بنگاههای خبری اطلاع داد نتائیج  فتبال سیاسی کشور معلوم شد . درین تورنمنت که با داوری ریفری های خارجی ادامه داشت درمراحل مختلف ٬ قانون اساسی ٬ مردم ٬انتخابات ٬ دموکراسی و اراده ملی با نتائیج صفر مقابل چندین گول از مسابقه خارج شده بودند ( فیصله شده که منافع ملی ایجاب مینماید تا اعداد وارقام گول ها اعلام نشود ) بازی میان تیم های اصلاحات و همگرایی و تحول وتداومفینالیست های این مسابقه ) که طولانی ترین  فتبال سیاسی جهان ثبت  کتاب  ریکارد های جهانی شد مساوی اعلام و فیصله شد تا عجالتآ کپ قهرمانی به  گونه مساوی تقسیم و به هردو تیم اهدا ګردد .

منبع می افزاید که  گول های پنالتی بعدآ ٬ بدون نظارت و داوری توسط بازیګران هردوتیم شوت خواهد شد . برنده شوت های پنالتی حق خواهد داشت تا نیمه دیگرجام را  تصاحب ٬  پتره ٬ ویلدنیګ ودر  ویترین افتخارات خویش بگذارند . اخبار انکشافات عندالموقع به آگاهی فتبال دوستان رسانیده خواهد شد