گام های استوار در پروسه تحکیم و توسعه ساختار های حزبی!

جلسه فعالین شورای شهر کابل حزب وطن تدویر گردید

 

بتاریخ ۱۴ ماه قوس ۱۳۹۹ مطابق به  ۴ ماه دسامبر ۲۰۲۰ جلسه فعالین حزبی شورای شهر کابل تدویر گردید .

در اغاز مطابق آجنذای تصویب شده ، محترم میر افغان باوری معاون شورای سراسری حزب وطن  در رابطه با انکشافات اخیر اوضاع در  کشور  بویژه در رابطه با گفتگو های دوحه و موضعگیری های حزب وطن درین رابطه  وهم در رابطه به موضوع نقش موثر وسازنده  هیات نمایندگی حزب وطن در کمیسیون برگزاری محفل بزرگداشت از بیست و چهارمین سال شهادت داکتر نجیب الله و نشرات وسیع حزب در همین رابطه  توضیحات مفصل ارایه نموده و به پرسش های مطرح شده پاسخ داد۰    

     بعدا اعضای جلسه در یک بحث مفصل و مسوولانه  پیرامون وضعیت موجود ساختار های اولیه حزبی در شهر کابل تاکید نمودند که به تاسی  از تدویر مجمع عمومی حزب وطن که بتاریخ پنجم ماه میزان سال  ۱۳۹۱ و به اشتراک ۳۷۰ تن از نمایندگان منتخب از بیست ویک ولایت کشور در شهر کابل دایرگردید ، شورای شهر کابل حزب وطن ایجاد و واحد ها حزبی در سطح نواحی یازده گانه شهر کابل توسعه یافت.

متاسفانه در چند سال اخیرتعدادی با سو استفاده از نام حزب وطن و سو نیت  تلاش نمودند و مینمایند  تا  جلو توسعه و تحکیم بیشتر حزب وطن  را در شهر کابل و سایر ولایات کشور بگیرند ،این نهاد ها که در اغاز بنام کمیته ها و یا کمیسیون های تفاهم و ووحدت  خواهی عرض وجود میکنند  با ایجاد ساختار های موازی تا حدی توانستند  مانع حضور نیرومند و تاثیر گذار حزب وطن در شهر کابل  گردند ، مزید بر ان کم کاری و عدم برخورد مسولانه  تعدادی از مسوولین حزبی شهر کابل نیز باعث ان شده تا نهتنها سازمانهای حزبی در شهر کابل توسعه نیابد؛ بلکه  تحت تاثیر چنین شرایط  حضور کمی و کیفی حزب  نیز در پروسه های سیاسی کمرنگ گردد.

اشتراک کنندگان جلسه همچنان انتقاد اخیر شورای ولایتی جوزجان حزب وطن را  بررسی نموده و از بر خورد رفیقانه و مسولانه انها در رابطه با چگونگی کار حزبی در شهر کابل ابراز امتنان نمودند۰

      در جریان بحث ها تاکید صورت گرفت که برای وارد کردن  تغییرات  مثبت  در وضعیت موجود و نیرومند سازی هر چه بیشتر پایگاه های سیاسی حزب وطن  در شهر کابل  اراده قاطع  و امکانات وسیع وجود دارد۰ اشتراک کنندگان جلسه تصمیم گرفتند تا با وارد نمودن تغییرات در ساختا ر های موجود حزبی شهر کابل ، توسعه و تحکیم  واحد های حزبی را سرعت بخشند۰ بدین منظور:

- سه تن از کادر های جوان به عضویت شورای شهر کابل حزب وطن پذیرفته شدند، بدین ترتیب  تعداد اعضای شورای کابل حزب وطن به ۲۱ تن ار تقا داده شد۰

- هیات اجراییه شورای  شهر کابل حزب وطن به اشتراک هفت  تن از رفقا ایجاد گردید۰

-  توافق صورت گرفت که بمنظور سازماندهی و بررسی  دوامدار امور حزبی ،ریاست هیات اجراییه شورای شهر کابل حزب وطن به اشتراک مسوولین شعبات و رییسسرپرست شورا شهرکابل  ایجاد گردد۰

-  برای وارسی از امور حزبی،  برای شهر کابل شش زون  حزبی که شامل تمام نواحی موجود شهری میگردد در نظر گرفته شد، مسوولین و معاونین زون های چهار گانه انتخاب و هیات اجراییه موظف ساخته شد تا در جلسه بعدی شورای شهر کابل  مسوولین و هیات رهبری  دو زون متباقی را  برای بحث و تصویب پیشنهاد نماید۰

     - جلسه  همچنان در مورد امور  مالی و فعال ساختن مجدد  دفتر مرکزی برای حزب  بحث و تصمیم گیری نمود۰

     در پایان رفیق بشیر پیوستون ریس شورای سراسری حزب وطن، کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده و عضویت سه تن از جوانان را در شورای شهر کابل حزب وطن گام نهایت ارزنده و مفید خوانده  تاکید نمود که جوان سازی سیستم کادری حزب وظیفه تاخیر ناپذیر است که باید در پروسه انتخاب کادر های جوان در  ر هبری حزب وطن در شهر کابل و ولایات کشورگام های بزرگتر و سریعتر برد اشته شود.  موصوف  اضافه نمود  که شهر کابل با داشتن  بیشتر از  شش ملیون نفوس از لحاظ ترکیب اجتماعی، تحصیلات، تعلقات زبانی و ملیتی به آیینه تمام نمای  کشور تبدیل شده است

     حزب وطن  وظیفه دارد تا با استفاده از تمام امکانات ، پایگاه های حزبی خود را درین شهر بزرگ توسعه بخشد۰از سهم رفقای شورای شهر  درنشر و پخش  اسناد اخیر  تهیه شده از جانب شعبه تبلیغات و مطالعات ستراتیژیک حزب وطن  (نگاه گذرا بر برخی مسایل و رویداد های در کشور-  مسله وحدت در پرتو تجارب کار عملی  در دو دهه اخیر  و مرغلین مزی) ابراز سپاس صورت گرفت۰

جلسه  که ساعت ۹ قبل از ظهر بوقت کابل  اغاز یافته بود حوالی ساعت  ۱۲ ظهر در فضای رفیقانه کار خود را موفقانه به پایان رسانید۰