الف.م.الف

عقل او عشق

دعشق او عقل اړیکه د پښتنو د تربګنۍ په څیر دی .

هم ورورولی او هم دښمني !

د عقل ژوند بی له عشقه او د عشق هستی بیله عقله ګران کار دی ، خو د

ددواړو ګډ اوسیدل تر دی هم ستونزمن دی .

نه له یاره سره کیږی نه بی یاره

عشق او عقل دواړه لاروي دي ، خو د بیلو لارو

عقل هر څه د سر په سترګو وینی .

خو د عشق د سر سترګی ړندې دې . هغه نړۍ د زړه په سترګو څاری .

عقل وائی : راکړه

عشق وائی : واخله

عقل شک زیږوی

عشق پر باور ډډه لګوی . او د مینی هر ټکی په بټو سترګو منی

عقل پر ګټو مین دی

ولی

عشق بایلل غواړی

هر څه چه دی ، که د عقل دی که د عشق ، ښه دی که بد ، دواړه د خدای

هست کرده دی .

خدای چاته عقل او چاته عشق بخښلی .

شومه دهغو چی :

نه دا لری ، نه هغه !