که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

در اوضاعی که گروه بد کاران یعنی تروریستان ، ادمکشان ، دزدان ، غاصبان و ادم ربایان ریشه در ارگانهای دولتی داشته باشند ، در شرایطی که حامیان بد کاران در پارلمان ، قضاء و مراجع امنیتی جا داشته باشند ودر احوالیکه شبکه های تبلیغاتی صوتی وتصویری در حمایت مستقیم وغیر مستقیم به نفع این گروهها لجن پراگنی کنند وقدرتهای خارجی جانبدار استقرار وارامش نباشند مبارزه با این گروه طلب آتش بسوی خود است .

آغای امر الله صالح در چنین اوضاع ، شرایط واحوال به اقداماتی پرداخت که عصبهای این گروهها را از کوچه وبازار تا مقامات عالی قدرت به حرکت اورده فضای تبلیغاتی مطبوعات به اصطلاح ازاد هم بر آتش این خشم وغصب پکه نمود .

جریان جلسات شش ونیم صبح اگر نتیجه داشت یا نداشت یک حقیقت را آفتابی ساخت که وضع ناهنجار مسلط موجود در جامعه همچون رشته های بافته شده در طول وعرض حاکمیت از بالا تا پائین واز محیط تا مرکز داریره عامل بی نظمی خود بخودی نه بلکه یک جریان سازمان یافته و حافظ منافع قدرتهای نا مشروع مسلط بر کشور است . درینجا پول ، سلاح و جنایت باهم در امیخته قدرت را تشکیل داده است .

باید مردم درک کرده باشد که در جریان دستگیری سارقین ، جنایتکاران حرفوی ، یکی دوبار فشار بر زور گویان وافراد مسلح انان عکس العمل این قدرتها یکسره بر ضد روند آغاز شده تبارز کرده فشارها ، نا سزا گویی ها و موضعگیری ها آغاز گر ید ، صدا از پارلمان بلند شد ، زور مندان داخل وخارج حاکمیت در ضدیت با دستگیری ها وتعقیبها فریاد بر اوردند ، تلویزیونهای مزدور همچون موبی گروپ وشبکه هایی مربوط به ان با تمسخر وتحقیر وبا شیوه های خاص تبلیغاتی جریان آغاز شده را سبوتاژ کردند ، از نحوه تبلیغاتی این گروپ معلوم میشود که سفارت امریکا وسائر مراجع ان با این روند موافق نبوده باظرافت های خاص مکروفونهای موبی گروپ را در دفاع از مخربین امن ونظم عامه ودشمنان صلح وارامی مردم بصدا اوردند ‌. در نتیجه آغای صالح مجبور شد بگوید اعلامیه های نشستهای شش وسی صبح دیگر به نشر نمیرسد اما جلسات ادامه می یابد ‌ الغیب وعند الله که جلسات ا امه خواهد یافت یا خیر ؟ او گفت مبارزه با طالبان اولیت دارد واین جمله صریحآ بیان ختم کار مبارزه با جریانات جنایی ومخالف امنیت در شهر کابل را میرساند .

رئیس ولس جرگه تقاضای تغیر در میثاق امنیتی شهر کابل را نمود ، عده ای از وکلاء غوغای ناکامی این میثاق را بلند کردند و قدرتمندان خارج از حاکمیت به تهدیدهای بیشتر دهن گشودند .

شدت جریانات جنایی ، تروریستی وتخریبی در جریان این شصت روز نشان داد که همه عفریتهای زر وزور وسلاح برای بد نامی میثاق امنیتی عمل کردند . دیده شود که پس از ختم جلسات شش وسی صبح ترور ها وتخریبات ، دزدی و جنایت هم کاهش داده می یابد یا خیر دران صورت بدون هیچگونه شک وشبهه قبول باید کرد که عکس العمل دربرابر مبارزه با جنایتکاران ، دزدان و آدمکشان تعلق به مراجع بلند پایه قدرتمندان وزور اوران دارد .

کار جلسات شش وسی صبح به اسانی شروع شد و گرفتاری های اول قسمآ اطمینان دهنده بود ولی ارباب قدرت وزور وسلاح مشکل ان آغاز گردیده ناکامش ساختند .

چنین مبارزه ضرورت به پشتوانه قوی نظامی --- سیاسی دارد وبدون رضائیت اشغالگران خارجی که سیاست شان بر چرخ تشنج وبحران بسته است نمیشود کاری از پیش برد .