دا په تن لوڅ ، په خیټه وږي ، ببرسریتیمان
نه پیژني کومه خوښي ، نه کوم اختریتیمان
ای د جګړی قاصده! اوس که ناخبردي واړه
ستا په کړو وړوبه شي ھرمرو خبر، یتیمان
ته لاپه تشه خوله مدام شھید شھید یادوی
خوخرڅوی یی په کلدارو او ډالر، یتیمان
که اوس یی ستاترګریوانه،لاسونه نه رسیږي
ھرومرو به یووخت ډیرشي زورور، یتیمان
خیردی که اوس یی ستامحل ته د تلولاره نشته
یووخت به درشي په پوښتنه ستا تردر،یتیمان
ھرومرو به ستاد جنګ په ماھیت پوھیږي
ھرومروبه پوښتي ستاد جنګ ھنر،یتیمان
دوی به ھرومرو ، ھریو درنه پوښتنه کوي
ھرومرو به پیژني ھرجادوګر، یتیمان
ھرومروبه ستا په سحراوجادو وپوھیږي
ھرومرو به ماتوي ستاھرمنتر یتیمان
ھرو مروبه ھریتیم د پلارقاتل پیژني
ھرومرو به پیژني ھرستمګر،یتیمان
ھرومرو به خپل خلاصون ته سمه لارلټوي
ھرومرو به لري ځانته خپل رھبر، یتیمان
ھرومروبه له دی بدی ورځی ځان خلاصوي
ھرومرو به لري ځانته خپل لښکر، یتیمان
ھرومرو به یووخت ستا په ضد قیام جوړوي
ھرومرو به ستا په ضدشي راببر، یتیمان
الحاج الھام الدین قیام
والدورف/جرمنی
۰۴/۱۰/۲۰۱۴