چرا پاکستان طالبان را تحریم نمود ؟

 

دو سوال در مورد مطرح میگردد ؛ یکی اینکه در اوضاع جاری روی کدام ملحوظ این تصمیم اتخاد شده ، اثرات بعدی ان برای پاکستان چه میباشد ودوم بازیگران خارجی سیاست در مورد افغانستان ازین تحریم چه برداشت خواهند داشت ؟

چند سطر به عقب؛ پاکستان از زمان به قدرت رساندن طالبان در کابل وحضور رهبر القاعده در افغانستان در صحنه جهانی تا حدی دچار چالش گردیده بود با سقوط طالبان به اثر فشار وزارت خارجه امریکا با یک مانور نشان داد که از طالبان حمایت نمیکند اما مطبوعات جهان وقسمآ پاکستان حقایقی را افشا میکردند که پاکستان ظاهرا به این کار اقدام کرده ولی در اصل استراتژی اش تغیری رخ نداده است تا انکه طالبان را احیای مجدد نمود ه دوباره با فشار بیشتر به فعالیتهای شدید تر تروریستی وجنگی گماشت .

سیاستمداران پاکستان درحیله گری وفریب مهارت خاص دارند ومیتوانند بابرخی اقدامات نمادین توجه جهانیان را به خود معطوف سازند .

درسال ۲۰۰۸ این کشور از جانب fatf بخاطر پول شویی شامل لست خاکستری شد .در سال ۲۰۱۰ تعهد سپرد که برای حل مشکل دست به اقدامات عملی میزند وتوانست در سال ۲۰۱۱ نامش را ازلست خارج سازد اما افشا گردید که در مورد گذارشات غلط ارائه کرده است لهذا در سال ۲۰۱۲ بخاطر ملکیتها ودارایی های تروریستان دران کشور دوباره شامل همان لست شد که بایک تخلف دیگر شامل لست سیاه میگردید.

در سال ۲۰۱۴ به اثر برخی اجراآت فریبنده که پولهای تروریستهارا ازیک حساب بانکی به حساب د یگر انتقال میداد توانست دوباره از لست خارج گردد اما با افشاشدن این عمل مجددآ شامل لست گردید .

درسال ۲۰۱۸ طرحی بنام ( پلان عمل ) پیش کرد که شامل ۲۶ نکته بود تابرطبق ان بر فعالیتهای تروریستان موانع ایجاد میکرد . جماعت الدعوه برهبری حافظ سعید را گروه تروریستی اعلان کرد اما هیچ اقدام عملی علیه ان بعمل نیاورد .

در۳۰ جنوری سال ۲۰۲۰ مقرره ای را زیر نام ( انتی تروریسم اکت) از پارلمان پاس کرد اما کدام اقدام عملی درمورد نه نمود .این همه اقدامات نمایشی باعث نشد تا پاکستان از لست خاکستری خارج گردد .

این تلاشها به این منظور بعمل می امد وجریان هم دارد که تا اخیر سال ۲۰۲۰ نامش از لست خاکستری بیرون شود و بتواند قناعت آی. ام اف. راحاصل ومبلغ شش ملیارد دالر وعده شده مقید با اقدامات علیه تروریسم را بدست اورد .

برای قناعت آی.ام.اف. روسای ۸۸ گروپ تروریستی را تحریم نمود ؛ حافظ سعید از جماعت الدوه ، مسعود اظهر و محمد ذکی الرحمن از جیش محمد ، ملا یحی مجاهد وعبدالکریم که تحت پیگرد انتر پول قراردارند نور ولی وفضل الرحیم شاه از جنبش ازادی بخش ازبکستان ، طارق گیدل از تحریک طالبان پاکستان ، حزب المجاهدین ، بنیاد الرشید ، جنبش مهاجر ین الانصار ، جماعت احرار ، تنظیم خطبه امام بخاری ، الحرمین فوندیشن ودهها شبکه دیگر تروریستی را شامل لست تحریمها نموده حسابهای بانکی پسران حقانی را منجمد اعلان نمود .

این مختصر نشان میدهد که این سرزمین مزرعه وکشتزار تروریسم است ولی اربابان ان همه منکر .

این تحریمها همه کوتاه مدت است وباخرج شدن از لست خاکستری وباز شدن راه بدست اوردن شش ملیارد دالر از صندوق بین المللی پول مانند گذشته با حیل وشیوه های دیگر این اسباب با اهمیت جنگ وتروریسم را از دست نمیدهد .

اگر پاکستان به فکر ازدیاد لست تحریمها طالبان را تحریم کرده باشددهیچ منطقی در میانه نیست زیرادطبق موافقتنامه طالبان وامریکا در دوحه وثبت ان در ملل متحد حالا طالبان نزد امریکاومتحدینش گروه تروریستی نیستند ، پاکستان چگونه میتواند بااین امر به مقابله برخیزد ولو که خواهان امتیاز بیشتر در امور افغانستان هم باشد ؟

اما در دور نمای تحریم طالبان چیزهای دیگری دیده میشود :

۱- کنترولش را بر طالبان از دست داده وطالبان مستقیمآ با سرکرده جهانی تروریسم یعنی امریکا داخل تعامل شده اند .

۲- برای دست درازی های بعدی در افغانستان طبق گزارش یک گزارشگر فرانسوی گروه جدید طالبان را بنام ( طالبان ختک ) ایجاد کرده تا بجای طالبان قطری فشار جنگی وتروریستی را بر افغانستان ادامه دهد . این پلان دور نمایی ودراز مدت ان کشور در قبال استراتژی هایش در مورد افغانستان میباشد .

پاکستان در ایجاد وپرورش تروریستان ، ستر وحمایه شان و فریب اذهان‌جهانیان مهارت کافی دارد وبا امکانات زیاد اینها را به کار می گمارد همانطوریکه مجاهدین وطالبان را گماشت .

بعضی فکر میکنند بازیگران صحنه سیاسی جهان در مورد افغانستان بخصوص امریکا با این اقدام پاکستان از ان کشور روی برخواد گشتاند ولی با عمق تاریخی مناسبات پاکستان که با گستره استراتژی امریکادر منطقه بی پیوند نیست فکر نمیشود امریکاپاکستان را از دست بدهد وپاکستان از افغانستان دستبردار شود .

این اصل صرفنظر از زمان جهاد در طول نزده سال حضور نظامی امریکا در افغانستان امر ثابت شده وغیر قابل انکار است که چگونه عساکر امریکایی به اثر جنگ که مرکز سوق واداره ان در کویته وپشاور ووزیرستان پاکستان بود کشته میشدند ولی هیچ اقدام موثر وعملی علیه پاکستان بعمل نمی امد وپاکستان هم در شرایط همین حضور درتار وپود دستگاه دولت ریشه دوانی نمود .