روز شنبه مورخ۱۸/۱۰/۲۰۱۴ ساعت دو بعد از ظهر جلسه شورای اروپایی حزب وطن در شهر هامبورګ جمهوری اتحادی آلمان  دایر ګردید

شورا کار خود راباتدویر جلسه  مقدماتی ( قبل از دستور ) بریاست محترم محبوب جان احمدزاده عضو هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن آغاز نمود .

درین جلسه با توجه به تصویب هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن توضیحات لازم پیرامون تغیرات  در ترکیب شورای خارج کشور حزب وطن و ضرورت انتخاب رئیس و هیات اجراېیه شورای اروپایی حزب وطن  مورد بحث قرار ګرفت

درجلسه همچنان  طرزالعمل پیشبرد کار تائید و بعد از اعلام رسمیت ٬  آجندای آن تصویب ګردید .  به تعقیب آن جلسه به ریاست محترم فقیر محمد ودان عضو هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن به کار خود ادامه داده و سکرتریت جلسه را به عضویت محترم محبوب جان احمد زاده و محترم نوراکبر پایش  مورد تصویب قرارداده از محترم عبدالمبین مبین تقاضا نمود تا ګزارش اساسی را قرائت نماید .  تقریبآ تمام اشتراک کننده ګان پیرامون ګزارش ارائه شده ابراز نظر نموده ٬ پیشنهادات ٬ انتقادات ٬ تعدیلات و تکمیلات خود را ارائه وګزارش با در نظر داشت  تعدیلات و تکمیلات به اتفاق آرا مورد تصویب قرار ګرفت .

مطابق ماده دوم اجندا مسایل تشکیلاتی مورد بحث قرار داده شد . جلسه پیشنهاد در مورد انتخاب رئیس شورای اروپایی حرب وطن را به بررسی ګرفت و محترم عبدالمبین مبین را برای دو سال به حیث رئیس شورای اروپایی حزب وطن انتخاب نمود.

به تعقیب انتخاب رئیس شورای اروپایی حزب وطن جلسه بریاست محترم عبدالمبین مبین به کار خود ادامه داد. در این جلسه ٬جهت ارتقای کیفیت کار٬ تاسیس کمسیونهای تشکیلات ( بریاست محترم محبوب جان احمد زاده ) ٬ تبلیغ و مطالعات ( بریاست محترم عبدالرزاق رحی ) و  اقتصاد و مالی ( بریاست محترم الهام الدین قیام )  تصویب و ترکیب هیات اجرائیوی  متشکل از روسای کمسیونهای یادشده جمع معاون کمسیون نظارت و تفتیش مرکزی حزب وطن (  محترم عبدالعظیم راهی ) و محترم نوراکبر پایش مسول شعبه اسناد و تامین روابط شورای اروپایی با رهبری حزب به ریاست محترم عبدالمبین مبین رئیس شورای اروپایی حزب وطن تائید و تصویب ګردید

جلسه به روسای کمسیونهای  تشکیلات ٬ تلبغ و مطالعات واقتصاد و مالی وظیفه سپرد تا ظرف دو هفته طرزالعمل کاری  و ترکیب اعضای کمسیون ها را تکمیل و جهت تصویب به هیآت اجرائیوی شورای اروپایی ارائه دارند .

جلسه تاسیس بورد مشاوره با رئیس شورای اروپایی را عجالتآ به ترکیب محترم فقیر محمد ودان ٬ محترم انجنیر محمداسلم ومحترم عبدالبشیر پیوستون اعضای هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم اروپا تصویب نمود. درصورت ضرورت ترکیب بورد مشاوره توسعه یافته میتواند . اعضای بورد مشاوره در جلسات هیات اجرائیوی شورای اوپایی اشتراک میورزند

جلسه در پهلوی وظایف شورای حزب در اروپا به کمک رسانی فعال به هیات رهبری حزب در عرصه های مختلف مخصوصآ جهت  ثبت و راجستر تاکید ورزیده تصامیم لازم اتخاذ نمود .

جلسه ٬ انفکاک یکتن از اعضای شورای اروپایی حزب وطن را نسبت عدم اجرای مکلفیت های حزبی و عدول از اساسنامه با اتفاق آرا مورد تائید قرار داد .

جلسه با صدور مصوبه  در فضای وحدت رفیقانه  ساعت ۹ شام به کار خود پایان داد