کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی

بندکمالخان،آرمانی که بعداز هفت قرن تحقق یافت.

قابل توجه ریس جمهور و والی ولایت نیمروز !

احساس خوشحالی یا درد ورنج انسانها به تناسب درک وفهم شان ازپدیده های اجتماعی- اقتصادی وسیاسی ویا فرهنگی متفاوت است.  

بسیاری از مردم وجوانان نیمروز احساس ودرک میکنند که بند کمال خان آرمان بزرگ پدران ونیاکان واجداد شان است که بعد از هفت قرن به حفیقت پیوسته است.

بهره برداری از این بند بزرگ آبی بدون شک تحول عظیمی در زندگی شان وارد میکند،اما این احتمال نیز وجود دارد که بسیاری از همین مردم نیمروز به خطراتی که این بند

را همواره تهدید میکند، فکر هم نکنند، مگر کساتی که شاهد سختی ها و بدبختی های مردم فقیر نیمروز بوده اند ، وجود این بند را برای سعادت آینده خود و فرزندان خود به مثابۀ

موهبت خداوندی ارج میگذارند، و درک میکنند که بندکمالخان همانقدر که در آوردن تحول در زندکی مردم کشور مفید ومثمر است به همان اندازه دشمنان خطرناک نیز دارد که

در توطئه وتخریبکاری تجربه دارند ومیتوانند توسط نوکران واجنتان رنگارنگ خود که متاسفانه درمقامات بلند دولتی قراردارند، این بند را که برای شادابی نیمروز اعمار شده است نابود نمایند.

دوماه قبل یک هیات بلند رتبه از کابل برای دیدار از چگونگی پبشرفت کار بند به نیمروز رفته بود.این هیات بعد از برگشت یک تعداد عکس های محرم بند را رسانه ای ساخت.

بزودی بعد از پخش تصاویر بند؛ دشمن برای تخریب ان دست بکار گردید و با یک حمله تروریستی شبانه هفت تن از نیروهای امنیتی افغان را در پوسته قلعه فتح، کشت ولی

موفق به تخریب بند نشد.

به نظرمیرسد که اعزام این هیات از مرکز برای باز دید بند، یکی از توطئه های دشمن بود تا اطلاعاتی در مورد این بند کسب کند واقداماتی برای تخریب آن بعمل آورد.

اینک از طریق رسانه هامطلع میشویم که دشمن میخواهد از راه دیگری وارد حریم امنیتی بندکمال خان شود. این بار با مطرح کردن انتقال مقبرۀ خیالی کمالخان بجای دیگری

میخواهد هیاتی را به داخل حریم امنیتی بند بفرستد و به این بهانه از موقعیت بند و راه های حمله بر آن؛ تصاویر واطلاعات دقیقتر بدست آورد .این طرح با وجود حنبه قومی،

حطر بزرگی را متوجه بندی میکند که بعد از هفت قرن انتظار توام با فقر وبدبختی‌ ساخته سده است.

مردم نیمروز باید هوشیار باشند و فریب این گونه توطیه ها را نخورند و دربرابر چنین دسایس صدای اعتراض خود را بلندکنند ومقامات مسئول را متوجه توطئه دشمنان این بند

کنند.

شورای ولایتی ویا معاون والی و یا ریاست اطلاعات وفرهنگ ویا ریاست حج وارشاد وغیره حق و صلاحیت هیچگونه تحقیقات و پژوهشی برای نبش قبر یا قبرستانی را در

ساحه ممنوعه بند ندارند.

هرنوع تلاش و تشبث برای ورود به حریم امنیتی بندکمالخان چی قبل از افتتاح آن وچی بعد ازآغاز بهره برداری آن، به معنای همدستی با دشمن و زمینه سازی برای تخریب

بندکنالخان باید تلقی گردد.

از رئیس جمهور داکتر اشرفی غنی و از والی ولایت نیمروز ومسئولان امنیتی که تا کنون قربانی های فروان داده اند وبا خون فرزندان این وطن توانسته اند امکانات اعمار

واکمال بند را تامین کنند، تقاضا میکنیم که بدون اجازۀ شخص رئیس جمهور غنی به هیچکس دیگر اجازۀ عکاسی از بندکمالخان را ندهند،تا مبادا امید های دیرینه مردم نیمروز

برای دستیابی به یک زندگی آبرومند به یاس مبدل نشود، ورنه با ورود هرهیاتی ممکن است دشمن بتواند کلید رمز تخریب بند را بدست آورد ومردم نیمروز را دوباره برای چند

قرن دیگر بدبخت وبی آب سازد.

منورین و روشنفکران نیمروز باید بیش از هرکس دیگر ی هوشیار وبیدار باشند.و دست از تلاش های وطن پرستانه بر ندارند وحرکات موزیانه دشمنان این بند را زیر نظر داشته

باشند و نیروهای امنیتی را بموقع درجریان بگذارند.

پایان ۲۱ /۱۱ /۲۰۲۹