زیر نام ارزشهای جهاد

جهانیان ، مردم افغانستان ، همسایگان وواقعبینان جهادی همه درک کرده اند که اول واخر جهاد به امریکا وپاکستان بسته بود وحالا سرکردگان ان در طشتهای دالر امریکایی شنا میکنند ولی با این همه صراحت ها وفصاحت ها باز هم زبان از جهاد وارزشهای ان کوتاه نمی سازند ، هرانچه وهر انکه بخاطر وطن ومنافع مردم ومصالح ملی حرفی بزند وحرکتی بکند با همان چوب تکفیر سی سال قبل جنگ سرد انرا سیاست میکنند واز خدمت گذاری قاتلان مردم ( امریکا وپاکستان ) دست بر نمیدارند .

در اعلامیه احزاب اسلامی افغانستان در مورد تجلیل از یاد بود روز شهادت داکتر نجیب الله در خیمه لویه جرگه گفته شده است که این عمل " هتک حرمت در برابر جاهد مقدس مردم افغانستان " است وانرا مغایر ارز شهایرجهاد گفته اند .اخطار دادند که " برای جلوگیری ازان متوسل به هر نوع اقدام عملی خواهیم شد" این اخطار موجب شد نا مراجع مربوط از تدویر محفل با همه امادگی هایش مانعت نمایند ، این خود بیان عظمت وحضور بالفعل وبالقوه رزمندگانیست که با دست خالی از یک اصل معمول وقبول شده محروم میشوند .

در اجندای کار چنین بود تا قبل از آغاز محفل ختم قران پاک شده بعد به محفل پرداخته شود انها مانع این ختم مبارک شدند ودست به اخلالگری زدند گویا مانند پنجاه سال قبل بازهم بحیث غند ضربه به نفع پاکستان عمل کردند .

ارزش های جهاد چیست ؟

باید واقعبین بود ، این ارزشها صبغه منفی ومثبت دارد ؛

جهات منفی ؛

- خونریزی وکشتار بی سابقه بخصوص در شهر کابل .

-- بربادی داشته های ۶۰ ساله افغانستان .

-- شکستن غرور افغانها در برابر دشمن دیرین سال ( پاکستان ) ونفوذ ان کشور بحدی که حالا مهار ان تقریبآ نا ممکن شده است .

-- زیر اشغال رفتن افغانستان وسلطه امریکا ومتحدین دوران جهاد که پلانگذاران ، حامیان ، تمویل کنندگان وتسلیح کنندگان جهاد بودند .

-- بربادی نوامیس ملی وخانوادگی مردم .

-- ضربات شدید وکشنده بر وحدت ملی .

-- شیوع بی سابقه فحشاء ، بد اخلاقی ، دزدی ، راهزنی ، قتل وکشت خون درشهرها ودهات .

--رکود ده ساله در عرصه های معارف ، اقتصاد ، زمینداری ، باغداری وپیشه وری .

-- اوارگی های داخلی وخارجی که تا کنون ادامه دارد .

--سلطه جهالت ، بی فرهنگی ، بی دانشی وفراموشی ارزشهای ملی وعنعنوی .

--صدمه های جبران ناپذیر برروح ملی ووطنپرستی .

-- ترسیم چهره غلط از دین اسلام بحیث یک دین ادمکشی وتروریستی در جهان .

ارزشهای مثبت :

-- قصر ها وبلند منزلهای اباد شده از پول حرام .

-- ثروت اندوزی های یکعده محدود ومعلوم الحال از مجاری حرام ونامشروع.

-- زندگی های الوده با تعیش وتنعم ناشی از دزدی ، چور ، چپاول وربودن پولهای خارج.

-- خرید قصر ها ومنازل کلاس اول در خارج .

-- ایجاد یک قشر صاحب امتیاز بی عاطفه ، فاقد اخلاق معمول جامعه افغانی، زورگو ، ظالم ، قاچاقبر ووطنفروش.

-- حضور نظامی ، سیاسی وفرهنگی بیش از چهل کشور جهان زیر نام اعمار مجدد ، مبارزه با تروریسم و نهادینه سازی دموکراسی .

-- تاسیس دولت فاسد بر بنیاد تقسیمات قومی وزبانی وسمتی .

انچه ارزشهای منفی جهاد است دامنگیر مردم است وانچه ارزشهای مثبت انست تعلق به یک گروهک گمنام به اقتدار رسیده واقلیت فاقد احساس ملی ، بیگانه پرست وهر لحظه اماده فرار ازکشور است که ازبرکت امتیازات استخبارات خارجی حالا به عفریتهای خون اشام‌مبدل شده اند . روی این ارزشها ازتجلیل سالگرد شهادت دکتور نجیب الله ممانعت کردند .