جــنرالان پاکســتانی بالاخــره درک کــردند که هــیولای طــالــب دو طــرفــه دندان هــای زهــری دارد و چــون ســگ دیوانه خطــرناک اســت

 

ضرب المثل که می گوید " بجان ندارم چوته ولی نامم فتح خان است " خوب بحال و روز کشور پاکستان صدق می کند ، کشوریکه فقر اقتصادی در آنجا بیداد می کند و تعداد زیادی از مردمش زیر خط فقر بسر می برند اما دولت بجای رفع ضرورت های اولیه زندگی مردم و سیر ساختن شکم ملت دست به عیاشی های بزرگ زده و سرمایه های هنگفتی را صرف تولید و اعمار نیروگاه اتمی می کند.

اینکار نه بر اثر نیاز و ضرورت جامعه به نیروی اتمی بلکه فقط با انگیزه سیالداری و دشمنی با انباق هندیش صورت گرفته که بعد از صرف ملیون ها دالر و اتمام دستگاه های اتمی و حتی ساختن بم اتم بالاخره متوجه میگردند که استفاده از بم اتم در مقابل دشمن هندی که خود صاحب بم اتم است حکم خود کشی را داشته و این سلاح که برای جنرالان پاکستانی خیلی گزاف تمام شده  کار آمد چندانی ندارد.

ازینرو جنرالان  پاکستانی در جستجوی سلاح دیگری گشتند که با هزینه کمتر از کار آمدی بهتری برخوردار بوده تا آنها بتوانند از آن در مقابل هند استفاده بعمل آرند ولی دولت هند قادر به دست یافتن به چنین سلاحی نباشد.

تصادف روزگار ایشان را در دست یافتن به چنین سلاحی یاری کرده و هنگام تجاوز روس به افغانستان در مدارس دینی پاکستان از اطفال یتیم و بی سر پناه افغان در اثر شستشوی مغزی و تزریق تریاک دیوبندی هیولا های آدم نمایی بنام طالب به وجود آمد که کاملا مطابق خواست جنرالان پاکستانی بوده و در جنگ های کشمیر علیه هند از آن استفاده شایان بعمل آوردند.

این هیولا های طالبانی چنان این امتحان را موفقانه سپری کردند که جنرالان پاکستانی فورا لشکر بزرگی از آنها تهیه کرده و ایشان را بسوی افغانستان گسیل داده و توسط آنها بر علاوه قتل عام هزاران تن ، اعدام های خیابانی رادیو و تلویزیون ، از ریشه برآوردن تاکهای انگور شمالی و حتی تخریب آثار تاریخی افغانستان و بت بامیان را عملی ساختند.

اما از آنجایکه شستشوی مغزی هر قدر هم دقیق و ماهرانه صورت گیرد امکان باقی ماندن بقایای کوچک از فطرت انسانی در وجود این آدم نما ها از امکان بدور نیست که همین چیز باعث گردید که هیولای طالب گاه و ناگه با استفاده از همین فطرت انسانی در مقابل جنرالان پاکستانی دست به بغاوت زده و از فرمان ایشان سرپیچی نمودند که این موضوع روز بروز حاد تر شده و درد سری بزرگی را برای آنها خلق کرد

ولی تا روزیکه عوام الناس پاکستان متضررین حملات انتحاری طالبان پاکستانی بودند جنرالان آی اس آی به موضوع به دیده اغماض نگریسته آن را خیلی جدی نپنداشتند اما زمانیکه فرزندان ناز پرورده خود شان جز قربانیان حملات انتحاری طالبان گردید آنها تکان شدید خورده و به این باور رسیدند که هیولای طالب دو طرفه دندان های زهری دارد و همچون سگ دیوانه خیلی خطرناک بوده و هرگز قابل اعتماد نیست.

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی