شعبه تبلیغات و مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن

مساله وحدت درپرتو تجارب کار عملی در دو دهه اخیر

درین اواخر از نام برخی شحصبت های حقیقی و حکمی سوالاتی مطرح میگردد که نماینده گان حزب درمرحله نخست طی صحبت های شفاهی ٬ مصاحبه های تصویری و غیر تصویری  صریح و روشن به آن پاسخ ارایه داشته اند٬ در مرحله بعدی  این پاسخ ها بشکل تحریری و به عنوان پاسخ های رسمی حزب فورمولبندی گردیدند ٬ برخی از این پاسخ ها با سوالات اصولی همراه بودند که منتظر عکس العمل پیرامون ان بودیم که انتظار ما هنوز هم ادامه دارد.

باور داریم برخورد مسولانه با طرح های حزب و پاسخ به سوالات مطروحه بصورت روشن بطلان ادعا های یکه تازی و خود محوری حزب وطن عملا موجود رامورد تردید قرار خواهد داد.

امیدواریم با توجه به درسهای بیست وچارمین سالگرد شهادت داکتر نجیب الله آنعده دوستانیکه بعد از مجمع عمومی پنج میزان۱۳۹۱ ابزاری برای جلوگیری از ثبت و راجستر حزب گردیده بودند دریافته باشند که نگاه حاکمیت به آنها همچنان نگاه ابزاریست . همه دیدیم که بالاترین مقامات دولتی چگونه در برابر صدای بلند اعتراض راست افراطی ( که انهم نه از قوت بلکه ازترس بازگشت نیرومند حزب بلند شده بود)با جبن و ناتوانی از احکام خود منصرف شدند و پشت شانرا خالی نمودند . این دولت چه تمایل  که پیوند عمیق فکری ومنفعتی با راست افراطی دارد وچه تمایل در حال ظهور هواخواه نیولبرالیستی نه قابل اتکا اند نه قابل باور ٬ از معاملات پشت پرده با انها بپرهیزند و به عوض آن به بهسازی و نیرومند سازی حزب که محصول تلاش سالهای طولانی عده ای کثیر اعضای حزب به شمول خود انها در مراحل مختلف انکشاف و استحکام تشکیلاتی انست ٬ باز گردند.

همه ما دیدیم که عده ای هنوز هم به استفاده از تاکتیک تبدیل حزب به پارچه های کوچکترو انهم  کمافی السابق زیر نام وحدت تلاش میورزند. این تمایل در حال حاضر شایدفروکش کرده باشد و یا چنین نشان دهد ولی نمیتوان  انرا به عنوان خطر واقعی از نظر انداخت . این وضیعت به اندیشیدن عمیق در مورد راهکار های نیل به وحدت فرا میخواند . ما به این باور هستیم که تمامیت طلبی و نگاه ذهنیگرانه به مساله وحدت فضای جعلی متکی بر مالغه را بوجود میاورد که مانع اصلی در راه وحدت بوجود میاورد . بازگشت به واقع گرایی  موثر ترین راهکار رسیدن به وحدت اصولیست .

طرح های حزب وطن در مورد وحدت برعینیت ٬ اصولیت و رفاقت استوار است . تجارب حاصله از جریان رویداد های بیست و چارمین سالروز شهادت رهبر شهید حزب  داکتر نجیب الله  به وضاحت نشان داد که حزب به راه درست روان است . درین  راه جایی برای خصومت و حتی رقابت وجود ندارد بازی با کارت وحدت بازی ناشیانه است که هیچ بازیکن را به جایی نرسانده و نخواهد رساند . صرف نظر از اینکه وحدت سیاسی ــ تشکیلاتی در میان  اشخاص و یا گروه ها و حتی  ساختار های منظم در یک ساختار واحد مطرح بحث باشد بر پایه دو مولفه : ۱ – توافق بر تفکر و اهداف اعلام شده وستراتیژی مشخص بمنظور تحقق اهداف مذکور بمثابه بنیاد و ۲— کادر های که جهت تحقق اهداف اعلام شده توظیف میگردند ٬ شکل میگیرد .

بیرون از ان ٬  مساله وحدت در هر فورمی که مطرح شود در زیر پوشش شعار های تبلیغاتی فریبنده اهداف غیر سیاسی را دنبال مینماید که میتواند خاستگاه های متفاوتی داشته باشد .

