الف.م.الف

ښادي او غم

 

هرڅوک ښادی غواړی او تمه لری چې غم دده د کور په

موندلو کی لار ورکی شي .

خو څرنګه  ؟ ښادی بی غمه شتون لری ؟

وائی دا دواړه د یوه ټنګې دوه مخه دی .

ښادی د غم پر اوږو ګرځی . غم بی د ښادی او ښادی بی له غمه

د پوهیدو وړ نه ده .

نه له ښادی او نه له غمه خلاصون شته ، کله دا او کله هغه .

خو د انډول تمه ئی بی بنسټه نه ده .

نیکمرغه هغه دی چه د ژوند په خوښیوو کی ئی د غم

ونډه دومره وی ، لکه په خوږو خوړو کی چی

د مناسبی مالګی ونډه وی