حماقت هم اندازه دارد

از معجز اخر زمان است که جای سجده وعبادت مسلمین را تخته وتباشیر وکاغذ دانی بگیرد ونماز گزاران از مسجد بیزار گردند . وقتی جهل ونادانی وزیر معارف به این حد برسد بحال این ملت باید گریه کرد کم از کم صد سال قبل از امروز سلسله مراتب درسی مکاتب بر اساس ابتدائیه ، اعدادیه ورشدیه بعدها ابتداییه ، ثانوی وعالی دسته بندی شده بود ، صد سال پیش کله های دولتمردان اینقدر کار میکرد که سلسله مراتب تدریسی را تنظیم کرده بودند ، صنف اول تا ششم ابتداییه ، ازصنف هفتم تا دوازدهم ثانی واز ان بالاتر عالی گفته میشد . توجه به ان بود تا سنگ تهداب درسی اطفال در ابتدائیه طوری گذاشته شود که تا مراحل بعدی تعلیمی وتحصیلی استعداد شان شگوفاتر گردد . در تعلیم وتربیه مدرن اطفال شکل دهی شخصیت و قابلیت طفل از همین ابتدائیه آعاز میگردد ، روانشناسی اطفال معیار برخورد تعلیمی میباشد معلمی که مسئولیت آموزش نو نهالان را بدوش میداشته باشد باید ازتجربه کافی برخوردار باشد تا طفل احساس شخصیت کند ، متکی بخود بار اید و اموزش را بحیث یک مصروفیت دلچسپ وپسندیده تعقیب نماید نه بر بنیاد جبر وزور وچوپ وقف پایی ، چیزیکه در مدارس دینی ومساجد عملی میشود . از گذسته ها گفته اند :

درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی

جمعه به مکتب اورد طفل گریز پای را

در کشور های دیگر بهترین اموزگار را برای تعلیم وتربیه اطفال بر میگزینند ، پیداگوژی بحیث یک علم برای اموزگاران تدریس میشود .

اما کله خشکهای بی مغز جمهوری اسلامی افغانستان پای نو نهالان را از مکتب باز داشته به مسجدیکه ملا جز فلقه ، پس گردنی و قفاق یعنی متد های قرون وسطایی چیزی از پیداگوژی وتعلیم وتربیه معاصر نمیدانند میفرستد .حماقت این دولتمردان را از همین جا میتوان معیار قرار داد .

باید خانواده ها در برابر این حماقت وزیر سر پرست رد شده از پارلمان عکس العمل نشان بدهند واز فرستادن اطفال شان برای سه سال تعلیم به مساجد انکار ورزند .

دولت مزدور یکبار به حال بیاید وببیند که بنیاد گرایی القاعده وطالب وداعش چه حالی درین کشور برپا کرده است که باز ذهن طفل را بدست چنین تفکرات میدهد تا تهداب ذهنی شان را تروریسم و بنیاد گرایی اساسگذاری کند ؟