اطلاعیه

شورا های حزب وطن در مورد چگونگی  برگزاری

بیست وچهارمین سال شهادت داکتر نجیب الله  تصمیم میگیرند

 

جلسه مشترک شورا های ولایتی جوزجان و شهر شبرغان بتاریخ ۳۱ ماه سنبله  ۱۳۹۹ مطابق به ۲۱ ماه سپتامبر ۲۰۲۰ ، تحت ریاست محترم انجنیر محمد ایوب نیوند عضو هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن دایر گردید۰

 در اغاز روی طرح اجندای پیشنهادی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و بعد از تعدیلات و تکمیلات طرح مذکور به اتفاق ارا تصویب گردید ۰

جلسه مطابق اجندای تصویب شده ، گزارشات مسوولین را استماع کرده و بعد از تبادل نظر در زمینه تصامیم لازم اتخاذ نمود . بحث و تبادل نظرروی طرح برگزاری محفل ۲۴ مین سال شهادت داکتر نجیب الله توجه و تعمق بیشتر شاملین جلسه را به خود جلب نمود .

بعد از بررسی و ارزیابی طرح ارایه شده ، جلسه فیصله به عمل اورد که از ۲۴ مین سال شهادت داکتر نجیب الله با شکوه و عظمت خاص تجلیل به عمل اید . در این زمینه مسوولین بخش ها مشخص و هدایت داده شد تا در جریان هفته جاری همه تدابیر ضروری اتخاذ و از چگونگی اجرات به رفقای مسوول گزارش داده شود ۰

جلسه که ساعت یک بعد از ظهر اغاز گردیده بود ساعت چار عصر در فضای وحدت و همبستگی به کار خود موفقانه پایان داد۰

شعبه تبلیغات و تحقیقات استراتیژیک حزب وطن۰