اعجوبه دولت داری

درنزده سال چه ها که ندیدیم وچه ها که نه شنیدیم .
ذوقها وسلیقه ها ، خوشبینی ها وبد بینی ها ، دشمنی ها ودوستی ها ،دوری ها وهمگرایی ها مجموع کار کرد های به اصطلاح بزرگان دولت را رقم زده است ، وعده ها وخلاف ورزی ها ، لافها وگزافه ها ، قهرها وغضبها ، دلجویی ها ودل ازاری ها ، اشتی ها وخصومت ورزی ها ، تهدیدها وتحقیرها ، زورگویی ها وتضرع ها ، نه به دولت داری صلابت ماند ونه به دولت مر دان ایقان وشجاعت .این متضادهای متناوب ونا سنجیدگی های پر ازعجایب مایه حیرت زدگی ملت گردیده وبسا چیز فهمان از سیر وحرکت این زیگزاک نا متجانس قدرت به واگشایی معماها نرسیدند .
امروز یکی از عجایب با یک اکت نا متعارف ازلحاظ نظامی وغیر متداول از لحاظ سیاسی در کشور رخ داد .
نصب سرشانه های مارشالی بر شانه های عبدالرشید دوستم ضمن یک تشریفات خاص درولایت زادگاهش ( جوزجان) توسط رئیس کمسیون عالی مصالحه پرسشهای را به میان اورده است .
۱- از فرمان رییس جمهور که دران مارشال دوستم را شخصیت سیاسی خطاب کرده است عدم رضائیت سر قوماندان اعلی قوای مسلح هویداست . تمجید وتقدیر یک شخصیت سیاسی با اعطای رتبه مارشالی یعنی چه ؟
درین نزده سال بسیار چیزها معمول بوده انجنیر بحیث دپلمات ، داکتر بحیث جنرال ، ملا بحیث وزیر ، بی تحصیل بحیث مشاور ودهها موارد دیگر .ایا این شیوه دولت داری ودولت سازی است ؟
۲- تفویض رتبه دولتی چه نظامی وچه ملکی مربوط به یک مرجع با صلاحیت دولتی میباشد .اعلان وتفویض رتبه مارشالی ایجاب مراسم در حضورداشت سر قوماندان اعلی قوای مسلح ، وزرای امنیتی بطور خاص وزیر دفاع ، جنرالان وبلند رتبگان قوای مسلح را مینماید . آغای دکتور عبدالله که هیچ موقف وکرسی دولتی ندارد روی کدام تعامل یا رسم دولت داری صلاحیت شرکت در مراسم تفویض رتبه مارشالی را بخود قایل میشود ؟ نه وزیر دفاع ، نه یکی از معاونین رئیس جمهور ونه جنرالان دارای پستهای بلند در قرارگاه وزارت دفاع درمحفل حضور ندارند این چه را میرساند؟
۳-- آغای عبدالله که وظیفه مشخص کار برای صلح را به عهده دارد هیچ ربطی با امور نظامی ندارد شرکت در مراسم تشریفات نظامی بحیث شخص اول محفل پائین اوردن مراسم را نمیرساند ؟
۴-اگر سرقوماندان قوای مسلح به اعطای این رتبه موافق نبود ومراسم را خود افتتاح نکرد پس چه موجبی باعث شده است که خلاف اراده ومیل به این جبر تن دهد ونتواند ازعدم اعطای ان خودداری کند ؟
۵-- بخواهند یانخواهند ، هرچه دلیل بگویند یا بهانه بیاورند این عمل عمق اختلافات مقامات را نشان میدهد ، اینهاکه دریک نظام باهم کار میکنند نمیتوانند باهم مصالحه کنند بامخالفین چه خواهند کرد ؟
۶-- مراسم تفویض رتبه مارشالی درولایت تحت کنترول مارشال نه در پایتخت کشور اکتی نیست که قلمرو اقتدار حکومت را از سراسری بودن به محلی بودن محدود سازد ؟
و سوال اخر اینکه سردمداران ومدعیان فاقد استطاعت سردمداری در کدام اسقامت درحرکت هستند ، وطن را به کجا میبرند وچرا چنین میکنند ؟ خانه شان خراب شود که وطن را خراب کردند .