بنگاههای خبری اطلاع داد نتائیج  فتبال سیاسی کشور معلوم شد . درین تورنمینت که با داوری ریفری های خارجی ادامه داشت درمراحل مختلف ٬ قانون اساسی ٬ مردم ٬انتخابات ٬ دموکراسی و اراده ملی با نتائیج صفر مقابل چندین گول از مسابقه خارج شده بودند ( فیصله شده که منافع ملی ایجاب مینماید تا اعداد وارقام گول ها اعلام نشود ) بازی میان تیم های اصلاحات و همګرایی و تحول وتداومفینالیست های این مسابقه ) که طولانی ترین  فتبال سیاسی جهان ثبت  کتاب  ریکارد های جهانی شد مساوی اعلام و فیصله شد تا عجالتآ کپ قهرمانی به  گونه مساوی تقسیم و به هردو تیم اهدا ګردد .

منبع می افزاید که  ګول های پنالتی بعدآ ٬ بدون نظارت و داوری توسط بازیګران هردوتیم شوت خواهد شد . برنده شوت های پنالتی حق خواهد داشت تا نیمه دیګرجام را  تصاحب ٬  پتره ٬ ویلدنیګ ودر  ویترین افتخارات خویش بګذارند . اخبار انکشافات عندالموقع به آګاهی فتبال دوستان رسانیده خواهد شد