ملــت افغــان باید صــبر جمــیل بخــرج دهــد چــون شــایســته ســالاری دقــت لازم میــخواهــد و نیــازمنــد زمــان اســت !

ملت افغان واقعا ملت خیلی ناشکریست که به هیچ چیز قانع نبوده و در همه چیز باید انگشت انتقاد بلند کرده و همیش نق بزند و منفی بافی کند.

ما خوب بخاطر داریم که کرزی به دلیل که در تعین کابینه دقت لازم بخرچ نداده و بجای شایسته سالاری مصلحت سالاری را گزیده بود از هر طرف مورد انتقاد شدید قرار گرفته و مسول همه معضلات کشور خوانده می شد و حالا که بعد از آنهمه هرج و مرج و بی پلانی حکومت کرزی بخت ملت یاری کرده و برای اولین بار در تاریخ این کشور بجای یک سیاستمدار و حاکم بیسواد یک مغز متفکر و یک سپه سالاری فکری بر اریکه قدرت این کشور تکیه زده که قبل از به قدرت رسیدنش پلان های ده ساله حکومت را تکمیل کرده و عملی کردن آن را با جاگزینی شایسته سالاری بجای مصلحت سالاری در کابیه حکومت وحدت ملی می خواهد عملی سازد باز هم داد و فریاد این ملت نا شکر به آسمان بلند شده که چرا تعین وزرا در کابینه جدید اینقدر وقت زیاد را در بر می گیرد !؟

خوب قرار مثل معروف دو خربوزه به یک دست گرفته نمی شود و ملت افغان هم باید میان راه دهل و راه سرنی یکی را انتخاب کند !؟

یا مصلحت سالاری در تعین کابینه که عملی کردن آن حد اکثر شش روز وقت را در بر خواهد گرفت و یا شایسته سالاری که غور و دقت لازم می خواهد و اجرای آن حد اقل به شش ماه وقت نیاز دارد.

میدانم که اصطلاح شایسته سالاری در فرهنگ افغانی سابقه چندانی ندارد و خیلی ها نمی توانند تصور کنند که چرا با گزینه شایسته سالاری در تعین کابینه به شش ماه وقت نیاز است پس مجبورم که درین باب کمی روشنی انداخته و رفع شک و ابهام کنم.

برای تعین شدن یک شخص در کابینه جدید با معیار های شایسته سالاری وی مجبور است که مراحل ذیل را طی کند یا به قول معروف وی باید هفت آسمان را بر درد و از هفت دریا بگذرد

- نامزد وزیر باید در رشته کاری اش دارای مدارک تحصیلات عالی و فنی از کشور های خارجی باشد ، حد اقل تجربه ده ساله کاری آن کشور ها را داشته باشد اما تابعیت کشور های خارجی را نداشته باشد.

- نامزد وزیر باید از شهرت نیک بر خوردار باشد یعنی که سوانح کاری اش با فساد اداری و مالی ملوث نباشد.

- نامزد وزیر باید عضو فعال تیم انتخاباتی کلمرغ جان یا گلمر جان بوده باشد.

- نامزد وزیر باید از طرف معاون اول و دوم کلمرغ جان و یا گلمر جان پیشنهاد شده و مورد تائید و توافق هر دو قرار گیرد.

- نامزد وزیر بعد از طی مراحل قبلی باید مورد تائید و توافق کلمرغ جان و گلمرجان قرار گیرد.

- اگر اختلاف نظر بزرگی میان کلمرغ جان و گلمرجان در مورد وی وجود داشت و از طریق مذاکره و معامله رفع نشد موضوع به دادستانی کل راجع شده و در آنجا فیصله خواهد شد.

حالا کلاه تان را قاضی قرار داده و منصفانه قضاوت کنید که برای تعین بیست و چار نفر وزیر با شرایط دشوار و قسما متناقض فوق که به قول معروف نه کج باشد و نه راست و نه تر باشد و نه خشک آیا شش ماه زمان خیلی زیادیست !؟

به نظر من که هر چه دیر تر آید بهتر آید و عجله کار شیطان است !

مدت پنج سال دوران حکومت وحدت ملی تعین شده که سال اول سال انتخابات ریاست جمهوری و سال دوم سال تعین کابینه و سه سال باقیمانده برای خدمت به مردم بکلی کفایت خواهد کرد.

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی