فساد یکی از عوامل اوضاع روان در کشور است

 

فساد در سیاست ،فساد در اقتصاد وامور مالی وفساد رسانه ای دموکراسی وارداتی امریکا را بیک پیکر فساد زده و ناکام مبدل کرد.

سیاست بیست ساله فساد الود کادری امریکا در افغانستان که تقسیم مقامات را بر بنیاد سمتی وزبانی وقومی ، ترکیب جهادی وبرگشتگی غربی بنا نهاد از ابتدا فساد زده وتباه کن بود ، درین سیاست منافع ملی وسراسر وطنی جا نداشت ونزد عاملین وتطبیق کنندگان ان منافع ومصالح ملی نه تنها مطرح نبود که ازان نفرت هم میکردند اصل، منافع شخصی وقومی وتنظیمی بود که دارائی های انها در داخل وخارج شاهد مدعاست .

کادرهای فرستاده شده امریکایی افغانی الاصل که حالا دوباره به انجا برگشته اند وعده دیگر در حال برگشت هستند به امتیازات بلند داده شده قناعت نکرده در چور وفساد کمتر ازدیگران عمل نکردند . کادرها وکار مندان فاسد عاملین فساد سیاسی شدند وهستند .کوچکترین عمل علیه انها توجیه ضد یت قومی وسمتی میشود وغوغای انها تا فلک میرسد .

این تجربه ایست که باید درنبود امریکایی ها از مود انداخته شده از گسترش ودوام ان جلوگیری شود . اگر مدعیان تغیر سیاست و عمل خواهان تحکیم وحدت ملی اند بگذارند شایسته های هر قوم وملیت در جایگاه موافق توانش به خدمت گماشته شود واین سیاست از تیکه تیکه داران بیرون گردد.

در عرصه اقتصادی ومالی هیچکس دیگر جز همین مفسدین الوده نیستند ، قراردادهای کلان ، شبکه های مافیایی استفاده گر از کمکهای خارجی، دستبرد زنندگان بودجه دولت ، چپاولگران عواید گمرکی ،غاصبین اراضی ، قاچاقچیان مواد مخدر و معادن قیمتی همه به همینها تعلق میگیرند که بنابر موقفهای بلند سیاسی واداری هیچ مرجعی ازانها باز پرس نه میکند ونه می تواند اینها به شکل اختاپوتی در تار وپود دولت تار دوانیده اند که میتوانند هرکه را در برابر شان مانع باشد بدام بیا ندازند . دربیانیه دیروز رئیس جمهور در پارلمان عوامل جنگ جاری افغانستان قسمآ به همینها نسبت داده شد .

واقعآ بدون ایجاد شبکه بندی مافیایی دستبرد به دارایی دولت ، عواید گمرکات ، پولهای باد اورده خارج ، اخاذی از تجار و سرمایدار توام با اختطافها و عواید سرشار مواد مخدر و معادن کسی نمیتواند با این راحتی بدزدد وچپاول کند .

عده ای ازرسانه های فساد زده یکجا با این شبکه کارروایی انها را طوری زیر پوشش در می اورند که با برخی افشاگری های سطحی ، نهایت کار را در غوغای چند روزه مطبوعاتی دره می پیچند وبا نشرات ضد ونقیض وچند پهلو خوب وبد را باهم یکی مبسازند .

جانبداری های سمتی و قومی عده ای از رسانه های معلوم الحال از وسایل اختفای فساد مفسدین اند ، عده ای انها عامل مفاسدی اند که بر وحدت ملی ضربه زده مغایر منافع ملی نشرات دارند .درهمین وضعیت اضطراری جنگی با هزار ویک نیرنگ کارنامه های رزمندگان و مدافعین وطن را ناکام جلوه داده تبلیغات غرض الود را در برتری جانب مقابل پیش میبرند . کاش دولت میتوانست بخاطر هر قطره خون سرباز و صاحب منصب از دهن پارگی خلاف منافع ملی و همبستگی مردم برخی رسانه ها و مجریان مغرض انها جلو میگرفت اما فساد رسانه ای ریشه در سفارت خانه های دارد که توان دولت در جلو گیری ازان پائین تر است .

پیکار با این سه نوع فساد از اراده ،نیت و توان رهبران نطام دور است که منافع سردمداران نظام هم از عوامل عدم پرداخت به این نوع فساد بوده میتواند .

اگر کسی بپرسد که راه وچاره چه است ؟ جواب عاجل این است ؛ تا شرایط جنگی ادامه دارد و کشور مورد هجوم بیگانه است عمر هر سه نوع فساد متناسب به دوام جنگ طولانی است . همبستگی مردم در دفاع از کشور میتواند در اینده راه را برای عادی شدن شرایط باز کند تایک دولت برامده از ارای حقیقی مردم ، دلسوز بوطن و خدمتگذار به خلق خدا مبارزه طولانی را برای پاک سازی تار وپود نظام از فساد ومفسدین پیش گیرد و با این پدیده منحوس برزمد .

والله اعلم بالصواب