چــون فــرانســه به پیــامبــر مــا توهــین کــرده پس مــا خــانه خــود را به آتــش کشــیده و همــوطــنان خــود را به قتــل میــرســانیــم !

یکی را داده ای صد ناز و نعمت

یکی را قرص جو آلوده در خون

عدالت و انصاف در هیچ جای دنیا موجود نیست ولی بی عدالتی در جهان اسلام بی نظیر است !

در آمد سالانه عربستان سعودی تنها از بابت حجاج بالغ بر بیشتر از سی و پنج ملیار دالر امریکایی می شود که در همین پول می توانند شهروندان آن کشور غسل نمایند  یا خانه های شان را  بجای خشت و سنگ از بندل های دالر آباد کنند از همین رو شهزاده عرب برای یک شب عیاشی به فاحشه مشهور امریکایی مبلغ یک ملیون دالر می پردازد و دیگر شیخان عرب هم برای خوش گذرانی های شان در شهر های بزرگ اروپایی چون امستردام و پاریس  برای یک شب هزاران دالر را به مصرف می رسانند.

دردناک اینست که یک قسمت این پولها از جیب حاجی های کشور های فقیری چون افغانستان و سودان که بیشتر از نیم نفوس آن کشور ها تحت خط فقر زندگی می کنند به شیخان عرب هدیه داده می شود و خیلی دردناک تر از آن اینست که این شیخان عرب که سنگ حفاظت حرمین شرفین را به سینه می کوبند و خود را صاحبان اصلی این اماکن مقدس مسلمانان می پندارند و از برکت وجود همین اماکن مقدس زندگی فرعونی و قارونی به سر می برند اما در هنگامیکه اهانتی از سوی کفار به مقدسات دینی مسلمانان صورت می گیرد از سنگ و چوب جهان اسلام صدا بر می خیزد ولی از آنها یک حرفی هم شنیده نمی شود گویی که مسولیت دفاع از مقدسات دینی بر عهده کسان دیگر است .

بلی زمانیکه در فرانسه به پیامبر اسلام اهانت صورت می گیرد در ریاض و قاهره و قم این مراکز فرهنگی و مذهبی جهان اسلام آب از آب تکان نمی خورد ولی در حود خیل کابل به فتوی مولوی تره خیل مسلمانان واقعی مسلح با غیرت افغانی به خیابان ها ریخته و شهر و بازار را به آتش می کشند و حتی از قتل و کشتار مردم بی گناه هم دریغ نمی ورزند.

اگر در دنیای اسلام کمی انصاف و عدالت وجود میداشت پس باید اماکن مقدس مسلمانان از مکه و مدینه به افغانستان انتقال می یافتند و یا اینکه این شیخان بی عرزه و بی غیرت عرب از آنجا به کوه های افغانستان متواری شده و در جای شان افغان های غیرتی مسکن گزین گردیده و به حراست و پاسبانی از مقدسات جهان اسلام می پرداختند.   

جهان اسلام نمی تواند از خدمات شایسته بزرگان اسلام از سرزمین شیران افغان منجمله مولوی تره خیل کوچی و مولوی بول الدین ادراری چشم پوشی کند که اولی به دفاع از مقام پیامبر اسلام از قتل و کشتار مردم و آتش سوزی شهر دریغ نورزیده و دومی برای قدر دانی از مقام والای آن حضرت حتی نوشیدن بول مطهر ایشان را جایز شمردند .

اما کجاست انصاف و عدالت متاسفانه نام این بزرگان اسلام با وجود اینهمه خدمات شایان به اسلام و مسلمین به جز در کابل و مزار شریف در دیگر شهر های دیار مسلمین بگوش مسلمانی نرسیده است.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی