میرعنایت الله سادات                                          نوامبر 2020

چرخ فلک

فتنه گر  وابسته به جهال زمان       کی گذارد که بیاید به گلستان ، مرغان

بلبلان ناله کنان ، چیغ زنند         که چرا ناظم این باغ بود  خیل  زاغان

زین سبب غلغل آنها ست بلند         تا بکی باز بود ،  باغ به روی دزدان

مرغکان خسته شدند زین حالت     چونکه بینند همه جا جسد های بی جان

نیست معلوم ، هدف  کشتارها      فتنه گران اند  به هر کنجی ،  پنهان

چاره ای نیست مگر اینکه فلک     باز کند ، در خوشبختی بروی افغان

اندرآنوقت ، خشونت محوشود       همدلان باز بیایند ونشینند لب خوان

همه شادی کنان ، گام زنند درگلشن

بکنند شکر ز "عنایت" های یزدان