تبدیل ملل متحد به یک موسسه ای تبهکار

گرفته شده از سایت گلوبال ریسرچ

نویسنده – پروفیسور مایکل چسودوفسکی. 9 اکتوبر 2014 ترسائی

گرداننده از انگلیسی – دکتورعلوم طب و فلسفه سید احمد جهش

تحت حمایت شورای امنیت ملل متحد در حالیکه رئیس جمهوراوباما جلسه شورای امنیت را ریاست میکرد اضلاع متحده ازجامعه بین المللی خواست تا تدابیرشدیدی به سویه ملی وبین المللی جهت جلوگیری ازسربازگیری دولت اسلامی اتخاذ نمایند.

ولی آنچه درمطبوعات یادآوری نشد آن است که سران دولت ها وحکوماتیکه عملیات نظامی امریکا رابه ضد دولت اسلامی تائید کردند ذریعه خدمات مخفی مربوط شان کاملا باخبر بودند که دستگاه جاسوسی امریکا ایجادگرسری دولت اسلامی که جزئی از شبکه وسیع "جهادی" و

نهادهای تروریستی است که توسط اضلاع متحده حمایه میگردد. ممالک مذکور یا وادار شده اند تا قطعنامه پیشنهادی امریکا را پشتیبانی کنند یا در اجندای ترور امریکا شریک میباشند.

 

فراموش نباید کرد که عربستان سعودی و قطر تروریست های داعش را به کفالت امریکا تربیه وتمویل میکنند.اسرائیل تروریست های داعش را دربلندی های گولان تحت حمایه خود دارد. ناتودرهم دستی با فرماندهی عالی ترکیه از مارچ2011 میلادی بدین طرف درهماهنگی، سربازگیری وگسیل تروریستان جهادی به سوریه دخیل میباشد.گروه های داعش در سوریه وعراق توسط نیروهای خاص ومشاورین غربی منسجم گردیدند. اینهمه معلوم ومستند شده است مگر تاحال حتی یک نفر از سران دولتها وحکومات جرئت ندارند تابه بی معنائی ومزخرف بودن این قطعنامه ای پیشنهادی امریکا که به تاریخ 24 سپتمبر به اتفاق اراء تصویب شد اشاره ئی نمایند.

 

" بی معنی گفتن " کم بهادادن است چیزیکه ما شاهد هستیم تعهد تبهکارانه ایست که در تحت حمایت ملل متحد صورت میگیرد .

 

هنگامیکه دیپلوماسی بین المللی اکثرا بر فریب استوار است، دروغ های سیاست خارجی امریکا دگر باور کردنی نیست.

 

چیزیکه ما تماشاگرآن هستیم فروپاشی کامل عمل کرد تثبیت شده ومتداول دیپلوماتیک است.

 

" واقعیت ممنوع " آنست که دولت اسلامی یک ابزار واشینگتن ویک "دارائی جاسوسی" اضلاع متحده است. برخلاف آنچه که رسانه های غربی بیان میکنند داعش یک هویت مستقل نبوده ونه یک "دشمن خارجی" میباشد که امنیت جهانی را تهدید نماید. درحالیکه هرکس این موضوع را میداند دروغ بزرگ فایق گردیده به راست تبدیل میشود.

 

قطعنامه شورای امنیت ملل متحد از تمام ممالک عضو میخواهد تا سربازگیری، سازماندهی، انتقال، تسلیح وتمویل تروریست های خارجی رامانع شوند و بطورخاص به آن اشاره مینماید تا قطعنامه موصوف بصورت عاجل وبدون استثنا در مورد تروریست های ایکه با داعش همکاری دارند ازقبیل جبهه النصرا ودیگرسلول های وابسته و گروپ های مشتق شده از القاعده نیزتطبیق گردد. اما آیا اینها دقیقا آن فریدم فایترهای مخالف نیستند که توسط متحدین نظامی غربی جهت ساقط نمودن حکومت بشارالاسد استخدام وتربیت شده اند؟

 

جلسه شورای امنیت سازمان ملل،24 سپتمبر 2014 که رئیس جمهور اوباما آنرا پیش میبرد.

 

داعشی ها عساکرپیاده اتحاد نظامی غربی اند که به کفالت حامیان امریکائی خود به تخریب، بربادی ونابودی در سوریه وعراق می پردازند وبازی نهائی شان تبدیل ممالک به مناطق میباشد.

