با دوام حضور عساکر شوروی در افغانستان ؛ مصالحه نا ممکن است

مشی مصالحه ملی برخی تغییرات ماهوی در سیاست های مطروحه حزب راایجاب مبکرد.
در اغاز طرح مصالحه ملی این سه سوال مطرح بود :
۱-ایا حزب با دوام برخی سیاستهای چپ وایده مبارزه طبقاتی میتواند حزب مصالحه باشد؟
۲-موقعیت حزب در شرایط پلورالیسم چگونه تعریف گردد؟
۳-نیروی نظامی افغانستان برای تحقق وحفظ این مشی چگونه به کار افتد؟
شهید دکتور نجیب الله سیاست مصالحه ملی را بحیث تغیر در ماهیت ، موقعیت سیاسی حزب و شکل دهی قدرت نظامی-سیاسی در دو فکتور موازی باهم یکی خروج قطعات نظامی شوروی از افغانستان ودیگری بالا بردن توان نظامی دولت در امر دفاع از حاکمیت وتمامیت ارضی غرض جلو گیری از بروز خلای قدرت و حفظ جان ومال مردم مطرح میکرد.
مصالحه ملی بحیث جاگزبن طرحهای چپ ومبارزه طبقاتی در حقیقت یکی از فکتور های تغیر ماهوی در مشی حزب بود .
تصویب قانون اساسی و بعدآ تعدیل ان موقعیت حزب در نظام سیاسی کشور را که قبلآ در اصول اساسی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان بحیث نیروی رهبری کننده وسمت دهنده سیستم سیاسی کشور تعریف شده بود تغیر داده نام حزب در قانون اساسی جاداده نشد و پلورالیسم در حیات سیاسی جامعه اعلان گردید . دفاتر کار سازمانهای حزبی از محلات کار اعم از دولتی خصوصی و مختلط بیرون گردیده نقش انان نه بحیث رهبری کننده سیاسی واحد مربوطه بلکه بحیث یک نیروی اثر گذار در بهبود امور افاده َشدو حالت تساوی سیاسی با سایر احزاب رعایت میگردید.
تمام تلاش شهید دکتور نجیبااله در ان بود تا زمینه های که مخالفین انرا عامل جنگ می پنداشتند از میان برداشته شود .انها وجودعساکر شوروی در کشور را از جمله عوامل اصلی میخواندند . این مساله برای حزب وشخص دوکتور نجیب اِلله قابل فهم بوده بیشترین انرژی کاری اش را صرف امادگی دفاع مستقلانه در شرایط نبو د عساکر شوروی میکرد.
برای عطف توجه اعضای حزب به این اصل پلنوم کمیته مرکزی حزب دایر گردید ودر ان شیوه ها وامکانات تقویت قوای مسلح مور ارزیابی قرار داده شد.
در ان زمان با ختم کار پلنوم ها گروپهای کاری با ترکیب اعضای کمیته مرکزی حزب بولایات سفر میکردند تا در کار پلنومهای کمیته های ولایتی شرکت کرده در مورد فیصله های پلنوم به ایشان توضیحات دهند وجدیت شان را در تحققق فیصله های حزبی معطوف دارند.
فردای روز پلنوم که جلسه رهنمودی برای تیم های کاری در قصر دلکشا دایر گردید دکتور نجیب الله غرض توضیح حساسیت های ناشی از وجود عساکر شوروی به شرکت کنندگان گفت:
وقتی متعلم مکتب بودیم در رخصتی ها به پکتیا دیدن عمه خود میرفتیم عمه چادر کلان به سر میداشت ،از عقب ان چادر سر مارا میبوسید ودست خودرا با چادر پوشانیده با ما دست میداد و ما از پشت چادر دستش را می بوسیدیم. حالا عسکر شوروی با واسطه زرهی اش بالای چشمه ایکه زنان ودختران از ان اب میبرند ایستاده است شما فکر میکنید که باچنین وضع مصالحه صورت خواهد گرفت؟
به شما اعلان میکنم تا وقتیکه نیروهای نظامی شوروی از افغانستان خارج نشوند امیدی برای تحققق مصالحه نداشنه باشید.
برای این کار باید قوای مسلح خوب تجهیز وتقویت گردد و این فیصله پلنوم دیروز است .
تقویت قوای مسلح تاخیر نا پذیرترین وظیفه در برابر همه ما قرار دارد لهذا همه انرژی حزب سازمانهای اجتماعی ودولت صرف همین امر گردد تا بتوانیم زمینه خروج عساگر شوروی را اماده سازیم . تقویت قوای مسلح از خلای نبود عساکر شوروی جلو گیری میکند وما میتوانیم به قوت بازوی خود از وطن دفاع کنیم .
فیصله های پلنوم با تلاش مداوم سر قوماندان اعلی قوای مسلح دوکتور نجیب اللله ،صاحب منصبان وسربازان عملی شد. قهرمانان قوای مسلح توانستندحمله اردوی پاکستان و پیش مرگهای افغانی انرابر جلال اباد دفع نمایند ومستقلانه از کشور دفاع نمایند . اما تشدید فعالیت حامیان خارجی مخالفین دولت،دادن سلاحهای جدید از طرف امریکا به انها ووابستگی ایشان به مراجع استخباراتی،جانب مقابل دولت حاضر به تفاهم نمیشدند تا زمینه های ایجاد فضای ارام و صلح امیز برای مر دم اماده گردد.انها که با خود مصالحه نداشتند با دولت چگونه میتواستند صلح کنند؟
عسکر شوروی افغانستان را ترک گفت،پروسه صلح ملل متحد مورد تایید دولت افغانستان قرار گرفت دوکتور نجیبالله شهید این راه گردید اما توطیه ها وتخریبات بیرونی همچنان ادامه داشت که نتیجه ان ده سال حاکمیت خونین جهادی وطالبی ،۱۶ سال بساط بمب وخون واتش بزرگترین پیمان جنگی جهان (ناتو)و عساکر امریکایی میباشد.شاید سیاستهای کلان در مورد افغانستان چنین مطرح بوده تا این سرزمین مرکز داغ فعالیتهای استخباراتی و جنگی برای منطقه باشد،خلای قدرت به میان اید،اردوی قوی ان نابود گرددو حزب نیرومند ان زمان فاقد اثر گذاری سیاسی در پروسه های بعدی گردد تا زمینه برای یک دگرگونی خونین دوامدار مساعد گردد .
اما این سیاستها واهداف در کلافه های تبلیغاتی وسیاسی فریبنده طوری پیچ داده شده است که کمتر میشود به کنه حقیقت ان پی برد. در بدل این همه سیاست بازیها مردم قربانی میشودوکشور به بربادی مافیا گرایی،مواد مخدر، استقرار پایگاهای نظامی بیگانه، انعقاد قرارداد های اسارت اور ونا متوازن،فقر وبدبختی در نهایت حالت موجود که همه ازان در فغان اند و صرف یک قشر کوچک غیر قابل مقایسه با نفوس کشور در جبروت تنعم بسر میبرند وهمه چیز را می ستایند بر کشور مستولی ساخته شده اند.
روح شهید دکتور نجیب الله وهمه شهدای راه وطن شاد وخاطرات شان گرامی باد که سردادند ولی سر تسلیم فرود نیاوردند .