یک فشار وصد فریاد از پارلمان تا حیرتان

حکام ، امراء، وکلاء وقدرتمندان فاسد محلی که غرق فساد اند همینکه نامی از کردار شان برده شود با یک صدا فریاد میکشند که ایشان مقدس ترین ها هستند زیرا جهاد کرده اند ومقاومت نموده اند ، هرکه به ادرس ایشان حرفی بگوید یا سوالی نماید به تفسیر استاد سیاف مرتکب کفر شده باید مواخذه گردد. باری مرحوم مجددی گفته بود نام مجاهد در لوح محفوظ نوشته شده است .

میان مجاهدیکه با احساسات مذهبی به جهاد رفت ، کشته شد یا با دست خالی از جهاد بر گشته وحالا محتاج لقمه ای نان وسرپناه است با اژدر های هفت سر وصد زبان سیری ناپذیر علامت جدایی گذاشت تا به روح انها وشخصیت ایشان بی حرمتی نگردد ، اما ایا انانیکه صاحبان لا ولشکر محافظین ، گاو صندوق های پر ازدالر ، بلند منزلهای سر به فلک ، زمینهای غصب شده ، شهرک های شخصی ، حسابهای دالری خارجی ، منازل وخانه های خریده شده از لندن تا دوبی وازانجا تا امریکا اند شامل حدودی میشوند که اگر از انها انکار گردد یا از اعمال شان پرده برداشته شود گوینده کافر میشود ؟ یا نام همینها در لوح محفوظ ثبت است ؟ اگر چنین باشد بی شک که خداوند دین ودنیا رابرای انها عنایت کرده است و هیچ کسی را حق ان نیست تا در عنایات ازلی خداوندی چیزی بگوید.

اما در عالم اسباب وعینیت های زمینی فریاد بزرگان اینها ازچه بلند است ؟

ازدستگیری ها وگرفتاری های دزدان ، ادمکشان و آدم ربایان ، جنایت پیشگان معتاد به جنایت ، صاحبان ذخایر سلاح‌های غیرقانونی ، همدستان پشت پرده تروریستان ، فاسد الاخلاقهای نامدار ، تجاوز گران به مال وجان وناموس مردم ، اخلالگران امن ونظم عامه ، وابستگان شبکه های مافیایی مواد مخدر ، ودر یک کلام مفسدین فی الارض .

ایا محکوم کردن این ها کفر است وایا نامها ی همینها در لوح محفوظ ثبت است ؟

صدای بزرگان همین گروهها از تربیون پارلمان تا مغروران مال ومنال دزدی وچپاول ودستبرد به بیت المال و عایدات گمرکی گاهی مستقیم وباری دور انداخته به دفاع ازین ها برمیخزند ، تسلسل روابط کاری جنایی انها با فریاد بزرگان شان هردو در یک ظرف جادارد وجدا نیست .

خود بلند پردازی وخود صفت تراشی را تا لوح محفوط و بیان اعمال شان باعث بروز خطوات شیطانی تا خطر کفر را کی میتواند قبول کند ؟

ما که اهل زمینیم فریاد ما از دست همین مفسدین زمینی بلند است اینها اند که بر مردم حکم میرانند ودر دفاع از صف مفسدین قرار دارند وعمل روزانه شان جز فساد چیز دیگری نیست مگر خداوند امر امحای مفسدین از روی زمین را نداده است ؟

مردم باید بداند که اینها دین را ، ملت را، وطن را ومردم را چپاول کرده اند متابعت از انها سر کشی از امر خداوند است باید از متابعت شان دستبردارند .

نباید از افشای اعمال مفسدین لحظ ای فرو گداشت کرد .