اتریش ، هشتم ماه اکتوبر ۲۰۱۵

رخداد های دردبار و جانکاه هفته های گذشته در ولایت قندوز به ادامه اقدامات برنامه ریزی شده تروریستی در برابر مردم افغانستان؛ وجدان بشریت را تکان داده و زمینه ساز بی ثباتی ، بی باوری ، بدبینی نسبت به وضع موجود و آینده صلح آمیز و متمدن در افغانستان گردیده است.

وقتی درسال ۲۰۰۱ترسایی ایتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده امریکا زیر نام « مبارزه با تروریزم » به افغانستان پا نهاد ؛ در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی تعهد سپرد تا در افغانستان و منطقه ریشه تروریزم را خشک ؛ و برای مردم افغانستان زمینه زنده گی امن و صلح آمیز به دور از جنگ ، ویرانگری ، بنیادگرایی و انسان ستیزی در یک نظام مدرن و دموکراتیک پیشرفته را فراهم سازند. جامعه جهانی و ایتلاف به خوبی میدانست که القاعده ، گروه طالب ، شبکه تروریستی حقانی و سایر سازمان های بنیادگرا و تروریست بین المللی مراکز آموزش و تربیت شانرا در پاکستان داشته؛ و روزی نبود که اسناد و گزارشاتی در باره پیوند میان ادارات دولتی پاکستان از جمله سازمان استخبارات نظامی این کشور ( ای اس ای ) و این گروه های تروریستی و خرابکار پخش نشود. ایتلاف که برای جنگ با ترور به افغانستان آمده بود؛ برچیدن و نابودی همه سازمان ها و شبکه های تروریستی درمنطقه را به شهروندان کشورهای شان ، جامعه جهانی ومردم افغانستان قول داد. امروز با گذشت نزدیک به یک و نیم دهه حضورگسترده نظامی و سیاسی ایتلاف درافغانستان ؛ تروریزم در وجود سازمان ها القاعده ، داعش ، شبکه حقانی و سایر گروه های تروریستی هنوزهم پا برجا و استوار بوده؛ و همه روزه جنگ آوران آنها جان مردم بی دفاع و بی گناه افغانستان که جرمی غیر از آرزوی زنده گی در صلح ، آرامش و پیشرفت ندارند ؛ را می گیرد. ادامه این وضع درد باردرافغانستان و منطقه نشاندهنده ناکارایی و ناکامی وعده هایی است که ایالات متحده امریکا در راس ایتلاف ضد تروریزم به مردم افغانستان و جهان سپرده بودند.

نادیده نباید گرفتکه با گذشت بیش از ده سال حضور گسترده و بی مانند نظامی ارتش امریکا و ناتو در افغانستان ؛ صرف میلیارد ها دالر پول مالیه دهنده گان این کشورها در نتیجه نبود قاطعیت و اراده سیاسی ؛ افغانستان و مردم آن بی رحمانه قربانی منافع سودجویانه و سیاست های ضد افغانی مقامات پاکستانی گردیده اند. به جای مبارزه هدفمند و موثر با تروریزم درخاک پاکستان؛ این کشور از نظر نظامی و سیاسی مورد حمایت و پشتیبانی همه جانبه قرار گرفته؛ و اقدامات ستیزه جویانه و شرارت بار این کشور که در ضدیت تمام با نورم ها و اصول پذیرفته شده درمناسبات میان دولت ها و مردمان از جمله منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون های جهانی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد ؛ هنوز مورد بازخواست قرارنگرفته است.

با گسترش پهنه جنایت در برابر مردم افغانستان و حضور برنامه ریزی شده سازمان های تروریستی یاد شده که مراکز آنها از دهه هشتاد سده پیشین ترسایی بدینسو درخاک پاکستان میباشد؛ هیات رییسه بنیاد اوستا به جامعه جهانی ، نیروهای صلح دوست و آزادی خواه جهان ، شورای امنیت سازمان ملل متحد رو کرده؛ خواستار محکوم نمودن دولت پاکستان و حامیان ارتجاعی آن که از سازمان ها و گروه های تروریستی منحیث وسیله فشار در برابر مردم و دولت افغانستان کار می گیرند، می باشیم.

جا دارد تا مساله موجودیت این همه سازمان ها تروریست پرور درخاک پاکستان مورد توجه جدی و مسوولانه شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قرارگرفته ؛ و درهمخوانی با تعهدات این کشوردر برابر منشور سازمان ملل متحد و اصول پذیرفته شده درمناسبات میان کشورها و مردمان این عمل غیرمسولانه مقامات پاکستان مورد نکوهش قرار گیرد.

از مراکز موجود ترور در خاک پاکستان همه روزه تروریستانی وادارنده صلح و آرامش به افغانستان ،هند ، آسیای میانه ، و آسیای صغیر صادرمیگردد. جا دارد تا با لغو تعذیراتی از جمله قطع صدور سلاح به پاکستان ، قطع کمک های مالی به این کشور و انجماد دارایی های سازمانهای تروریستی چون طالب ها ، القاعده ، داعش و شبکه حقانی که ساختارهای رهبری و شبکه های آموزشی ـ لوژیستیکی و ارتباطی آنها از خاک پاکستان عمل می نمایند؛ و سایر اقدامات سودمند وموثر در راه برچیدن سونامی ترور و بنیادگرایی گام های عملی برداشته شود. در غیر آن ادعاهای پر طمطراق « مبارزه با تروریزم » و « برچیدن بستر تروریزم درجهان » چیزی بیشتر ازحرف پوچ و میان تهی نخواهد بود.

بادرنظر داشت پهنه درد و رنج بی مانندی که همه روزه در پناه سیاست های سازشکارانه حکومت وحدت ملی افغانستان و منافع گروه مافیایی منطقه و جهان از سوی برده سازان تروریست بر مردم بی گناه و بی دفاع میهن روا داشته میشود ؛ هیات رییسه بنیاد اوستا ازهمه نهاد های فرهنگی و اجتماعی ، شخصیت های ملی و وطن پرست ، جامعه مدنی افغان درخواست می نماید تا با راه اندازی کمپاین ملی بازخواست و تنبیه تروریستان و حامیان جهانی شان، زمینه برچیدن لانه های ترور و وحشت درپاکستان و سایر نکات جهان را میسر ؛ و شرایط برای پی ریزی زنده گی صلح بار و متمدن در افغانستان را فراهم نمایند.لازم است تا برای این کمپاین نیروهای ضد جنگ و ترور از سایرکشورها و مردمان نیز دعوت به همراهی و یاری گردند.

بادرودها

هیات رییسه بنیاد اوستا