ولی مسعود : سیاست پاکستان در مورد افغانستان تغیر کرده است ( ! )

احمد ولی مسعود پس از سفر پاکستان ضمن دیگر حرفهای نیک نسبت به ان کشور گفت سیاست پاکستان نسبت به افغانستان تغیر کرده و سیاستمداران ان معترف اند در گذشته اشتباه کرده اند حالا قرن ۲۱ است و سیاست پاکستان در مورد افغانستان تغیر کرده است .

پاکستان نسبت به افغانستان چه کرده بود که اشتباه کرده بود ؟

پاکستان جهاد علیه افغانستان را زیر نام جهاد افغانستان دفاع پاکستان راه انداخت وآغای مسعود مجاهد بود پس او هم در جهادش اشتباه کرده است .

پاکستان گروه های تروریستی وتخریبکار را بنام جهاد به کشور ما گسیل میداشت که آغای مسعود هم زیر نام جهاد می جنگید .

استراتژی پاکستان در مورد افغانستان ویرانی این کشور از لحاظ سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ونظامی بود وهست که نیروی عملی برای این استراتژی افِغانهای بودند که جهاد میکردند وحالا طالبان هستند اغای مسعود فردی از همین افغانهابود .

پاکستان در طول چهل سال جنگ درپی ان بوده است تا دولت نیرومند در همسایگی شرقی اش وجود نداشته باشد واغای مسعود مربوط به تنظیمی بود که همه اساسات دولت داری را در هم شکسته ویک دولت ضعیف وناکام را در افغانستان ایجاد کرد که ارزوی پاکستان همین بود .

پاکستان سر رشته جنگ امروز را با حمایت وتقویت طالبان در اختیار دارد پس تغیر سیاست پاکستان در کدام کنج وکنار استراتزی های انکشور رخ داده که اغای مسعود مانند زمان جهاد بار دیگر به پاکستان تمایل نشان میدهد واز عقب تربیون ها به تبلیغ ان میپردازد .

پاکستان از سیاست تفرقه و نفوذ در افغانستان رو بر نگشتانده است ازهمین سبب با دعوتهای انفرادی سیاستگران در تلاش توسعه همین تفرقه است کجای این سیاست اغای مسعود را گرویده خود ساخته است .

پس اگر پاکستان اعتراف به اشتباهات چهل ساله مینماید سران ورهبران جهاد که وسیله دست پاکستان بودند ازعمل شان ندامت کرده به اشتباهات شان اعتراف کنند و از فجایع تحقق داده شده در حق مردم عفو بخواهند.

وقتی میتوان به ادعای تغیر سیاست پاکستان باور کرد که :

روابط دولت با دولت را بهبود بخشد واز شبکه سازی سیاسی رابطه دولت با فرد که رنگ ورخ تفرقه ونفاق ازان نمایان است صرفنظر کند .

تمام پایگاه های تربیت تروریستی علیه افغانستان را مسدود سازد .

در ظاهر ودر باتن از حمایت جنگ و جنگ افروزان رسمآ دست بردارد .

دفاتر طالبان را در خاکش مسدود نماید .

فعالیت شوراهای کویته وپشاور ووزیرستان را قطع نماید .

از انداختهای راکتی وتوپچی بر مناطق سرحدی دستبردار شود .

گروه های صادر کرده تروریستی را از افغانستان برگرداند .