 

جان مکین با رهبران واحد های القاعده در سوریه

 

رهبران سیاسی حاضردرجلسه شورای امنیت ملل متحد به ابتکارات ضد تروریزم امریکا کف زدند. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه به حقیقتی اشاره نمود که " تروریزم بعد تازه ای اختیار نموده واکنون به تسخیراراضی میپردازد. "

 

یک تعداد متحدین امریکا به شمول اردن، ترکیه ، عربستان سعودی و قطرکه داعش والنصرا راکمک مینمایند اکنون شامل پروژه حملات هوائی ضمانت شده توسط امریکا به اصطلاح به ضد داعش در سوریه گردیده اند.

 

ترکیه و اردن با سوریه وعربستان سعودی وترکیه با عراق هم سرحد اند . مداخله مستقیم نظامی این ممالک اشاره به سناریوی تشدید جنگهای فرقه ئی مینماید که از مد یترانه تا آسیای میانه گسترش می یابد.

 

بدین ارتباط ترکیه قبلا اعلان نموده است که به عملیات زمینی درسوریه وعراق خواهد پرداخت.صدراعظم ترکیه داود اوغلی یک روز قبل از جلسه شورای امنیت سازمان ملل اعلام نمود که حکومت او در صدد است تا تائید پارلمان ترکیه را جهت مداخله نظامی به عراق و سوریه بدست آرد.

 

آنچه درنظر است، ایجاد به اصطلاح " ساحه ممنوعه پرواز" است تا تحت پوشش آن با استفاده ازمجوزه ضد تروریزم بمباردمان عراق وسوریه را که هدف آن عمدتا تخریب زیربناهای اقتصادی وکشتار مردم ملکی میباشد، توجهه نمایند.

 

اکنون مهندسین سیاسی دولت اسلامی به شمول رئیس جمهور اوباما ، صدراعظم کامرون وهمتاهای شان درفرانسه ، ترکیه،عربستان سعودی ، قطر وغیره عملیات نظامی رابه مقابل دولت اسلامی که خود شان خلق نموده اند پیش میبرند. پیاده نمودن عساکر نیز در نظر گرفته شده است. طبق منابع حکومتی عراق ، امریکا 13000 سربازدرعراق پیاده خواهد کرد.

 

رهبران دول غربی یا کاملا جاهل واحمق و یا فاسد وشریک جرم اند " تروریست ها مایانیم " علاوه براین معلوم میشود که آنها ازپیامد وسیع اعمال شان اگاهی ندارند.

 

قرارمحکمه نورمبرگ، پروپاگند وتبلیغ جنگ یک عمل جنایتکارانه و جنایت علیه صلح است. با تبلیغ و هواداری از جعلیات و ساخته کاری های سیاست خارجی امریکا رسانه های عمومی درجنایات جنگی شریک اند.

 

دیوید کامرون صدراعظم برتانیا موضوعی را به پارلمان برتانیا می آورد. این موضوع که دربرتانیا وهمچنان درکانادا در نظرگرفته شده است لغو شهروندی از آن عده اشخاصی است که متهم به کمک برای جهادی ها میباشند. درعین وقتیکه صدراعظم برتانیا ازحکومت علیاحضرت شان ( ملکه انگلیس .مترجم ) خواست تا " پاسپورت جهادی های برتانیا را محدود وباطل نماید .... وزیرداخله تریسه می تهدید کرد که آنهایکه همین اکنون در صف دولت اسلامی میجنگند ازشهروندی برتانیا محروم میشوند ".

 

عجیب است که صدراعظم کامرون خود درتنظیم و مساعد نمود ن زمینه جهت سربازگیری جهادی های برتانیا سهیم میباشد . پس واقعا یک نفر میتواند توصیه نماید تا متکی به قاعده اتهامات جرمی پاسپورت او باید نسبت " پشتیبانی ازحرکت جهادی " لغو گردد.

 

جرج دبلیو بوش در سال 2001معین نمود که " شما یا با ما هستید یا باتروریست ها." واقعیت ممنوع آنست که اضلاع متحده درگیریک عملکرد شیطانی است : امریکا یک شبکه تروراسلامی رابوجود آورد تا ممالک آزاد را ویران نماید و اکنون به مقابل شبکه تروریکه خود آفریده جنگ را به راه انداخته است. این اجندای نظامی تحت پوشش ضد تروریزم بدون تبلیغات رسانه ئی چون ساختمان پوشالی ورق های بازی سقوط وبه زمین پهن خواهد شد.

 

رئیس جمهور اضلاع متحده ومتحد استوار برتانوی اش " تروریست اند" آنها با چشم داشت راه اندازی یک جنگ استیلا گرانه " تضمین کنندگان دولتی تروریزم " میباشند . ملل متحد شریک دراین عملکرد است.