دوشیزه شمسیه اول نمره عمومی کانکور سال ۱۳۹۹

کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی

زنان در عقل وفراست کمتر از مردان نیستند

 

دانشمندان توانایی مغز انسان بدین نظراند که مغز همه انسانها اعم از زن ومردشبیه هم اند. همچنان مغز مرکز تفکر و تعقل وقادر به کسب دانش ومهارتها است. اگر انسان مغز سالم داشته باشد بدون تردید قادر به کسب علوم ومهارتها است وکسی که قادر به کسب علم ومهارت باشد فکر هم کرده میتواند وفکر کردن نام دیگر عقل است.

تا کنون دانشمندان نگفته اند که تنها مغز مردان قادر به فکرکردن است ولی مغز زنان قادر به فکرکردن نیست. آنهانگفته اند که زن نمیتواند مثل مرد فگر کند ومثل مرد علم ومهارت کسب کند.در واقع زنها هم مثل مردها دارای مغز وصاحب عقل وقدرت تفکر اند و وظایفی را که مغز یک مرد انجام داده میتواند مغز زن هم عین وظایف را انجام داده میتواند.

شمسیه بک دختر است ومثل همه زنها ودخترها ومثل همه انسانها صاحب مغز و عقل و استعداد کسب داتش است. او یک دحتر درسخوان وهوشمند از یک پدر کارگر زغال سنگ درۀ صوف سمنگان است که در میان 173 هراز فارغ التحصیلان داوطلب امتحان کانکور پوهنتون های افغانستان امسال اول نمره کامیاب شده وبا کسب نمرات بالای خود به مردم افغاتستان وجهان ثابت ساخت که زنان در عقل و هوش و استعداد فراگیری علم ودانش از مردان عقب تر نیستند، بشرطی که برای آنها هم زمینه تحصیل وکسب دانش مثل مردان فراهم گردد.

شمسیه نشان داد که عقل وهوش فراگیری اش از هیچ مرد دیگری نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتر از بسیاری مردان هم است.

بنابرین مردان باید براین باور خود که زنان ناقص العقل اند تجدید نظر کنند و منبعد سعی کنند تا امکانات درس وتعلیم را برای فرزندان اعم از پسر ودختر یک سان فراهم کنند.

شمسیه نه تنها برای زنان کشورما ، سمبول هوش وعقل وفراست است که برای میدیای جمعی جهانی نیز موضوع داغ و قابل بحث روز گردیده است. تبارز لیاقت این دختر پرهوش وپراستعداد ومسلط برزبان های پشتو ودری ( وممکن زبانهای دیگر ) بر بسیاری از فرهنگیان کشور تاثیر معینی را وارد کرده است.

اما موفقیت وتبارز این دختر بر جناب پوهاند آصف بهاند سابق استاد پوهنتون کابل چنان شگفتی انگیز بوده است که در مورد این دوشیزه ممتاز وتوانا ، مقالۀ مفصل ومستندی نوشته وامروز در سایت افغان جرمن آنلاین به نشر رسانده اند.

استاد آصف بهاند با نوشتن مقاله (شمسیه، د بریا یو هسک څلی) خود ثابت نمود که او واقعاً یک استاد مهربان و ورزیده است ومیدانند که چگونه باید شاگردان را بسوی فتح قله های دانش ومعرفت تشویق ورهنمائی کنند.

استاد بهاند با نوشتن این مقاله جامع خود،بدون تردید قلب شمسیه جوان ، این لایق تربن و هوشیارترین دخترافغان را از شادمانی ومسرت لبریز خواهد ساخت.

من این پیروزی را به دوشیزه شمسیه ووالدین محترمش تبریک میگویم و برای آنانی که از این استعداد شگوفان کشور حمایت معنوی کرده اند سر فرازی آرزومیکنم.

پایان