آغاز کار ریاست جمهوری جو بایدن

با سیاستهای داخلی امریکا کاری ندارم. دوران ریاست جمهوری دونالد ترمپ برای جهانیان همراه بود با پشت پا زدن امریکا به بسیاری از تعهدات بین المللی آنکشور بشمول تعهدات محدودکردن امکانات بروز جنگهای هستوی با روسیه و آغاز جنگ سرد تازه با آنکشور، آغاز جنگ سرد با چین و نادیده گرفتن تعهدات روابط تجارتی و وضع تحریمها در مقابل شرکتهای چینایی، خروج از پیمان هستوی با ایران و وضع تحریمهای ظالمانه در مقابل آنکشور به نفع و به دستور اسراییل، استفاده نا محدود از روابط تجارتی به مثابه اسلحه سیاسی، خروج از معاهده محیط زیست پاریس، خروج از شورای جهانی حقوق بشر، بر خورد غیر مسولانه با اپیدیمی جهانی کرونا، و انعقاد یک توافقنامه ناقص با طالبان در غیاب دولت افغانستان و خلاف منافع ملی مردم افغانستان.

در حقیقت در زمان دونالد ترمپ امریکا در مخالفت با نظام جهانی سیاسی-اقتصادی-دپلوماتیک و سیاستهای گلوبلایزیشن یا جهانی شدن اقتصاد و تجارت که خود در ایجاد آن در نیم قرن اخیر کمک کرده بود بر آمد و به گوشه گیری رو آورد.

اما در عین زمان در دوران ریاست جمهوری دونالد ترمپ امریکا هیچ جنگ تازه خانمان سوزی را آغاز نکرد و کوشید تا روابط خودرا با دولت کوریای شمالی متعادل ساخته از اعمال جنگ طلبانه جلوگیری نماید.

اما نباید تصور کرد که ترمپ و جو بایدن در عمل از لحاظ سیاسی سیاه در مقابل سفید قرار دارد. بسیار گوشه های تاریک در سیاستهای هردو موجود اند. فراموش نکنیم که تباهی کشورهای لیبیا و سوریه و ظهور و گسترش داعش در زمان ریاست جمهوری اوبامه و معاونیت جو بایدن واقع شد. هرگاه اداره جدید جو بایدن به تمایلات جنگ طلبانه سرمایه بزرگ-صنایع نظامی-و مطبوعات امپریالیستی سر تسلیم فرود آورد متاسفانه ما شاهد بروز جنگهای خانمان بر انداز تازه خواهیم بود. امیدوارم چنین نشود.

آرزوی مردم افغانستان از اداره جو بایدن این است تا برای رسیدن به یک صلح با عزت و پایدار در کشور کمک نموده منافع مردم افغانستان را قربانی منافع متغیر منطقوی خود نسازد. یک صلح با عزت و پایدار در افغانستان بدون موجودیت یک دولت امروزی متکی به قانون اساسی که در آن حقوق اساسی بشری مردم و بخصوص حقوق زنان مسجل نباشد میسر نمی گردد. ایجاد مجدد یک امارت اسلامی (جدید) بر موازین و برداشتهای عتیقهٔ دولتمداری ُیکهزار سال قبل جوامع ابتدایی دهاتی ضامن صلح دوامدار در کشور نخواهد بود و به بهبود وضع زندگی مردم افغانستان کِمک نخواهد کرد.

برای اداره جدید ریاست جمهوری امریکا موفقیت در راه تامین صلح و عدالت اجتماعی تمنا دارم.

نور احمد خالدی