افغانستان در کتگوری فاسد ترین کشور های جهان از جایگاه « رفیعی » برخورداراست ٬ در صدر جدول قرار دارد زیرا :

۱ــ  درین سرزمین فساد اداری نه تنها به اوج خود رسیده که  به جز « کلتور» آن مبدل گردیده است و مامورین بدون شرم از بنده و ترس از خدا رشوت را حق خود میشمارند .

۲ــ کمک های  بسیار میلیارد دالری جهان درین » مثلث برمودا» چنان بی نشان مفقود گردیده که جز فاعلین اختلاس کسی به آن وقوف یافته نمیتوانند .

یکی ازین موارد اختلاس را سرمفتش » سیگار» جان سوپکو افشا نمود که از جمله ۲۰  طیاره باربری ساخت ایتالیا که به قیمت مجمعی ۴۸۶ ملیون دالر خریداری شده بود و با تبلیغات کر کننده درخدمت اردوی ملی افغانستان قرار داشت ۱۶ بال آن توسط نظامیان امریکایی پرزه وبه قیمت ۳۲ هزار دالر فروخته شده است . این طیاره ها قبل از آنکه پروازکنند زمینگیر شده بودند .

میگویند برای افغانستان به تنهایی بیش از وجوه شامل پلان مارشال که برای بازسازی کشور های اروپایی به مصرف رسیده ٬انتقال یافته است . شکر خدا حداقل جای ۴۸۶ میلیون دالر آن خو معلوم شد(دا دپټی سر دی ٬ بیخ یی سره وردی).

حال چه بگویم ــ افغانستان فاسدترین کشور جهان است یا اینکه فاسد ترین فساد پیشه های جهان درافغانستان مصروف معامله اند ٬ یا هردو گپ صحیح است . اما آنچه غلط است این است که به افغانستان ملیارد ها کمک صورت گرفته ٬ بلکه درستش اینست که ازکمک  به افغانستان ملیارد ها دالر اختلاس شده است ٬ بدون شک چیزی هم به مفسدین داخلی رسیده ٬ به همین علت این فساد را که نمونه آشکار وحدت عمل مفسدین داخلی و خارجی است باید به  ( ص ) نوشت  با این تذکر که این فصادپیشه گان به جای ورید به شریان نشتر زدند و شاخ های خود را بجای خون بیمار ونا پاک از خون پاک پر نمودند .