په انسان می ھیڅ خفګان لوریږي نه

په ھیچا می ژوند پریشان لوریږي نه

د آدم په ھیڅ اولاد می نه لوریږي

کوم یوشئ می چی په ځان لوریږي نه

ھرانسان ته انساني ژوند مدام غواړم

ذلیل ژوند می په انسان لوریږي نه

ھرافغان می د زړه سرد سترګوتوردی

ھيڅ ټیټ ژوند می په افغان لوریږي نه

زه قیام خدای له ازله داسی جوړیم

په ھیچا می لوند ګریوان لوریږي نه

الحاج الھام الدین قیام

25/01/2015