به غرب نشینان مدافع طالبان!

 

کسانی از امریکا واروپا باریشهای تراشیده ونکتایی ودریشی های مد روز در مصاحبه ها با تلویزیونهای کابل از موقف طالبان در قبال اوضاع افغانستان با ادبیات سیاسی پیشرفته حمایت میکنند،نامی از کشتار وقتل وترور توسط طالبان نمیبرند وپا فشاری دارند که چون دولت توان جلوگیری از تروریسم طالبانی را ندارد باید جای به انها خالی کند .

اغایون وقتی خواهان رژیم طالبانی هستید اول سر وصورت تانرا با شریعت نوع طالبانی برابر بسازید ریش بگذارید ، دستار ببندید ، چشمان تانرا سرمه نمایید ،عطر کافور استعمل کنید. خدا داند که اعمال باتنی وظاهری تان دران سرزمینها با اسلام برابر است یا نه بعد برای مردم کشور تان رژیم طالبانی را روا داری کنید .

شماها که با خانواده هایتان از شر همه حوادث در امان هستید خودرا دایه شیرینتر از مادر برای مردم افغانستان وانمود نسازید که این کشور مظالم طالبانی را فراموش نکرده است .

بسیار ساده لوحانه میگویید که حالا شرایط دهه نود قرن گذشته نیست وطالبان هم انهای نیستند که دران دوران بودند .

خوب است از فراز لندن برج و برج ایفل و اسمان خاراشهای نیو یارک بسوی حوادث نگاه نکنید . اگر چهره های طالبان تغیر کرده وافراد جدید در رهبری شان جا داده شده است به معنی تغیر فکر طالبانی نیست افکار همان افکار است ولی افراد افراد دیگر .

تاریخ غم الود این کشور را بخوانید با حال مقایسه کنید یک قرن از سیاهکاری های پیروان خط فکری ملای لنگ و حکومت سیاه سقوی میگذرد چندین نسل زیر خاک شده است ، پوهنتونها و مراکز علمی تاسیس شده است نسلهای جدید جای کهنه هارا گرفته است ولی هنوز هم طرز تفکر ملای لنگ و هواداری از حکومت سیاه سقوی نزد عده ای زنده است که در دفاع ازانها حاًضر اند خون بریزند .چه معجزه رخ داده است که در ظرف بیست سال طالب ومفکوره طالبانی تغیر کرده واغایوین غرب نشین به ان می بالند وبه مردم ما رواداری میکنند ؟ از عقب صفحات تلویزیونها قلقله و طمطراق اسان است اما مردم کشور است که بار غم نبود جوانان شانرا بدوش میکشند واین بار ِغم را طالب بر شانه هایشان میگذارد . کشتارها وترورهای هر روز را چرا زیر خاک چرندیات دور افتاده از کشور می پوشانید مگر از جانب مراجع ایجادگر و حمایه گر طالبان دربدل زندگی درانجاها موظف به تبلیغ به نفع طالبان هستید .

بگذارید مردم راه خودرا دریابد زهر پاشی را کنار بگذارید اوقات فراغت تانرا صرف مصاحبه های شیطنتبار و طالبانی نسازید وبر زخم های مردم نمک نریزید .