کربلا

 

الحاج الھام الدین قیام 

دلته کورپه کور ژړا ده

دلته لورپه لورغوغا ده

دلته ھرظالم شارون دی

دلته ھرکور شتیلا ده

دلته لوی واړه قتلیږي

دلته ھره خوا صبرا ده

دلته ھیڅ پوښتنه نشته

دلته ستره ناروا ده

دلته ھرشھید حسین دی

دلته ھره مور زھرا ده

دلته ھرزورواک یزیددی

دلته ھرځای کربلا ده

الحاج الھام الدین قیام

۰۳/۱۱/۲۰۱۴

 

 

   یادونه : صبرا اوشتیلاپه لبنان کی           

د فلسطینی کډوالوکمپونه وو چی

په کال ۱۹۸۲کی د اسرائیلود ھغه

وخت د دفاع وزیرآرییل شارون

په لارښونه پکی دری زره نر،ښځی

.ماشومان اوځوانا ووژل شول

 

الحاج الھام الدین قیام

 

دلته کورپه کور ژړا ده

دلته لورپه لورغوغا ده

دلته ھرظالم شارون دی

دلته ھرکور شتیلا ده

دلته لوی واړه قتلیږي

دلته ھره خوا صبرا ده

دلته ھیڅ پوښتنه نشته

دلته ستره ناروا ده

دلته ھرشھید حسین دی

دلته ھره مور زھرا ده

دلته ھرزورواک یزیددی

دلته ھرځای کربلا ده

الحاج الھام الدین قیام

۰۳/۱۱/۲۰۱۴

 

 

    یادونه : صبرا اوشتیلاپه لبنان کی           

د فلسطینی کډوالوکمپونه وو چی

په کال ۱۹۸۲کی د اسرائیلود ھغه

وخت د دفاع وزیرآرییل شارون

په لارښونه پکی دری زره نر،ښځی

.ماشومان اوځوانا ووژل شول