استحکام و تداوم وحدت را قبل از هر چیز شیوه های دموکراتیک  دستیابی به ان و حضور مستقیم و یا غیر مستقیم اعضا که در اساسنامه ساختار مورد نظر تسجیل شده باشد تضمین نموده میتواند نه توافق رهبری با افراز کمسیونهای وحدت  بر پایه تقسیم قدرت که بیشترینه بخش کادری را مدنظر دارد.

بر اساس دیدگاه فوق حزب وطن مواضع خود  در مورد  مساله وحدت  را در دو بعد جداگانه واضیح و اعلام میدارد :

۱ ــ  مساله وحدت سیاسی ــ تشکیلاتی با حلقات ٬ ساختار ها و تشکلهای بیرون از  تفکر و ساختار سیاسی حزب وطن :

۲ــ مساله وحدت  در میان ساختار ها حلقات و تشکلهای که بعد از فروپاشی تشکیلاتی حزب وطن   و با ادعای انسجام دوباره حزب وطن عرض اندام نموده اند .

-

۱ ـ حزب وطن عملا موجود عقیده و باور دارد که با توجه به مرامنامه ٬ اساسنامه و اهداف سیاسی آن  ادامه منطقی و بروز شده حزب وطن ( قبل از فروپاشی تشکیلاتی ان  ) است و برای حل معضلات جنگ وصلح و ترقی و رفاه دارای منظمترین برنامه  با اصالت تاریخی است و از وحدت های سیاسی ــ تشکیلاتی در همین چوکات و در همین ساختار ( حزب وطن عملا موجود ) استقبال مینماید .

ما باور داریم که حزب وطن تنها بازیگر درین عرضه نیست و مدعی انحصار وطنپرستی و ترقیخواهی نیز نمیباشد . این حزب با افسانه پیشآهنگ و پس آهنگ وداع نموده است . هر حرکتی را که باعزم ختم جنگ وتامین صلح در کشور و با سمتگیری ترقیخواهانه و ارمانهای رفاه برای مردم افغانستان وارد میدان سیاست در کشور گردیده و یا میگردد به اندازه توان ٬ اراده وعمل ان حرمت میگذارد و دست همکاری بسویش دراز میکند. ما قصد نداریم بمنظور تحقق تشریک مساعی به اشکال کلاسیک تشکیل جبهات متحد  محکم بچسپیم ٬ تجارب تاریخی نشان داد که این طرح ها هم از لحاظ تیوریک و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ ارایش قوا در سظح جهانی با سوالیه های درشتی مواجه است.  از نظر ما حضور در تشکلهای جداگانه مانع همکاری متقابل نیرو های ترقیخواه نیست  بلکه  تکروی و خود محوری است که میتواند مشکلاتی ازین دست را سبب گردد. ما میتوانیم  در اشکال ممکن و گوناگون وحدت عمل  به کار مشترک موثر دسترسی داشته باشیم .

۲ ـ واما مساله وحدت سیاسی ــ تشکیلاتی ساختار های ایجاد شده بعد  از فروپاشی تشکیلاتی سال  ۱۳۷۱    حزب وطن  مساله کاملا جداگانه است . ما به تامین وحدت اصولی میان انان نه تنها علاقمند بلکه خود را متعهد میدانیم . اما تلاشهای جمعی ما در عمل برای رسیدن به این مامول داستان شکستهای پیهم و روابط ناهنجاری است که هر  * کمسیون وحدت *  با استفاده ناجایز از نیات شریفانه عده ای از اعضای حزب به  ایجاد جزیره جدید انجامیده است .

فراگیری از درسهای تاریخی  حزب وطن را بدان واداشت تا با بررسی  این حقایق  به موقف جدیدی دست یابد که هم مساله وحدت را در عمل ممکن و هم سو استفاده از نام وحدت را غرض انشقاق هرچه بیشتر اعضا حزب جلوگیری نموده بتواند. طوریکه در گذشته نیز باربار اعلام داشته ایم ما حاضریم هرگونه ادعا در مورد عدول حزب وطن عملا موجود از مرام و اهداف حزب وطن  را مسولانه بررسی و تصحیح نمایم ولی تا کنون به هیچ انتقاد و اعتراضی در زمینه روبرو نشده ایم . انتقاداتی که در برابر حزب  به تکرار مطرح میگردد اینکه این حزب نتوانسته تمام اعضای حزب را بدور یک محور تشکیلاتی جمع نماید و یا اینکه درطول این مدت نتوانسته فعالیت قانونی  حزب را مطابق قانون احزاب یقینی سازد .

