الف.م.الف

مینه او وینه

د مینې وړانګو می د زړه پر کور نور وشنده .

هلته مینه وینه شوه او وینه مینه .

د تن ګوټ ګوټ می وینې او مینې خړوب کړ او

زما خاورین تن او ستړی ساه ته ئی د بی پایلې

او تل پاتی ښکلا پر لور ، د نه ستړی کیدونکی الوتنې

ځواک او توان وروباښه .