در برابرتیوری توطئه چه باید کرد؟

هلند،۲۴جنوری ۲۰۲۱

از آوان اعلام نتایج انتخابات امریکا برای انتخاب رئیس جمهور آنکشور تحلیل ها، ارزیابی ها، فعل و انفعالات و عکس العمل های دست اندر کاران امور سیاسی، ارگانهای دولت و ادارهٔ کشور، مراجع مرتبط به افغانستان در حکومت پاکستان و منجمله دست نشانده گان شان یعنی طالبان در حالت ترصد، انتظار و کمین نشسته اند. بیشترین افراد و مراجع از طیف بالاذکر شده در متن ها و عکس العمل هایشان همه امور جنگ و صلح، مذاکره، اراده و تصمیم را در گرو رئیس جمهور جدید و تیم همکارانش در حکومت ایالات متحدهٔ امریکا عنوان میکنند.

در این جای شک نیست که بنابر سیاست های معمول استعماری کشور های متجاوز و استعمار گر حرف اول و آخر را در راستای سیاست ها و ادارهٔ کشورمستعمره میزنند و ارادهٔ آنهادر بسیاری حالات حکم تعین سرنوشت رابرای مردمان تحت استعمار دارا میباشد. اما نقطهٔ مفقود درتحلیل ها، گزارشات و تبصره هایی بسیاری از صاحب نظران، تحلیل گران، مبصرین افغان و مراجع حکومتی برجسته سازی نقش میهن دوستانه و دین مادر وطن شهروندان یا اتباع کشور میباشد. درنوشته هایی بسیاری از تحلیل گران تنها انتظار تصامیم بایدن رئیس جمهور در بارهٔ افغانستان مشهود است. یعنی نقش مردم، منافع ملی، حاکمیت، طول و عرض ادارهٔ کشور اصلاً یا مردود است یا از آن طفره رفته اند. در اینجا دقیقاً فراموش کرده اند که منافع ملی ما را نه امریکایان، نه پاکستانی ها، نه ایرانیان، نه روس ها و چینایی هاو نه هیچ کشوری دیگری تأمین میکند و نه برای آن اقدامی میکنند. این ما افغانها هستیم که بائیست برای منافع ملی خویش در سطح ملی و بین المللی اقدام عملی کنیم. این مهمترین و حیاتی ترین چه باید کرد جامعهٔ افغانی ما است که نیازمند تفکر ملی میباشد. یعنی اینکه نباید پیوسته در انتظارترامپ چه میکند؟، پمپیئو چه اقدام میکند؟، اسلام آباد، تهران، پیکن و مسکوچه رویه اختیار میکنند؟ در انتظار بنشینیم.

حصول، تأمین و اقدام عملی برای منافع ملی وعلیای کشور وظیفهٔ مردم وطبق مفاد قانون اساسی کشوردرعرصهٔ ملی وبین المللی ادارهٔ دولت افغانستان آنرا تمثیل میکند. چشم پوشی، زدودن، کم بها دادن و طفره رفتن ازاین نقش دقیقاً منافع ملی ما را تحت سوال قرارمیدهد. در شرایط افغانستان در تحت تأثیر مداخلات خارجی و همسویی منافع امریکا با پاکستان وبا استفاده از ریزرف های پاکستان به منظور تهدید و فشار علیهٔ مردم و حاکمیت افغانستان جو حاکم چنین افاده میدهد که گویا همه اموررا خارجیان اداره میکنند!؟ اما حقیقت امر این است که برای تأمین منافع ملی اتحاد و همگرایی همه اقشار و لایه های اجتماعی نهایت ارزشمند بوده وازجایگاه برجسته ای برخوردار میباشد و این اقشار ولایه ها بوسیلهٔ خبره گان شان طرح های معقولی را در راستای منافع ملی کشور ارائه کنند نه اینکه همه در انتظارطرح ها و اقدامات قصر های سفید و سیاه و سرخ نظاره گرباشند. این مراجع ممکن حرف ها و طرح های فراوان در قبال افغانستان داشته باشند اما این همه از خطوط منافع ملی خود شان اقتباس شده است که هیچ یک آن در راستای منافع ملی ما مطرح نگردیده است. این وظیفه ما و حکومت ما است که در همکاری های بین المللی منافع ملی خود را مشخص ساخته وبرای تحقق آن فعالانه اقدام کنیم. وظیفه خبره گان و آگاهان امور بر علاوه این است که فضای تاریک و تیره ای جامعهٔ ازهم گسیخته ما را با ارائه طرح ها و نظرات وطندوستانه در فضای اخوت و برادری حب الوطن من الایمان در جهت نهادینه کردن اتحاد، همگرایی، همسویی و درک ارزش های ملی و منافع علیای کشوردر تحت درفش سه رنگ ملی، قانون اساسی کشور و حاکمیت ملی متمایل سازند.

درفضای مختنق سیاسی کشورنقش نهایت منفی را برعلیه منافع ملی کشور بیشتر عناصر وابسته به پاکستان و ایران و دست پرورده گان سازمانهای استخبارات کشور های خارجی که در بیست سال اخیر از برکت غصب دارایی عامه، قاچاقبری، پرداخت های میلیونی سازمانهای استخباراتی و فساد گسترده در نهاد های دولتی و سازمانهای اجتماعی صاحب ثروت های هنگفت شده اند واکنون عدهٔ آنها در زیرلوای خبیث و بد طینت عبدالله عبدالله و عدهٔ دیگر زیر نامهای سازمانهای (جهاد و مقاومت) با سرمایه های هنگفتی که دارند عدهٔ از درس خوانده گان را با تطمیع معاشات گزاف و وعده های چرب و نرم بحیث سخنگو، تحلیلگر، کارشناس و غیره و غیره استخدام کرده و برنامه های تلویزیونی، رادیو ها، اخبار و صفحات رسانه های اجتماعی را با پول و سرمایه هایشان خریده و یا در گرو گرفته اند و از چپ و راست با سوء استفاده افزاری از نام و مفاهیم منافع ملی و ارزش های ملی در پی تفرقه اندازی و نفاق در میان باشنده گان این سرزمین میباشند و روز تا روز زخم های کهنه را تخریش کرده و خونچکان میسازند. این تحلیل گران زیر نام نخبگان سیاسی و تصمیم گیرنده تلاش دارند شیرازهٔ وحدت ملی را بیشتر از پیش تخریب کرده و تمام ستون هایی که بر پایهٔ آن  اتحاد همگانی ملت متصور است مورد تهاجم شان قرار دارد. و با استفاده از اهرم های قومیت، زبان، سمت و مذهب در پی تحکیم مواضع مافیایی خویش اند. این عناصر بنام تحلیل گر و آگاه امور سیاسی که هر از گاهی سر از برنامه های تلویزیونی نیز برون میکنند همه در پی جاگزینی شعار ها و اطلاعات غلط و نادرستی در جامعه اند که میخواهند با استفاده از تیوری توطئه آنرا به باور عمومی جامعه و حقیقت مطلق تبدیل کنند. این عناصر بخوبی میدانند که با نهادینه ساختن تیوری های توطئه میتوانند عقاید ضدملی و وطنفروشانهٔ خود را به باور مطلق سیاسی جامعه مبدل گردانند. آنها انگیزه ها و محرک هایی این تیوری توطئه را درآئینهٔ اوضاع رقتبار انقطاب های سیاسی - اجتماعی -  اقتصادی – چهار دهه اخیر کشور میبینند و با استفاده از این محرک ها مردم را بجان هم می اندازند. بدین لحاظ وظیفه وجدانی و دین وطنی همه مردم و خاصتاً نخبگان، تحلیلگران، قلم بدستان و اهل مطبوعات و رسانه ها است که نباید حالت منفعل بودن و انفعال را در میان مردم ترویج کرد و همه را در انتظار مهدی موعود، فیصله های ترامپ و بایدن نشاند و به سمت توطئه گران تیله کرد. در گام نخست مردم بائیسته ازنیات شوم این مار های آستین که حالا هویت شان برای بسیاری از مردم مشخص شده است باخبر سازند و رسالت شانرا در قبال منافع ملی کشور که مهمترین رکن آن در اتحاد همگانی، همسویی، همیاری، همکاری عمومی و تساند مردم نهفته است آگاه سازند. به مردم تفهیم گردد که آنها میتوانند خود شان سرنوشت شانرا در دست گیرند اگر از چمبرهٔ این جواسیس خود فروخته که بنامهای مختلف ملت را به جان هم انداخته و در حقیقت همه در پی منافع شخصی خود و کشور هایی که منافع شان را در یک افغانستان بی ثبات و هرج و مرج اجتماعی جستجو میکنند، خود را وارهانند. این خبره گان وظیفه دارند تا صدا و نظریات مردم را در قبال مظالم طالبان وحشی پاکستانی بالای مردمان محل و خاصتاً زنان و کودکان، مسدود ساختن مکاتب، باج گیری ها و تهدید مردم و روابط تنگاتنگ آنها با القاعده و سایر سازمانهای تروریستی بین المللی که همین اکنون به همکاری پاکستان و طالبان در یکعده ولایات کشور منجمله بدخشان، کندز، تخار، فاریاب، بادغیس، هرات، هلمند، فراه و کندهار بمنظور بی ثبات سازی اوضاع کشور ما و مداخله در امور کشور های همسایه فعال میباشند باخبر سازند. مادر وطن از ما مطالبه دارد تا همه مردم، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، اتحادیه های صنفی، نهاد های وابسته به جامعه مدنی، نخبگان سیاسی، تحلیل گران و گرداننده گان شبکه های خبری و رسانه ها تمام برنامه هایشان را در روشنی منافع کلان ملی طرح و تدوین کنند، به تیوری های توطئه اجازه ندهند که ذهنیت عمومی جامعه را مخدوش ساخته و حقیقت منافع ملی ما در این میان مجهول و نا مشخص ماند. اتحاد همه ملت و چشم پوشی از اختلافات ذات البینی، سیاسی، حزبی و صنفی مورال بزرگیست برای دولت و قوت های مسلح کشور غرض دفاع نیرومند از شرافت و ناموس کشور در برابر تجاوز خارجی.  این مهلکه که اکنون زیر یک پلان نامقدس تیوری توطئه علیه کشور ما جریان دارد بسیار خطرناک و تباه کن برای همه هستی کشورما است.