( امریکا ) نمیرسد ‌.
وضعیت جنگی در اوج شدت قرار گرفته است درشهرها وقریه جات خون کشته شدگان طرفین جنگ جاده ها وپلوان هارا رنگین ساخته است ، اجساد کشته شدگان را مردم عقب دروازه های والی ها می اورند وعدالت میخواهند چه شد عدالت عمری ؟
فرزند وکیل پارلمان امنیت جسمی وروانی شهریان کابل راکه هر لحظه جان شان در خطر است با حرکات لچکانه وفیرها درروی جاده برهم میزند چرا پولیس انرا به پنجه قانون نمی سپارد ؟ بخاطریکه وزیر داخله سر پرست است وبالاخره به پارلمان جهت اخذ رای اعتماد رفتنی است نمیخواهد خاطر وکیل پارلمان را بخاطر بی بند وباری فرزندش بیازارد اینکه به مردم هرچه گذشت بگذارد .این است دولت سازی واین است یکی ازمهره های اساسی دولت ساز .
از پنج سال گذشته ریاست جمهوری صرفنظر ولی در همین دور ریاست جمهوری چه تعداد حوادث به کمسیونها سپرده شده است ؟ باری از نتیجه کار کمسیونها پرسیده اید یا به مردم گفته اید ؟
کمسیونهای بررسی حوادث تروریستی ، کمیسونهای بررسی مسائل فساد مالی ، کمیسیونهای بررسی امور جنایی ، حد اقل نتیجه ارزیابی یکی ازانهارابه خاطر رعایت ابروی خود تان به مردم بگویید .
اگر دولت سازی را به همین سان پیش ببرید نزد جهان به افتضاح بی سابقه تر از دور اول ریاست جمهوری مواجه میشوید . متوجه هستید که هیچ کشوری در جهان به شما اعتماد ندارد تعفن فساد مالی ، بی کفایتی در دولت داری ، ناتوانی در مدیریت جنگ ، بی تدبیری در اداره و بی اتفاقی در پیشبرد امور شما را سخت بدنام ساخته است . با این حالت حامی تان نیروی سوم را دراختیار دارد وسخت فعال است تا قناعت همسایگان وجهانیان را برای به قدرت اوردن ان حاصل کند .نشود که ازاثر بی کفایتی ، دروغ وعوامفریبی ، فساد وچپاول پولها وغیره زمان شما نزد ان سپری شده باشد ونیروی سوم دست داشته را جاگزین شما سازد .انگاه در کنار صدها بد نامی تاریخی مسئولیت بر گشت افغانستان به عقب را هم تاریخ بنام شما ثبت نماید .