گذار از امتیاز دهی به سیاست تعمیل فشار

اداره جدید امریکا طور روزمره وتدربجی تغییر سیاست قصر سفید را در مورد طالبان به خورد مطبوعات میدهد .

در اول گفته شد که موافقتنامه میان امریکا و طالبان را مورد ارزیابی قرار میدهند ، بعد از عدم پا بندی طالبان به مواد موافقت نامه ذکر گردیده گفته شد طالبان روابط شانرا با القاعده وشبکه های تروریستی قطع نکرده اند . از فریب امریکا توسط طالبان یاد اوری گردیده در مورد خروج کامل عساکر امریکا گفته شد که این عمل مربوط به شرایط میباشد تا اینکه یک سناتور امریکایی اعلان کرد عساکر ان کشور درماه می افغانستان را ترک نمیکنند .

طالبان با درک وضعیت جدید محل مذاکره را ترک کرده رخ به تهران ، ماسکو و بیجن کردند کشورهایکه جو بایدن در بیان خطوط سیاست خارجی اش با انها از رویارویی نام برد .

ترامپ به طالبان امتیاز داده بود ، پنج هزار زندانی شان رها شد ووعده سپردن کامل قدرت دولتی را در وجود دولت جدید اسلامی به طالبان داده شد . این امتیازات انهارادر موضع شان سخت تر ساخته در طرح اجندای مذاکرات ومراحل قبل ازان وقت کشی میکردند زیرا فکر میکردند که با برنده شدن ترامپ انها به اوج امتیازات از جانب امریکا دست می یابند ، طرح رهایی هفت هزار زندانی دیگر را پیش نمودند .

با این تغیرات در سیاست امریکا ، طالبان از لحاظ دپلماتیک دچار شکست شده حامیان انها در داخل کشور نیز سکوت اختیار نموده اند .

از وضع بر می اید که صف مدافع داخلی وخارجی حکومت موقت مطروحه عمران خان و ستانکزی روز تا روز محدود تر میگردد و دفاع از نظام جمهوری پایدار تر و وسیعتر . موضعگیری های انعده افغانهایکه در دفاع از جمهوریت میپردازند بی تاثیر بر وسعت این صف نمیباشد .

از لحاظ سیاسی موضگیری های جانب امریکادرحقیقت فشارهای است که بر طالبان وارد میگردد تا با گذشت از بلند پروازی های دوران حکومت ترامپ با قبول تغیر در خواستهای شان به میز مذاکره حاضر شوند .

طالبان یا دور نمای انکشافات جدید را درک نمیتوانند یا اینکه موظف به اخذ موضع سخت گردیده اصالت شانرا برای حفظ حضور دوامدار عسکر امریکا ادا میکنند .

در صورت اول اشتباه میکنند و فرصتها از دست شان میرود ، در صورت دوم مرتکب خیانت میشوند ودر هردو حالت عامل اصلی جنگ وخونریزی میباشند ..

اگر وضع به همین منوال انکشاف کند وجامعه جهانی از موضع طالبان حمایت نکند بالاخره انها محدود به پاکستان باقی می مانند و نقش " رادیوی کاکا جان " را بازی خواهند کرد ( رادیوی کاکا جان در زمان صدارت مرحوم سردار محمد داود ودوران ریاست جمهوری اش از پشاور نشر میشد و تبلیغات بسیار بد را علیه افغانستان پیش میبرد ) .

شاید انکشاف بیشتر اوضاع در منطقه ودر داخل کشور نقش طالبان را از رادیوی کاکا جان هم پائینتر اورد .

عوامل در فرو گذاشت احتمالی طالبان از جانب پاکستان در اینده چنین بوده میتواند :

--- بهبود احتمالی مناسبات دولتین افغانستان وپاکستان در سطح رعایت حاکمیت طرفین بنابر ضرورت های دو جانبه بخصوص منافع پاکستان در افغانستان .

--- استحکام و تداوم جنبش تحفظ پشتونها وجنیش ازادی بخش بلوچها که میتواند بر حکومت پاکستان فشار بیاورد تا از حمایت طالبان و تخریب افغانستان دست بردارد .

--- وضع خراب اقتصادی ، مالی و تحرکات جدید رهایی سیاستمداران ملکی از سلطه نظامی ها .

--- احتمالات به تجرید رفتن پاکستان از حمایه گران تاربخی اش بخصوص جهان عرب .

اگر امریکا خواهان قطع تروریسم وایجاد دولت با ثبات در افغانستان است ، اگر در استراتژی حفظ تشنج وتشدید بحران دررافغانستان صادقانه تغیر می اورد از همه بهتر انست تا فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر پاکستان تعمیل نماید تا ان کشور مجبور به ترک تعقیب سیاست جنگی وتروریستی در منطقه و افغانستان گردد . راه اسان همین است زیرا پاکستان تاب تحمل این فشار را ندارد.