نیروهای ناتو عطامحمد نور، والی بلخ را به اتهام قاچاق مواد مخدر و کشتن رقیبانش در فهرستِ کشتار نیروهای خارجی خود جاداده بودند؛ اما تنها به جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی او اکتفا کرده‌اند.

یک گزارش محرم نشان می‌دهد که امریکا، انگلستان و ناتو، فرماندهان طالبان و هراس افگنان را نیز بدون داشتن اطلاعات کافی، درهمین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱میلادی در فهرست کشتار خود جا داده بودند.

جنرال پترویس، فرمانده پیشین نیروهای خارجی در افغانستان از کشتار فرماندهان طالبان و هراس‌افگنان به نیکویی یاد کرده بود و در سه ماه سال دوهزار و ده ، ۳۶۵ تن توسط نیروهای خارجی کشته شده بودند.

مجله‌ی اشپیگل آلمان به اطلاعاتی دست یافته که امریکا، بریتانیا و ناتو، کسانی را که برای خود تهدید می‌دانستند، بدون اطلاعات کافی در باره‌ آن‌ها در فهرست کشتار خود جا می‌دانند.
نام‌های کسانی که در فهرست آن‌ها جا داده می‌شد، برای آن‌ها یک کود مخصوص و نام مستعار در نظر گرفته می‌شد.

نیروهای خارجی نه تنها طالبان، بل کسانی را که اندکی با آن‌ها پیوند می‌داشتند نیز در فهرست کشتار خود جا می‌دادند.

در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نام‌های بیش از ۷۵۰تن در این فهرست جا داده شده بود. این فهرست هنگامی تهیه شده بود که جنرال دیوید پتریوس، فرماندهی نیروهای خارجی در افغانستان را به دوش داشت. از اهداف اصلی او کشتن رهبران طالبان بود و حتا در دیدار با دیپلومات‌ها، از کشتار فرماندهان طالبان و قاچاقچیان موارد مخدر، به افتخار یاد کرده بود.

بربنیاد این گزارش، پتریوس گفته بود: "هنگامی طالب خوب به وجود می‌آید که طالب کشته شود".

جنرال پتریوس حمله‌های بی‌رحمانه را به هدف آماج قرار دادن طالبان در دوره‌ی ماموریت‌اش آغاز کرده بود و در سه ماه ماموریت اش ۳۶۵ تن از فرماندهان طالبان را کشت.

بربنیاد اسناد اشپیگل نیروهای ناتو، در سال ۲۰۱۰میلادی حتا عطامحمد نور والی بلخ را نیز، شامل فهرست محرم خود کرده بودند.

اینکه چرا آقای نور در فهرست کشتار نیروهای خارجی جا داده شده بود، چنین گفته شده است:

"عطا محمد نور، تاجیک و جنگ سالار است که در جنگهای افغانستان دست داشته است. وی به خاطری سرمایه دار شده که در قاچاق مواد مخدر دست دارد و دشمان‌اش را به گونه‌ی بی‌رحمانه، می‌کشد."

نام عطا محمد نور، در این فهرست در رده‌ی سوم و در شماره ۱۷۲۲ قرار گرفته بود و درباره‌ی او تنها به جمع آوری اطلاعات اکتفا شده بود.

با وجود تلاش‌های زیاد، خبرنگاران ما موفق به دریافت نظر عطا محمد نور در باره‌ی این گزارش مجله‌ی اشپیگلِ آلمان نشدند. فرماندهی ناتو، امریکا وبریتانیا نیز تااکنون درباره‌ی این گزارش واکنش نشان نداده اند .