مارا تپک خور جهان ساخته اند

بحث روی پاکستان وتروریسم در جمله بدیهیات حساب میشود ونیاز به برهان وسند ندارد .مهارت پاکستان در گسترش شاخ وپنجه سیاست مشهود حمایوی اش از تروریسم ان کشور را به بازی کن دارای مدارج بلند تر در مسائل مربوط به جنگ وصلح افغانستان مبدل کرده است .

نباید کذشت زمان سیاست ان کشور را بحیث یک واقعیت پذیرفتنی نزد افغانها در بازی های ویرانگر چهل ساله تمثیل نماید زیرا تداوم برخی پروسه ها نزد نسلهای بعدی بحیث یک تعامل قبول شده وبعضآ عنعنوی و اعتقادی جا میگیرد ودر صورت استمرار ان تاریخ طبق میل سلطه جویان رقم زده میشود.

با تاسف صفحه تاریخ افغانستان طوری ورق میخورد که اهسته اهسته برخی حقایق زیر سایه تبلیغات وارونه برای نسل جوان غیر از انچه که گذشته است افاده میگردد واین شیوه کار ریشه های حقایق تاریخی ، کینه ورزی ها وویرانگری های ناشی ازان را مستور ساخته نسل اینده از درک کنه حقایق محروم میماند وتن به حقانیت چیزهای میدهد که بر حق نبوده ، عامل وباعث ویرانی کشور گردیده است .

پاکستان وحامیان ان روی همین خط در حرکت اند تادبتوانند اینده را زیر نام‌اسلامیت ، منافع مشترک طرفین وصلح بعد از چهل سال جنگ به نفع خود بنگارند وروان مجموعی جامعه افغانی را بسود سلطه جویی ، بهره گیری وغارتگری خود اماده قبول سیاستهای ویرانگر وتوسعه طلبانه سازند .

زمانیکه گاو شیری جهاد ، پول واسلحه را ازغرب برای تغذیه جهاد در پاکستان سرازیر میساخت ، حاکمان نظامی پاکستان خاک وسرزمین شان رادر اختیار همه جاسوسان غرب وعرب وا گذاشتند وخوب بهره بردند . حالا با چرخش ظاهری از امریکا در جبهه روسیه ، چین وایران میخواهند در ظرفیت دیگر موقفشان را نسبت به افغانستان حفظ نمایند .

جمهوری توده ای چین در زمان جهاد داغ حمایت از تروریسم را علیه افغانستان و همسویی با امریکا در جبین داشت . " در کتاب سفید " که از طرف وزارت خارجه جمهوری دموکراتیک افغانستان به نشر رسیده بود از چند پایگاه تربیت تروریستی مجاهدین در ایالت سینکیانگ ان کشور نام برده شده بود .

چین از حامیان پاکستان است وپاکستان مهد وجایگاه تروریسم که انرا به افغانستان صادر میکند . دولت چین در حمایت ازین حرکت ضد بشری پاکستان بی نقش نمیباشد ، هرگاه فشار های جهانی بر پاکستان وارد شود چین حاضر میشود خلای ناشی ازان فشارهارا پر سازد .

دستگیری ده تروریست تبعه چین در کابل میتواند راه را برای رسیدن سر نخ های جدید این پدیده هموار سازد .

پاکستان وچین به دولت ضعیف افغانستان توصیه های اخطار گونه در مبارزه با تروریستان میدهند .

چین به دولت افغانستان در پیشبرد تحقیقات درمورد تروریستان ان کشور میگوید سکوت کن و یک روز بعد اسلام اباد اخطار میدهد که افغانستان از تبلیغات علیه ان کشور در حمایت از تروریستان دست بردارد درغیر ان پروسه مذاکره وصلح با طالبان لطمه می بیند .

پاکستان صلح ومذاکرات مربوط به انرا گروگان گرفته توانسته است حمایت امریکارا درین عرصه حفظ نماید .

هر باریکه نظامی ها وسیاسیون امریکا به کابل می ایند از اسلام اباد هم دیدن میکنند ، حالا پاکستان با کسب حمایت قدرتهای بزرگ‌نقش مرکزی در اداره طالبان و سمتدهی جریان مذاکره برای صلح را بازی میکند .

وظیفه دولت افغانستان بود تا اجماع های جهانی ومنطقوی را به جانب خود بر می گشتاند تا میتوانست در اسناد امضاء شده امریکا وطالبان جایگاه اصلی تحقق روند صلح را کسب میکرد ، دولت به فشارها تن میدهد وجانب اصلی مقابل ان یعنی پاکستان با بالا دستی امتیاز میخواهد ، مزدوران داخلی ان طرحهایش را تبلیغ میکنند .

افغانها بهر جانبی که دست داده اند ان جانب خاری در دست پنهان داشته است .این حاکمیت در مدت بیست سال نتوانست خود شود وخودرا بسازد تا در تعامل با بازیگران جهانی ومنطقوی مورد رعایت قرار گیرد .

بغرنجی جریان مذاکرات از یک طرف و خدشه پذیری وحدت نظر وعمل جانب افغانی در داخل از سوی دیگر ایجاب میکند تا دولت با سینه فراخ در جهت ایجاد تفاهم ملی برای مذاکره وصلح عمل نموده نگذارد دستهای مرئی ونا مرئی ، سری وعلنی در تخریب پروسه آغاز شده خلل اندازد وباعث پیشبرد امیال پاکستان گردد .

سرزمینی که میدان جنگ قدرتهای جهانی ومنطقوی شده است بسیار اسیب پذیر است ، چین وپاکستان باهند ، ایران وچین وروسیه با امریکا درین گستره در نبرد اند .

در گذشته ها در تاریخ میخواندیم که این سرزمین پا مال سم ستوران عرب وعجم گردیده بود حالا به چشم می بینیم که ما پامال تاخت وتازهای قدرتهای جهانی ومنطقوی شده ایم ولی هیچ بخود نمی ائیم .

بیرون رفت ازین ورطه راهی ندارد جز اتحاد وهمبستگی افغانها و کوتاه ساختن دست جواسیس وتخریبکاران مربوط به بازیگران قدرتها از کشور.