بیایید رفیقانه وبی پرده به بررسی این انتقادات بپردازیم . هدف ازین  بررسی نه  انگشت انتقاد بسوی کسی است و نه حملات متقابل . ما  با برجسته ساختن اشتباهات تلاش میورزیم راه ها ووسایل تلافی انرا دریابیم . گردهم آیی عده ای از اعضای حزب وطن سال    ۲۰۰۲ در واقع اغاز حرکت از وضیعت تجموع اعضای حزب از حالت گروهی و محفلی بسوی تشکیلات منسجم بود که با تدویر اجلاس وسیع بریمن مورخ جون ۲۰۰۴    به تاسیس تشکیلات موقت اعضای حزب وطن  انجامید و هدف تدویر  مجمع عمومی حزب ( کنگره ) را در برابر خود قرار داد . تعدادی از اعضای تشکیلات موقت موازی با تقرب به تدویر مجمع عمومی  پروسه را به بهانه های مختلف ترک و تلاش تاسیس تشکیلات موازی را اغاز نمودند . هیچ گروه انشعابی نه انوقت و نه تا کنون نتوانستند  سندی اراكه نمایند  که اختلافات خود را برپایه اصول مرامی و اهداف ستراتیژیک توجیه نمایند و یا توضیح متفاوت از اهداف و اصول مرامی ارایه دارند و اکنون همان گروه های انشعابی ادعا دارند که حزب وطن عملا موجود نتوانسته محور تشکل تمام اعضای حزب باشد .

رفقا ! چه کسی و یا کسانی مسوول تضعیف  این حرکت گردیدند ؟

آنانیکه با ترک نمودن سنگر با حرکت بسوی مجمع عمومی خصومت ورزیدند و یا انانیکه با استواری بسوی تحقق هدف تعیین شده در اجلاس بریمن  به حرکت خود ادامه دادند و بلاخره رسیدند ؟

هم تشکیلات موقت و هم حزب وطن عملا موجود هیچگاهی سندی را مبنی بر اخراج این یاران نیمه راه مورد تصویب قرار نداد . این بدان معناست که خلاف ادعا های که بر اساس ذهنیگری به هدف تبلیغات خصمانه عنوان میشود حزب در های بازگشت به اصل را در برابر هیچ خطاکاری نبسته و حضور انها را در حزب خودشان ٬ تا زمانیکه به اصول مرامی و اهداف ستراتیژیک حزب پشت پا نزده باشند ٬ حق شان میداند . ما چیز بنام مبارزات درون حزبی را به عنوان حق شامل اساسنامه نموده ایم و چیزی هم بنام اصول دموکراتیک برای انتخابات کادری داریم و این سد استواری در روی راه  تقسیمات بر اساس معاملات مبتنی بر سهمیه هاوزورگوییهاست که عده انرا شرط وحدت به حساب میاورند . چنانچه این مامول نا میمون یکی از دلایل ناتوانی و نا کارآیی کمسیونهای وحدت را تشکیل میدهد .  اگر عده ای ادعا دارند که ما خواهان انحلال این حزب و تاسیس حزب دیگری با عین اصول مرامی وعین اهداف ستراتیژیک هستیم اجازه بدهید که بر اهداف پشت پرده شک کنیم . رهبری حزب وطن به تکرار بر این موضیع تاکید نموده اند و اینک بار دیگر تاکید میورزد که برای ما ارای اعضای حزب در انتخاب  کادر رهبری ان از راس تاقاعده هیرم اصل تختی ناپذیر است و از ان بدون چون چرا حمایت و اطاعت میورزیم و این انتخابات در درون حزب و توسط اعضای حزب صورت میپذیرد . حزب محل تطبیق تجارب راولپندی و بن نیست . ما خواهان وحدت اصولی تمام پارچه های متشکل از حزب وطن هستیم و لی در برابر استفاده ابزاری از شعار وحدت برای انقسام بیشتر حزب به شدت ایستاده گی مینمایم .  رفقا در حزب خود جمع شوید و رهبری خود را انتخاب نما یید . این درسترین ٬ عملی ترین و سریعترین راه وحدت است نه حرافی وشعار های کاذب وحدت طلبانه .